Prif Weinidog Cymru yn agor Parc Chwaraeon PDC ar ei newydd wedd

Jayne Ludlow, Sam Warburton and Osian Roberts, with the First Minister, Carwyn Jones, opening USW's enhance Sports Park.. Neil Gibson, January 2018

Jayne Ludlow, Sam Warburton ac Osian Roberts, gyda'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, yn agor Parc Chwaraeon PDC ar ei newydd wedd.

Heddiw, mae Carwyn Jones AC wedi agor cyfleuster Chwaraeon PDC ar ei newydd wedd yn Ystâd Ddiwydiannol Trefforest sy'n cynnwys yr unig gae pêl-droed 3G dan do maint llawn mewn prifysgol yng Nghymru.

Hefyd yn bresennol yn y digwyddiad roedd Jayne Ludlow, Rheolwr Timau Cenedlaethol Menywod Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC), Osian Roberts o Ymddiriedolaeth CBDC, a Sam Warburton, chwaraewr Gleision Caerdydd a chyn capten timau rygbi'r undeb Cymru a'r Llewod Prydeinig.

Yn ystod yr agoriad, cafodd y gwesteion pwysig daith o amgylch y cyfleuster estynedig, gan weld y cae 3G, sydd wedi'i adeiladu i safon Fifa Pro a Rygbi’r Byd 22. Gan ei fod dan do, bydd yn gwarantu hyfforddiant drwy gydol y flwyddyn i fyfyrwyr rygbi, pêl-droed a hyfforddi.

Mae yna hefyd ganolfan arbenigol newydd ar gyfer cryfder a chyflyru, sy'n darparu 12 platfform codi a all ddarparu ar gyfer carfan rygbi neu bêl-droed gyfan ar yr un pryd. Mae'r llawr wedi'i integreiddio â'r llwyfannau, fel y gall gefnogi'r pwysau trwm y mae athletwyr yn eu defnyddio.

Bydd y cyfleusterau'n cael eu defnyddio gan fyfyrwyr yn y Brifysgol, a hefyd bydd yn gartref hyfforddi newydd ar gyfer carfannau perfformiad timau pêl-droed merched Cymru dan 17 oed, dan 19 oed, a hŷn.

Mae'r cyfleuster gwell nawr yn cynnwys:

  • Ystafell ddadansoddi nodiannol,
  • Mwy na 30 erw o gaeau chwarae,
  • Pum cae â llifoleuadau – gan gynnwys cae artiffisial â thywod, yn ogystal â chae 3G maint llawn a gymeradwywyd gan Fifa,
  • Chwe chae pêl-droed glaswellt, tri chae rygbi glaswellt, a phafiliwn newid mawr.
  • Mae'r cyfleusterau'n cael eu defnyddio'n rheolaidd gan dimau proffesiynol, fel tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, yn ogystal â charfanau ar daith rygbi Crysau Duon Seland Newydd, Springboks De Affrica, a Wallabies Awstralia.

Dywedodd Carwyn Jones: "Mae'r buddsoddiad yn y cyfleusterau hyn, sy'n cynnwys cae 3G dan do maint llawn - un o dri yn unig mewn prifysgol yn y DU - yn adlewyrchiad cywir o ymrwymiad y Brifysgol hon i sicrhau bod gan fyfyrwyr fynediad at gyfleusterau o'r radd flaenaf.

"Mae gan Brifysgol De Cymru gefndir chwaraeon cryf, gydag enw rhagorol am ddatblygu myfyrwyr i'w potensial a'i phartneriaethau â chwaraeon elît a'r gymuned leol. Rwy'n cymeradwyo'r Brifysgol am ei huchelgais a'i phenderfyniad i ddwyn ffrwyth y prosiect hwn a chreu esiampl ar gyfer chwaraeon yng nghymoedd y de."

Meddai'r Athro Julie Lydon, Is-Ganghellor PDC: "Rydym wrth ein bodd bod y Prif Weinidog wedi gallu agor y cyfleuster newydd ysblennydd hwn yn swyddogol, a gweld drosto'i hun yr ymdrechion y mae PDC yn eu gwneud i gryfhau ei henw da fel un o'r prif ddarparwyr cyrsiau chwaraeon yn y DU.

"Mae ein buddsoddiad yn yr adnodd gwell hwn yn enghraifft o'n cred ym mhwysigrwydd rhoi profiad uniongyrchol i fyfyrwyr a chaniatáu iddynt gael eu trochi yn eu pwnc - o lefel ymarferol ac academaidd.

"Fel y darparwr mwyaf o raddau hyfforddi pêl-droed yn Ewrop, gan fod yn bartner gyda 30 o glybiau Uwch Gynghrair a Chynghrair Pêl-droed Lloegr; bod â chynlluniau ar waith i weithio'n agos gydag URC ar ddarparu cymwysterau hyfforddi a datblygu; myfyrwyr sy'n darparu hyfforddiant pêl-droed yn UDA, a chynlluniau pellach i gefnogi mentrau cymunedol a thimau chwaraeon elitaidd; bydd y cyfleuster o'r radd flaenaf hwn yn cryfhau enw da PDC ymhellach fel arweinydd mewn addysg chwaraeon."

Dywedodd Jayne Ludlow: "Mae'r cyfleuster newydd hwn yr un cyntaf i bêl-droed merched yng Nghymru, gan ei fod yn dod â'r holl gyfleusterau cyflyru ac adsefydlu, caeau ac amgylchedd yr ystafell ddosbarth, ynghyd mewn un lle.

"Bydd hefyd yn helpu i gefnogi ein Llwybr Chwaraewyr Elitaidd, sy'n rhoi'r cyfle i'r chwaraewyr sy'n cymryd rhan gyfuno sesiynau hyfforddi dyddiol ag astudio llawn amser.

"Mae'r buddsoddiad gan PDC yn y Parc Chwaraeon estynedig hwn yn hwb mawr i bawb sy'n rhan ohono, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddefnyddio'r cyfleuster i ddatblygu gêm y merched yng Nghymru."

Dywedodd Osian Roberts: "Mae'n coup gwych i Brifysgol De Cymru gael cyfleuster mor wych ar y campws, ac mae'n mynd i fod yn ychwanegiad mor fawr i'r brifysgol a'r gymuned.

“Rwy'n credu y bydd y cyfleuster hefyd yn hollol wych ar gyfer llawr gwlad y gêm, i ysgolion a chlybiau, ac i'n timau elitaidd cenedlaethol, sy'n edrych ymlaen at weithio a pharatoi yn y cyfleuster. Mae'n helpu'r bartneriaeth gyda PDC, a all ond fod yn gryfach ac yn gryfach."

Dywedodd Sam Warburton: "Mae'n wych gweld Prifysgol De Cymru yn ehangu ar ei chyfleusterau chwaraeon sydd eisoes o safon fyd-eang gyda'r cae dan do newydd hwn.

"Rydym yn falch o gael perthynas gref â'r sefydliadau addysgol yn ein rhanbarth, ac mae cyfleusterau fel Parc Chwaraeon PDC yn rhan o'r rheswm pam mae'r partneriaethau gwerthfawr hyn yn gweithio'n berffaith.

"Mae'n wych gweld y rhanbarth yn gallu cynnig addysg a datblygiad chwaraeon o'r radd flaenaf ar lefel leol a rhyngwladol."

#sport park #sport