PDC 2030

Ein Gweledigaeth - our visionNewid bywydau a’n byd er mwyn gwell yfory:
Bydd PDC yn brifysgol flaenllaw yn y DU sy'n cael yr effaith gadarnhaol fwyaf ymhlith ein myfyrwyr, partneriaid a'n cymunedau.


Ein Diben


 • Uchelgeisiol ar ran ein myfyrwyr a’n staff ac yn ymroi i gael effaith gadarnhaol
 • Canolbwyntio ar gynhwysiant, menter a thwf
 • Partner dibynadwy er ein budd a’n llwyddiant hirdymor ein gilydd
 • Creawdwr arloesol wybodaeth a datrysiadau at y dyfodol
 • Balch o gael ein gwreiddio yn Ne Cymru, gyda chyrhaeddiad byd-eang

Ein Gwerthoedd


ProffesiynolYmatebolCreadigolYsbrydoledigCydweithredol

Mae Strategaeth y Brifysgol – USW 2030 – yn amlinellu ein cyfeiriad ar gyfer y degawd nesaf; llwybr i’r dyfodol sy’n feiddgar ac uchelgeisiol er mwyn sicrhau parhad ein llwyddiant a’n cynaliadwyedd hirdymor

Mae ein gweledigaeth yn glir: rydym eisiau newid bywydau a’n byd er gwell. Mae ein byd yn newid ar gyflymder aruthrol a’n gwaith ni yw darparu’r sgiliau, y wybodaeth a’r profiad i’n myfyrwyr sydd eu hangen i hyrwyddo’u potensial a’u cyfleoedd yn y dyfodol i’r eithaf yn y byd gwaith.

Gan weithio ar y cyd â diwydiant, bydd ein hymchwil ac arloesi yn mynd i’r afael â rhai o’r heriau byd-eang mwyaf o ynni i iechyd i ddiogelwch, ac yn darparu atebion i broblemau’r byd go iawn. 

VC_Julie_Lydon_01.jpg

Yr Athro Julie Lydon OBE
Is-Ganghellor a Phrif Swyddog Gweithredol

Dros y degawd nesaf, dyma yw ein huchelgeisiau:  

 • Bod yn brifysgol ranbarthol fawr gyda chynnig academaidd nodedig amser llawn a rhan-amser sy’n ddeniadol i’r farchnad gartref a’r farchnad fyd-eang
 • Darparu profiad i fyfyrwyr sy’n rhagorol, cynhwysol ac ymgysylltiedig
 • I sicrhau bod ein myfyrwyr yn cwblhau eu hastudiaethau yn llwyddiannus ac yn sicrhau cyflogaeth yn eu meysydd arbenigedd
 • Ymgysylltu â phartneriaid i hyrwyddo ein heffaith ar eu hymdrechion i’r eithaf
 • Ymrwymo i wella llesiant y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethau i’r dyfodol trwy weithredu unigol a chyfunol
 • Darparu cyfleoedd i fyfyrwyr ar draws y rhanbarth a thu hwnt i gyfranogi mewn addysg uwch a symud ymlaen at addysg uwch
 • Bod yn gyflogwr ymgysylltiedig, wedi'i seilio ar werthoedd
 • Bod yn gynaliadwy yn ariannol yng nghyd-destun amgylchedd addysg uwch deinamig       


USW 2030 – Agweddau Allweddol

cyfleoedd i raddedigion

Byddwn yn darparu:

 • Portffolio academaidd nodedig a pherthnasol yn canolbwyntio ar anghenion y myfyriwr a’r cyflogwr
 • Profiad dysgu ac addysgu yn seiliedig ar her sy’n trawsnewid hunaniaeth ac uchelgais broffesiynol myfyrwyr
 • Gweithle a dysgu gydol oes sy’n hyblyg, arloesol a hygyrch

Rhagoriaeth ymchwil ac arloesi

Byddwn yn darparu: 

 • Ymchwil effaith uchel, ag iddi enw da yn rhyngwladol mewn meysydd datblygu carlam: amgylchedd cynaliadwy - troseddu, diogelwch a chyfiawnder - iechyd a lles - creadigol
 • Ymchwil ac arloesi cymhwysol sy’n darparu mantais fesuradwy i’r gymdeithas a’r economi
 • Partneriaethau strategol cryf a buddiol i’r ddwy ochr, sy’n mynd i’r afael â heriau byd-eang, yn annog cyfnewid gwybodaeth ac yn ysbrydoli arloesi ac entrepreneuriaeth.

Ffocws allanol

Byddwn: 

 • Yn gweithio gyda phartneriaid i wneud addysg uwch yn fwy hygyrch i fwy o bobl
 • Yn meithrin partneriaethau allanol er mwyn gwella lles y cymunedau a wasanaethwn yn y dyfodol
 • Yn hyrwyddo gwerth economaidd a chyhoeddus ein campysau i’r eithaf
 • Yn cyfrannu at ddatblygu’r Gymraeg

Trawsnewid Gweithredol

Byddwn:

 • Yn cefnogi ac yn ymfalchïo yn ein staff talentog ac uchelgeisiol sy’n glir eu ffocws
 • Yn cynnal gweithlu cynhwysol, hyrwyddo amrywiaeth, meithrin cydweithredu a lles
 • Yn darparu amgylcheddau hyblyg, digidol estynedig i annog addysgu arloesol, ymchwil ac arferion cydweithio 
 • Yn croesawu darpariaeth gwasanaeth effeithiol ac effeithlon i gefnogi cynaliadwyedd hirdymor
 • Yn tyfu ac yn arallgyfeirio ein hincwm i gynhyrchu gwargedau i’w hailfuddsoddi yn ein diben craidd