Safle 30 erw wedi'i leoli yn Nhrefforest

Cae pêl-droed 3G safonol FIFA dan do

Caeau a Chyfleusterau Pob Tywydd

offer arbenigol a labordai ymchwil


cyrsiau

Mae gan Brifysgol Cymru gefndir chwaraeon cryf, enw da rhagorol am raddau chwaraeon, a chyfleusterau trawiadol i'n myfyrwyr astudio a hyfforddi ynddynt. Mae gennym rai o'r cyfleusterau gorau yn y DU sy'n cynnig clybiau, cyrsiau a chymwysterau.

Hyfforddi a Datblygu

Sport Coaching

Therapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Sport Therapy

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Sport Performance

Cryfder a Chyflyru

Sport Strength and Conditioning

Arweinyddiaeth mewn Chwaraeon

Sport Leadership

Perfformiad Chwaraeon

Sport Analysis

Gweinyddiaeth

Sport Administration

Newyddiaduraeth Chwaraeon

Sport Journalism


Y PARC CHWARAEON

Ewch ar daith fideo dan arweiniad trwy'r Parc Chwaraeon:

Mae Parc Chwaraeon USW yn safle gwych 30 erw wedi'i leoli yn Nhreforest.

Mae'r campws yn gartref i gyfleusterau chwaraeon o'r radd flaenaf gan gynnwys cae pêl-droed 3G safonol FIFA dan do, sy'n gartref i System GPS Dan Do Catapult ClearSky, ystafell ddadansoddi nodiannol, ystafell cryfder a chyflyru, cae pob tywydd ar gae 3G awyr agored a nifer o aml defnyddio caeau glaswellt ymysg pethau eraill.

Defnyddir y Parc Chwaraeon fel canolfan hyfforddi ar gyfer llawer o glybiau chwaraeon lleol ac mae hefyd yn cael ei ddefnyddio gan nifer o glybiau proffesiynol gan gynnwys Academi Dinas Caerdydd, Gleision Caerdydd a CBDC y Merched.


BYWYD MYFYRWYR YN NHREFFOREST

Archwiliwch ddinas sy'n llawn diwylliant a gweithgaredd

O Bontypridd, gallwch fwynhau popeth sydd gan Dde Cymru i'w gynnig – bywyd a diwylliant y ddinas, traethau trawiadol a chefn gwlad syfrdanol. Mae'n dref sy'n llawn hanes, treftadaeth a digon i'w darganfod. Dim ond 20 munud i ffwrdd yw Caerdydd, sy'n cynnig bywyd nos, adloniant, diwylliant a mwy!

Student Life Treforest

Cwrdd â phobl newydd sy'n dod yn ffrindiau am oes

Mae PDC yn llawer mwy na man astudio. Mewn gwirionedd, mae PDC yn gartref i fyfyrwyr amrywiol a chroesawgar o bob cwr o'r byd. Waeth bynnag eich llwybr dewisol, pan ymunwch â'r #TeuluPDC fe welwch bobl yn union fel chi, sy'n rhannu eich diddordebau, eich credoau a'ch cymhellion.

Treforest Student Life

Ymunwch a chlybiau a chymdeithasau

Gyda dros 100 o gymdeithasau a chlybiau i ddewis ohonynt, cefnogaeth ddiddiwedd, gweithgareddau, digwyddiadau, cyfleoedd gwirfoddoli a datblygu sgiliau, mae USWSU yn ymdrechu i sicrhau eich bod yn cael cyfle i gyfoethogi pob agwedd ar eich bywyd myfyriwr.

Student Life Cardiff

Oes gennych chi gwestiynau? Sgwrsiwch â myfyriwr sydd wedi bod yn eich esgidiau.

Eisiau gwybod ychydig mwy am deimlad y campws, neu efallai fod gennych gwestiynau am Bontypridd fel lle i fyw? Mae ein Unibuddies yma i ateb eich cwestiynau. Gofynnwch i ffwrdd!

 


Llety Trefforest

Mae byw mewn neuaddau yn rhan fawr o brofiad y myfyriwr - mae'n llawer mwy na lle i aros yn unig a gallwn eich helpu i deimlo'n gartrefol.

Mae yna lawer o opsiynau llety yn USW felly gallwch chi ddewis y llety myfyrwyr sy'n gweithio orau i chi. Gallwn hefyd gynnig llawer o gyngor ar ddod o hyd i eiddo rhent preifat.


Cyfarwyddiadau

Dewch o hyd i gyfarwyddiadau ar sut i ddod o hyd i ni isod. Os ydych chi wedi archebu ymweliad, rydyn ni'n edrych ymlaen at gwrdd â chi!

CYFEIRIAD Y BRIFYSGOL

Prifysgol De Cymru
Ystad Ddiwydiannol Treforest
Pontypridd
CF37 5UP

Ffôn: +441443654747
Ebost: [email protected]

CYFARWYDDIADAU

(O'r M4) Gadewch yr M4 yn J32 a theithio i'r gogledd ar yr A470 am tua 4 milltir. Gadewch yr A470 wrth y gyffordd a farciwyd ar yr A4054 a chymryd yr allanfa gyntaf i Ystâd Ddiwydiannol Trefforest (yr A4054). Fe welwch arwyddion ar gyfer Parc Chwaraeon PDC ar eich chwith, ychydig cyn adeilad yr ATS. (O Ferthyr Tudful) Teithiwch i'r de ar yr A470 nes i chi gyrraedd y gyffordd a farciwyd ar yr A4054. Cymerwch y bedwaredd allanfa oddi ar y gylchfan i Ystâd Ddiwydiannol Trefforest (A4054). Fe welwch arwyddion ar gyfer Parc Chwaraeon PDC ar eich chwith, ychydig cyn adeilad yr ATS.


Cod post Sat nav: CF37 5UP

Mae cysylltiadau trên â gorsaf Ystâd Trefforest (gweler y map) yn rhedeg yn rheolaidd o orsafoedd Canol Caerdydd a Heol y Frenhines Caerdydd.


Sport Park map

Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd 20 milltir o'r campws ac yn cael ei wasanaethu gan gysylltiadau bysiau a rheilffyrdd rheolaidd. 

Maes awyr Heathrow yn Llundain mae tua dwy awr a hanner mewn car i ffwrdd ac mae yna hefyd maes awyr ym Mryste.

GWELLA POB YFORY