Mannau Arloesol i Astudio a Chymdeithasu

Cymuned Myfyrwyr Bywiog ac Amrywiol

DIM OND 20 MUNUD I FFWRDD O CAERDYDD

Drws nesaf I Siopau a Siopau Bwyd Adnabyddus

CYRSIAU

Mae ein campws yng Nghasnewydd yn gartref i gymuned fywiog a chyfeillgar. O Dysgu ac Addysg, i Fusnes a Seiberddiogelwch, mae eich gyrfa broffesiynol yn cychwyn yma ym Mhrifysgol Cymru.


CAMPWS CASNEWYDD PDC

Ewch ar daith fideo trwy gampws Casnewydd:

Yng nghanol y ddinas, yn edrych dros Afon Usk, mae un o adeiladau mwyaf eiconig y Brifysgol.

Ni allem fod wedi ein lleoli mewn lleoliad gwell i gofleidio bywyd y ddinas yng Nghasnewydd. Hefyd, dim ond ychydig funudau o gerdded yw'r Neuaddau Preswyl, sy'n wych i'r rhai sydd eisiau cysgu i mewn!

Mae Campws Casnewydd yn gartref i ystod eang o feysydd pwnc, felly byddwch chi'n elwa o astudio mewn awyrgylch amrywiol. Rydyn ni'n gwella cyfleusterau yn barhaus - mae Starbucks newydd, undeb myfyrwyr, digon o leoedd astudio a mwy o ddatblygiadau i ddod.

Mae cymaint o gyfle yng Nghasnewydd ac mae'n debyg bod gennych chi lawer o gwestiynau am ddod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Cymru, ymwelwch â ni mewn diwrnod agored i gael mwy o wybodaeth.

POPETH SYDD EI ANGEN ARNOCH MEWN UN LLE


BYWYD MYFYRWYR

Mae Casnewydd yn ddinas sy'n ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr, gydag ystod o leoliadau cerdd, digwyddiadau chwaraeon, bariau, bwytai a siopa, mae digon i'w ddarganfod yn y ddinas fywiog hon.

Archwiliwch ddinas amrywiol a phrysur

Meddwl byw yng Nghasnewydd? O faddonau ac amgueddfeydd Rhufeinig hanesyddol i archwilio'r gwlyptiroedd, mae rhywbeth at ddant pawb yn y ddinas hon sydd ar ddod. Hefyd, gyda Caerdydd dim ond 20 munud i ffwrdd, byddwch chi'n agor byd arall o adloniant, bywyd nos, diwylliant a mwy.

Student life newport

Cyfarfod â phobl newydd sy'n dod yn ffrindiau am oes

Mae PDC yn llawer mwy na man astudio. Mewn gwirionedd, mae PDC yn gartref i fyfyrwyr amrywiol a chroesawgar o bob cwr o'r byd. Waeth bynnag eich llwybr dewisol, pan ymunwch â'r #TeuluPDC fe welwch bobl yn union fel chi, sy'n rhannu eich diddordebau, eich credoau a'ch cymhellion.

student life newport

Ymunwch â chlybiau a chymdeithasau

Gyda dros 100 o gymdeithasau a chlybiau i ddewis ohonynt, cefnogaeth ddiddiwedd, gweithgareddau, digwyddiadau, cyfleoedd gwirfoddoli a datblygu sgiliau, mae SU PDC yn ymdrechu i sicrhau eich bod yn cael cyfle i gyfoethogi pob agwedd ar eich bywyd myfyriwr.

Student Life Cardiff

Oes gennych chi gwestiynau? Siaradwch â myfyriwr sydd wedi bod yn eich esgidiau

Am wybod ychydig mwy am fywyd ar y campws, neu efallai bod gennych gwestiynau am Gasnewydd fel lle i fyw? Mae ein Unibuddies yma i ateb eich cwestiynau. Gofynnwch i ffwrdd!


Llety Casnewydd

Mae byw mewn neuaddau yn rhan fawr o brofiad y myfyriwr - mae'n llawer mwy na lle i aros yn unig a gallwn wneud i chi deimlo'n iawn gartref.

Mae yna lawer o opsiynau llety yn PDC, felly gallwch chi ddewis beth sy'n fwyaf addas i chi. Gallwn hefyd gynnig llawer o gyngor ar ddod o hyd i eiddo rhent preifat pe byddai'n well gennych beidio â byw mewn Neuaddau.


Cyfarwyddiadau

Dewch o hyd i gyfarwyddiadau ar sut i ddod o hyd i ni isod. Os ydych chi wedi archebu ymweliad, rydyn ni'n edrych ymlaen at gwrdd â chi!

CYFEIRIAD Y BRIFYSGOL

Prifysgol De Cymru
Ffordd Usk
Casnewydd
NP20 2BP

Ffôn: 03455 76 77 78

Ebost: [email protected]

CYFARWYDDIADAU

Dim ond dwy awr i ffwrdd o Lundain yw Casnewydd trwy'r M4, tra bod traffyrdd a ffyrdd deuol eraill yn cysylltu Casnewydd â Gogledd, Canolbarth Lloegr, Ddwyrain a Orllewin Lloegr a Gorllewin Cymru.

Y cod post yw NP20 2BP.

Parcio

Mae yna nifer o meysydd parcio aml-lawr wedi'i leoli o amgylch Campws y Ddinas a'r Maes parcio Kingsway gyferbyn.

Os teithio ar reilffordd, mae Campws y Ddinas oddeutu 5 - 10 munud ar droed i ffwrdd o'r orsaf reilffordd.

Mae gwasanaethau Intercity rhagorol i Gasnewydd o bob dinas fawr. Mae Llundain un awr a deugain munud i ffwrdd a Birmingham ddwy awr ar drenau cyflym sy'n gweithredu bob awr.

I'r rhai sy'n teithio i Gampws y Ddinas ar droed mae cyfarwyddiadau troed ar gael sy'n cymryd tua 10 - 15 munud.

Mae Casnewydd yn cael ei wasanaethu'n rheolaidd Hyfforddwyr Express Cenedlaethol o Lundain, Gorllewin Cymru, y Gogledd, Canolbarth Lloegr a Orllewin Lloegr. 

Mae yna wasanaeth uniongyrchol hefyd o Faes Awyr Heathrow, Gatwick a Bryste.

Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd 27 milltir o'r campws ac yn cael ei wasanaethu gan gysylltiadau bysiau a rheilffyrdd rheolaidd. 

Maes awyr Heathrow yn Llundain mae tua dwy awr a hanner mewn car i ffwrdd ac mae yna hefyd maes awyr ym Mryste.

GWELLA POB YFORY