Diogelwch Ar Y Campws

Wrth i'n campysau a'n hadeiladau agor ar gyfer y tymor academaidd nesaf, byddwn yn cefnogi ein myfyrwyr i’n gorau gallu ac yn galluogi iddyn nhw ddefnyddio cymaint o'n cyfleusterau a'n gwasanaethau â phosibl, cyhyd â'i bod yn ddiogel gwneud hynny.  

Byddwn yn sicrhau bod yr asesiadau risg priodol yn cael eu cwblhau ac yn gweithredu mesurau iechyd a diogelwch, fel pellter cymdeithasol, ar draws pob campws.

Bydd rhai o'n cyfleusterau a'n gwasanaethau allweddol ar agor, er mae’n bosib bydd rhaid iddynt weithredu ychydig yn wahanol gydag oriau agor diwygiedig.


MESURAU DIOGELWCH AR Y SAFLE

Blended Learning - One Way System

Mae systemau unffordd ar waith ar nifer o’n safleoedd.  Bydd hyn yn helpu cyfeirio llif y traffig.

Blended Learning - Social Dinstancing Signs

Pan fyddwch chi ar y campws, fe welwch lawer o arwyddion newydd i'ch helpu i symud o amgylch y safle gan atgoffa pawb i ddilyn canllawiau pellter cymdeithasol.

Blended Learning - Cleaning High Volume Areas

Byddwn yn glanhau ardaloedd ‘defnydd uchel’, fel dolenni drysau yn rheolaidd.

Blended Learning - Hand Sanister Stations

Cofiwch i ddefnyddio'r gorsafoedd glanweithio newydd ar gyfer eich dwylo wrth fynedfa ac allanfa pob adeilad.

Blended Learning - Protective Barriers

Mewn ardaloedd, lle efallai na fydd modd osgoi cyswllt agos, fel derbynfeydd a desgiau cymorth, rydym wedi sefydlu sgriniau amddiffynnol.

Blended Learning - Disposable Cups

Bydd cyfleusterau arlwyo yn darparu cwpanau, cynwysyddion a chyllyll a ffyrc tafladwy.

Blended Learning - Safety Bins

Bydd biniau â chaead wedi’u lleoli o amgylch y campysau er mwyn cael gwared â gwastraff yn gywir ac yn ddiogel.

Blended Learning - Regularly Cleaning Classrooms

Byddwn yn dilyn canllawiau pellhau cymdeithasol o fewn ein hadeiladau, gyda seibiannau rhwng pob dosbarth er mwyn caniatáu i fyfyrwyr adael yr ystafell yn ddiogel cyn i'r sesiynau addysgu nesaf ddechrau


EIN CYFLEUSTERAU A GWASANAETHAU

Bydd llawer o'n cyfleusterau a'n gwasanaethau sy'n wyneb yn wyneb ar gael i chi ar y campws, gan ddilyn mesurau iechyd a diogelwch priodol, fel ymbellhau cymdeithasol.  

Newport Open Day 005H65A3173 Mission Photographic.jpg

Cyngor cyffredinol

Bydd llawer o'n cyfleusterau a'n gwasanaethau wyneb yn wybeb ar gael i chi ar y campws, gan ddilyn mesurau iechyd a diogelwch priodol, megis pellhau cymdeithasol.

Undergraduate Open Day (Accommodation)

Llety

Mae ein llety ar agor yn Nhrefforest ac ar gael i'w archebu, gyda fflatiau â chegin a rennir, wedi'u hystyried fel aelwydydd. Yr ydym yn gweithio gyda'n darparwyr preifat yng Nghaerdydd a Chasnewydd, sydd wedi rhoi mesurau ar waith i helpu cadw myfyrwyr yn ddiogel.

Student Advice Newport - Rachel Duke

Ardal Gynghori

Bydd staff yn ein ardal gynghori yn gallu eich cyfeirio at yr ystod lawn o wasanaethau cymorth i fyfyrwyr, gan gynnwys cwnsela, y gwasanaeth anabledd, y gwasanaeth dyslecsia, datblygiad myfyrwyr a sgiliau astudio, ac arian myfyrwyr, a fydd ar gael gyda phenodiadau ar-lein.  

The library at the Atrium

Llyfrgelloedd

Mae cynlluniau ar y gweill i'n llyfrgelloedd fod ar agor, gyda lle astudio ar gael i chi drefnu ymlaen llaw a gwasanaeth 'clicio a ihasglu ' ar gyfer llyfrau, ynghyd â'n rhestrau darllen ar-lein.

Staff at the Students Union, Cardiff

Siop Yr Undeb, Bariau a Chwaraeon

Mae'r Undeb Myfyrwyr yn cynllunio i'w siopau fod ar agor ar bob campws, yn ogystal â'r bariau a'r arlwyo yn Nhrefforest lle gellir archebu bwyd a diodydd drwy ap i leihau'r cyswllt. Bydd chwaraeon cystadleuol yn ailgychwyn ym mis Ionawr 2021, gyda chynlluniau ar gyfer treialon chwaraeon a hyfforddiant i ddechrau yn ddiweddarach yn y tymor cyntaf. 


CYNLLUNIAU GWEITHREDOL

Mae cynllun Lefelau Gweithredol Covid-19 PDC yn nodi sut bydd y Brifysgol yn ymateb i lefelau ‘cloi’ amrywiol a chyfyngiadau'r llywodraeth fel rhan o bandemig Covid-19.

Ein blaenoriaeth pennaf yw diogelu ein staff a myfyrwyr. Bydd hyn yn helpu gyda phennu’r manylion ar gyfer y camau gweithredu. Byddwn yn symud drwy’r rhain dim ond pan fydd yn ddiogel gwneud hynny.

USW Operational Levels Diagram - Cropped - Large