YNG NGHANOL CYMOEDD CYMRU

Dysgu ac Ymchwil Efelychu

Cymuned Myfyrwyr Bywiog

Dim ond 20 munud i ffwrdd o Caerdydd

CYRSIAU

Mae Glyn-taf yn gartref i'n myfyrwyr Iechyd, Nyrsio, yr Heddlu, Chwaraeon a Gwyddoniaeth. Fel arweinydd yn y meysydd hyn, yn dibynnu ar y cwrs a ddewiswyd gennych, bydd gennych fynediad i gyfleusterau o'r radd flaenaf, gan gynnwys labordai gwyddoniaeth, cyfleusterau hyfforddi lleoliadau troseddau, canolfannau efelychu clinigol a llawer mwy.


CAMPWS GLYN-TAF

Ewch ar daith fideo dan arweiniad trwy gampws Glyn-taf:

Ehangwch eich gorwelion a pharatowch ar gyfer eich gyrfa gyda'n cyfleusterau arloesol

Mae ein campws Glyn-taf yng nghanol Cymoedd Cymru, gyda golygfeydd hyfryd a thirwedd dreigl. Ar draws y ffordd ar ein campws Treforest, fe welwch undeb myfyrwyr ar y safle, canolfan chwaraeon, bwytai, siopau, a mwy, sy'n brolio cymuned myfyrwyr wych.

Rydym wedi buddsoddi yn y dechnoleg, meddalwedd ac offer diweddaraf i sicrhau eich bod yn barod i neidio i'r yrfa o'ch dewis gyda hyder a phrofiad. Y tu mewn fe welwch gampws wedi'i neilltuo ar gyfer dysgu ac ymchwil efelychu.BYWYD MYFYRWYR YN GLYN-TAF

Archwiliwch dref sy'n llawn hanes, treftadaeth sydd a digon i'w ddarganfod

O Bontypridd, gallwch fwynhau popeth sydd gan Dde Cymru i'w gynnig - bywyd a diwylliant y ddinas, traethau syfrdanol a chefn gwlad syfrdanol. Mae'n dref sy'n llawn hanes a threftadaeth a digon i'w ddarganfod, gyda Caerdydd dim ond 20 munud i ffwrdd, sy'n cynnig bywyd nos, adloniant, diwylliant a mwy!

Student Life Treforest

Cyfarfod â phobl newydd sy'n dod yn ffrindiau am oes

Mae PDC yn llawer mwy na man astudio. Mewn gwirionedd, mae PDC yn gartref i fyfyrwyr amrywiol a chroesawgar o bob cwr o'r byd. Waeth bynnag eich llwybr dewisol, pan ymunwch â'r #TeuluPDC fe welwch bobl yn union fel chi, sy'n rhannu eich diddordebau, eich credoau a'ch cymhellion.

Student Life Cardiff

Ymunwch â chlybiau a chymdeithasau

Gyda dros 100 o gymdeithasau a chlybiau i ddewis ohonynt, cefnogaeth ddiddiwedd, gweithgareddau, digwyddiadau, cyfleoedd gwirfoddoli a datblygu sgiliau, mae USWSU yn ymdrechu i sicrhau eich bod yn cael cyfle i gyfoethogi pob agwedd ar eich bywyd myfyriwr.

Student Life Cardiff

Oes gennych chi gwestiynau? Sgwrsiwch â myfyriwr sydd wedi bod yn eich sefyllffa

Am wybod ychydig mwy am fywyd ar y campws, neu efallai bod gennych gwestiynau am Pontypridd fel lle i fyw? Mae ein Unibuddies yma i ateb eich cwestiynau. Gofynnwch i ffwrdd!Llety Glyn-taf

Mae byw mewn neuaddau yn rhan fawr o brofiad y myfyriwr - mae'n llawer mwy na lle i aros yn unig a gallwn eich helpu i deimlo'n gartrefol.

Mae yna lawer o opsiynau llety yn PDC felly gallwch chi ddewis y llety myfyrwyr sy'n gweithio orau i chi. Gallwn hefyd gynnig llawer o gyngor ar ddod o hyd i eiddo rhent preifat.


CYFARWYDDIADAU

Dewch o hyd i gyfarwyddiadau ar sut i ddod o hyd i ni isod. Os ydych chi wedi archebu ymweliad, rydyn ni'n edrych ymlaen at gwrdd â chi!

CYFEIRIAD Y BRIFYSGOL

Prifysgol De Cymru, Campws Glyn-taf
Cemetery Rd,
Pontypridd,
CF37 4BD

Ffôn: 03455 76 77 78
Ebost: [email protected]


CYFARWYDDIADAU

O'r M4, ewch allan yn J32 ac ymunwch â'r A470 i'r gogledd tuag at Merthyr Tudful a Phontypridd. Ar ôl tua 6 milltir, fe welwch arwyddion ar gyfer yr A473 (Llantrisant) a Phrifysgol Cymru. Cymerwch yr ail allanfa oddi ar y gylchfan ac wrth y goleuadau traffig, trowch i'r dde i Ffordd y Fynwent. Mae'r Porthdy a'r Prif Dderbynfa ar eich ochr dde cyn y gylchfan fach.

Y cod post yw CF37 4BD.

Trenau i orsaf Treforest yn rhedeg yn rheolaidd o orsafoedd Caerdydd Canolog a Chaerdydd, Heol y Frenhines, gydag amseroedd teithio nodweddiadol o 20 munud. Mae campws Glyn-taf yn daith gerdded deg munud o orsaf Treforest.

Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd 11 milltir o ganol y ddinas ac yn cael ei wasanaethu gan gysylltiadau bysiau a rheilffyrdd rheolaidd. Maes awyr Heathrow yn Llundain mae tua dwy awr a hanner mewn car i ffwrdd ac mae yna hefyd maes awyr ym Mryste

GWELLA POB YFORY