Mwy o amser ar gyfryngau cymdeithasol, mwy o broblemau delwedd corff i fenywod...

Dr Martin Graff, Reader in Psychology, Head of Research in Psychology

Dr Martin Graff

Gall treulio dros awr ar gyfryngau cymdeithasol bob dydd arwain at fwy o broblemau delwedd corff i fenywod.

Dyna'r canfyddiad allweddol o waith ymchwil gan Dr Martin Graff o Brifysgol De Cymru (PDC) sy'n cael ei gyflwyno heddiw yng nghynhadledd flynyddol Cymdeithas Seicolegol Prydain yn Nottingham.

Gan weithio ochr yn ochr â'i gyd-ymchwilydd Oktawia Czarnomska, ymchwiliodd Dr Graff i'r cysylltiad rhwng yr amser a dreuliwyd ar gyfryngau cymdeithasol a phryderon delwedd y corff mewn 100 o gyfranogwyr benywaidd a recriwtiwyd o brifysgol.

Gofynnwyd iddynt faint o amser yr oeddent yn ei dreulio bob dydd ar Facebook, Instagram, a Pinterest, a'u rhannu'n bedwar grŵp yn unol â hynny. Roedd y grŵp a dreuliodd y lleiafswm o amser ar y cyfryngau cymdeithasol arno am lai na 30 munud bob dydd, gyda'r mwyaf yn treulio mwy na 90 munud arno bob dydd.

Yna rhoddwyd cyfres o holiaduron i'r cyfranogwyr i ddod o hyd i dri mesur yn ymwneud â delwedd y corff - i ba raddau yr oeddent wedi mewnoli barn cymdeithas am y corff delfrydol, i ba raddau yr oeddent yn pryderu am sut y mae eu corff yn cael ei weld gan eraill, a'u cymhelliant i ymarfer corff.

Mesurwyd eu mewnoliad o farn cymdeithas fod y fenyw ddelfrydol yn denau trwy ofyn i ba raddau y cytunodd y cyfranogwyr â datganiad fel "mae menywod tenau yn fwy deniadol", tra bod lefel eu gwrthrycholiad yn cael ei fesur gyda chyfres o 24 datganiad ar hyd llinellau tebyg, gyda sgôr uwch yn nodi lefelau uwch o gwrthrycholiad.

Canfu'r ymchwilwyr fod y cyfranogwyr hynny a dreuliodd fwy o amser ar gyfryngau cymdeithasol bob dydd, yn enwedig os oedd yr amser hwn yn fwy nag awr, wedi sgorio'n uwch ar bob un o'r tri mesur sy'n gysylltiedig â delwedd y corff.

Dywedodd Dr Graff: “Mae ymchwil flaenorol wedi dangos cysylltiad rhwng dod i gysylltiad â safleoedd rhwydweithio cymdeithasol a phryderon delwedd y corff, ac roeddem yn gallu adeiladu ar hyn trwy ddangos nad dim ond amlygiad cychwynnol i'r safleoedd hyn sy'n gallu achosi problem, ond yr amser dyddiol a dreulir arnynt.

“Roeddem yn gallu dangos bod treulio mwy o amser bob dydd ar y gwefannau rhwydweithio cymdeithasol hynny sy'n aml yn cael eu defnyddio i bostio delweddau ohonoch chi'ch hun, ac i gymharu ag eraill, yn gysylltiedig â chael perthynas gwael â delwedd y corff ac o bosibl ymarfer corff hefyd.

“Gall ein canfyddiadau fod yn bwysig i'r rhai sy'n gweithio gyda menywod sydd â phryderon ynghylch delweddau'r corff, gan y gallai defnydd cyfryngau cymdeithasol chwarae rhan ganolog ynddo.”

#research #psychology