Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol i fynd i'r afael â phrinder arbenigwyr

Newport_City_Campus

Bydd Campws Dinas Casnewydd yn gartref i'r Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol.

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) a Llywodraeth Cymru wedi dod at ei gilydd i lansio prosiect arloesol i helpu i fynd i'r afael â phrinder sgiliau seiberddiogelwch a datblygu'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr seiberddiogelwch.

Mae'r Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSA) beilot, y gyntaf o'i bath yng Nghymru a menter flaenllaw yng nghyd-destun y DU, yn cael ei sefydlu ar Gampws Dinas Casnewydd PDC, a bydd yn derbyn ei myfyrwyr cyntaf ym mis Hydref.

Bydd yr NCSA hefyd yn cynnwys cwmni arloesi digidol Cymru Yr Arloesfa a sefydliadau blaenllaw yn y diwydiant – gan gynnwys Airbus, General Dynamics UK, Alert Logic, Information Assurance, QinetiQ, Silcox Information Security, Westgate Cyber, Wolfberry a Chlwstwr Seiberddiogelwch De Cymru – a bydd yn gweithio i gau bwlch sgiliau y disgwylir iddo godi yn y sector seiberddiogelwch. Erbyn 2019 rhagwelir y bydd angen 4.5 miliwn o bersonél ychwanegol ledled y byd.

Mae'r NCSA yn adeiladu ar gynlluniau gwerth £60m ar gyfer Ardal Wybodaeth Casnewydd, lle byddai PDC yn gweithio mewn partneriaeth â Choleg Gwent i adeiladu campws dysgu newydd yn ardal glannau'r afon.

Gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru, mae'r cynllun peilot gwerth £500,000 yn cynnwys carfan o israddedigion Fforenseg Gyfrifiadurol a Diogelwch Cyfrifiadurol presennol PDC. Byddant yn gweithio ar brosiectau o'r byd go iawn wedi’u gosod gan bartneriaid NCSA, tra hefyd yn 'profi’ y cwrs i sicrhau ei fod yn ateb yr heriau seiberddiogelwch diweddaraf. Bydd yn datblygu wrth i bartneriaid diwydiannol adnabod heriau newydd yn y maes seiberddiogelwch. Os bydd y peilot yn llwyddiannus, bydd y Brifysgol yn cynyddu nifer y myfyrwyr yn gyflym trwy gyflwyno rhaglen radd benodol llawn amser mewn Seiberddiogelwch Cymhwysol.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart AC: "Mae seiberdroseddu yn parhau i beri bygythiad cynyddol o ran diogelwch byd-eang ac mae galw mawr am arbenigwyr seiberddiogelwch medrus iawn i fynd i'r afael â'r mater hwn. Mae De Cymru eisoes yn ganolfan enwog ar gyfer arbenigedd seiberddiogelwch ac mae'r fenter hon wedi'i chynllunio i ddarparu'r sgiliau arbenigol iawn sydd eu hangen ar fusnesau sy'n gweithio yn y sector."

Dywedodd Andy Love o Adran Datblygu Busnes Strategol Airbus Defence and Space: "Mae ecosystem yn dod i'r amlwg o gylch technoleg seiber yn Ne Cymru ac mae Airbus yn falch o fod yn rhan ohoni. Mae ein hymwneud â'r cwrs a'r cwricwlwm yn gyfle cyffrous i fusnes a'r byd academaidd ddylanwadu ar y genhedlaeth nesaf o arbenigwyr seiberddiogelwch."

Dywedodd yr Athro Julie Lydon, Is-Ganghellor Prifysgol De Cymru: "Mae seiberddiogelwch - ynghyd â therfysgaeth, argyfyngau milwrol rhyngwladol, a damweiniau mawr a thrychinebau naturiol - yn cael ei ystyried gan Lywodraeth y DU fel un o'r pedwar bygythiad diogelwch cenedlaethol mawr sy'n wynebu'r wlad.

"Ar yr un pryd - yn ôl ymchwil gan Sefydliad Ponemon – fe wynebodd 39 o gwmnïau mawr yn y DU gostau rhwng £630,000 ac £16m wrth ymladd seiberdroseddau y llynedd.

"Felly, mae'r llywodraeth a’r byd busnes yn deall bod angen cynyddol am raddedigion sydd â sgiliau ymarferol a all frwydro yn erbyn bygythiadau seiber, a bod angen cydweithio i fynd i'r afael â'r her hon.

"Dyna'r galw y bydd yr NCSA yn mynd i'r afael ag ef. Dod â myfyrwyr a diwydiant at ei gilydd i greu atebion ar gyfer problemau ar-lein.

"I’r diwydiant, mae'n cynnig mynediad uniongyrchol at gronfa o raddedigion sydd wedi'u hyfforddi i'r safonau uchaf ac sydd â dealltwriaeth glir o fygythiadau seiber, ac i’r myfyrwyr, byddan nhw mewn sefyllfa wych i sicrhau swyddi ar ôl gadael PDC."

Gweler hefyd: BSc (Anrh) Gradd Seiberddiogelwch Cymhwysol