Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (Mawrth 8) yn ddathliad byd-eang o gyflawniadau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod. Mae'r diwrnod hefyd yn nodi galwad i weithredu ar gyfer cyflymu cydraddoldeb menywod.

Mae ein hymrwymiad i gydraddoldeb wrth wraidd yr hyn a wnawn ym Mhrifysgol De Cymru (PDC). Gan weithio trwy olwg groestoriadol rydym wedi ymrwymo i greu a chynnal amgylchedd dysgu a gweithio cynhwysol a theg, lle mae cydraddoldeb yn cael ei ddatblygu, ac mae amrywiaeth yn cael ei werthfawrogi. Gan gymryd ysbrydoliaeth gan ein myfyrwyr a’n cymuned, rydym yn mynd i’r afael â stigmas ac yn dileu rhwystrau. Byddwn yn cyflawni hyn trwy ymdeimlad a rennir o berthyn a chyd-gynhyrchu fel teulu PDC.

Mae PDC wedi ennill gwobr efydd Athena Swan, gan gydnabod ein hymagwedd at ddileu rhagfarn ar sail rhywedd a datblygu diwylliant cynhwysol sy’n gwerthfawrogi pob cydweithiwr. Sefydlwyd rhwydwaith Menywod mewn Academia PDC yn 2014 i godi proffil materion sy’n ymwneud â rhyw ar gyfer academyddion benywaidd yn PDC. Nod y rhwydwaith yw mynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu academyddion benywaidd, hwyluso perthnasoedd cefnogol a rhannu arfer gorau a dathlu cyflawniadau.

Ar 1 Ebrill 2024, bydd Prifysgol De Cymru yn cyhoeddi ei Chynllun Cydraddoldeb Strategol newydd ar gyfer 2024-28 lle byddwn yn gweld newid trawsnewidiol yn ein hymagwedd at gael gwared ar anghydraddoldebau trwy fabwysiadu ymagwedd Prifysgol gyfan a rhoi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wrth wraidd yr hyn a wnawn.

Trwy gryfhau ein strwythurau llywodraethu Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, byddwn yn gosod Hunaniaeth Rhywedd a datblygiad Athena Swan fel blaenoriaeth trwy ein His-grŵp Cydraddoldeb Hunaniaeth Rhywedd ar draws y Brifysgol, a gadeirir gan ein Cyfarwyddwr AD, gydag adroddiadau uniongyrchol i Grŵp Llywio Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y Brifysgol.

Rydym yn gobeithio symud o eiriau ar dudalen i gamau gweithredol sy'n gwneud newidiadau gwirioneddol i fywydau ein myfyrwyr, ein cydweithwyr, a'n cymunedau, wrth i ni ymdrechu i sicrhau tegwch i bawb.

Ein cymuned

Rydyn ni wedi bod yn siarad ag aelodau o Deulu PDC i ddysgu mwy am sut beth yw bod yn fenyw yn gweithio yn eu gwahanol feysydd. 

Ein straeon

Ein hymchwil

PODLEDIAD YSBRYDOLI MENYWOD CYMRU

Cyflwynwyd i chi gan PDC a NatWest Cymru

Mae menywod yn cael profiadau sylfaenol wahanol i ddynion mewn busnes. Mae ymchwil yn dangos bod menywod sy'n dechrau ac yn tyfu busnes yn wynebu mwy o rwystrau o ran mynediad at gyllid, cyfrifoldebau gofalu anghymesur, a gwahanol lefelau o fynediad at rwydweithiau.

EIN DIGWYDDIADAU