Academydd o Brifysgol De Cymru ymysg gweledigaethwyr rhyngwladol sydd wedi derbyn £22 miliwn gan yr Academi Frenhinol Peirianneg i symud technoleg newydd ymlaen

Richard Dinsdale

Athro Richard Dinsdale


Mae peirianneg cefnfor ddeallus a gwydn, mathau newydd o fatris a sganiau pelydr-x mwy manwl gywir ymhlith y datblygiadau aflonyddgar sy'n cael eu datblygu gan Gadeiryddion diweddaraf yr Academi Frenhinol Peirianneg ym maes Technoleg Newydd.

Mae'r Academi wedi dyfarnu cyfanswm o dros £22 miliwn mewn cyllid ymchwil trwy ei rhaglen Cadeiryddion mewn Technoleg Newydd, gan ddarparu cefnogaeth tymor hir i naw peiriannydd o’r DU sy’n arwain y byd i ddatblygu technoleg newydd.

Mae gan yr arloesiadau sy'n cael eu datblygu gan y Cadeiryddion mewn Technoleg Newydd y potensial i fod o fudd sylweddol i gymdeithas ac i economi'r DU, gan alluogi'r genedl i aros ar y blaen yn fyd-eang o ran arloesi ym maes peirianneg.

Mae'r meysydd ymchwil a ariennir yn adlewyrchu blaenoriaethau technolegol ehangach y DU, gyda llawer o'r prosiectau wedi'u halinio'n uniongyrchol â Strategaeth Ddiwydiannol y llywodraeth ac wedi'u cynllunio i fynd i'r afael â rhai o heriau diwydiannol a chymdeithasol mwyaf yr oes.

Bydd y gefnogaeth 10 mlynedd a ddarperir i'r Cadeiryddion yn eu galluogi i ddatblygu eu syniadau arloesol, o wyddoniaeth sylfaenol hyd at eu defnyddio a'u masnacheiddio'n llawn.

Mae’r Athro Richard Dinsdale o Brifysgol De Cymru ymysg y derbynwyr.

Ei nod yw datblygu a masnacheiddio systemau bioelectrogemegol microbaidd ar gyfer trin gwastraff ac adfer adnoddau. Mae’r maes biotechnoleg arloesol hwn yn trin priodweddau electrocemegol celloedd microbaidd i wneud prosesau diwydiannol yn fwy effeithlon.

Gallai hyn wella triniaeth dŵr gwastraff, gwella adferiad metel a helpu i drosi carbon deuocsid yn gemegau llwyfan gwyrdd adnewyddadwy. Bydd yn gweithio gyda rhanddeiliaid diwydiannol allweddol i hwyluso'r datblygiadau hyn.