Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod (Mawrth 8) yn ddathliad byd-eang o gyflawniadau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod. Mae'r diwrnod hefyd yn nodi galwad i weithredu ar gyfer cyflymu cydraddoldeb menywod. Thema Diwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni yw #BreakTheBias.

Mae ein hymrwymiad i gydraddoldeb wrth wraidd yr hyn a wnawn ym Mhrifysgol De Cymru (PDC). Rydym wedi ymrwymo i greu a chynnal amgylchedd dysgu a gweithio cynhwysol, lle mae cydraddoldeb yn cael ei ddatblygu, amrywiaeth yn cael ei werthfawrogi, mae mynediad teg i lwyddiant ac ni chaiff ymddygiad gwahaniaethol ei oddef. Yn fyr, amgylchedd gweithio a dysgu lle gall pawb fod eu gwir hunain.

Mae PDC wedi ennill gwobr efydd Athena Swan, gan gydnabod ein hymagwedd at ddileu rhagfarn ar sail rhyw a datblygu diwylliant cynhwysol sy’n gwerthfawrogi pob cydweithiwr. Mae gan PDC hefyd rwydwaith Chwarae Teg 30, sy'n cynnwys cydweithwyr hyfforddedig, sy'n gweithredu fel eiriolwyr ar gyfer hyrwyddo cydraddoldeb a dylanwadu ar newidiadau, gyda'r nod o annog amgylchedd gweithio ac astudio cadarnhaol yn PDC. 

Sefydlwyd rhwydwaith Menywod mewn Academia PDC yn 2014 i godi proffil materion rhyw ar gyfer academyddion benywaidd yn PDC. Nod y rhwydwaith yw mynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu academyddion benywaidd, hwyluso perthnasoedd cefnogol a rhannu arfer gorau a dathlu cyflawniadau.


Ein cymuned

Mae myfyrwyr a chydweithwyr PDC yn myfyrio ar y meysydd pwnc y maent yn eu hastudio, addysgu ac ymchwilio ynddynt.

Ein hymchwil

Digwyddiadau