Ar ôl goresgyn salwch difrifol, mae Ollie yn edrych ymlaen at 2020 llwyddiannus

Ollie Banks. Survived a breast tumour, and now back to rowing.

Ar ôl wynebu a goroesi salwch difrifol, mae gan Ollie Banks, sy’n 23 oed, ddigon o resymau dros edrych ymlaen at 2020 – mae yna bosibilrwydd y bydd yn ennill anrhydeddau chwaraeon rhyngwladol fel rhwyfwr ac yn cychwyn ar yrfa gyda’r Awyrlu Brenhinol (RAF). 

Ond gallai dechrau 2020 wedi bod mor wahanol i’r myfyriwr graddedig o Brifysgol De Cymru (PDC) ar ôl iddo gael diagnosis o diwmor ar y fron ar ddechrau 2018. 

“Fe wnes i ddod o hyd i lwmp ac es at y meddyg i weld beth ydoedd, a chefais wybod bod gen i diwmor,” meddai Ollie, ar ôl dod yn un o’r un o bob wyth dyn sy’n cael diagnosis o diwmor ar y fron bob blwyddyn. 

“Cefais driniaeth rhwng mis Mehefin a mis Mai y llynedd, cyn cael gwybod bod y lwmp wedi dychwelyd, a gorfod cael mwy o driniaeth.  

“Yn y pen draw, cefais fastectomi cemegol i gael gwared ar y feinwe yr effeithir arni, cyn cael gwybod fy mod yn rhydd o ganser ym mis Ionawr 2019.”  

Ar ôl cael y newyddion da, roedd Ollie’n rhydd i ddychwelyd at ei waith ym Mhrifysgol De Cymru, a pharhau â’i astudiaethau. Graddiodd yn yr haf ar gwrs Peirianneg Awyrennol.  

Ar hyn o bryd, mae Ollie’n gweithio fel Swyddog Gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr. Fel rhan o’i rôl, arweiniodd Ollie ymgyrch ymwybyddiaeth canser Undeb y Myfyrwyr, sef Nuts, Nips and Others Bits, a anogodd bobl i wirio am unrhyw beth anarferol ar eu cyrff, ac i fynd i weld meddyg. 

Bydd yr ymgyrch yn dod i ben ar 1 Mawrth, pan fydd Ollie’n rhedeg hanner marathon Casnewydd wedi gwisgo fel bron ar ran ymgyrch CoppaFeel, sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd pobl yn gwirio’u hunain ar gyfer tiwmorau ar y fron.  

Tra bod ei swydd gydag Undeb y Myfyrwyr yn ei gadw’n brysur, mae Ollie hefyd yn rhwyfwr ardderchog ac angerddol.   

“Dechreuais rwyfo yn 20122 a gwelais nad oedd gan Brifysgol De Cymru glwb rhwyfo, felly penderfynais sefydlu un, a dyna pan ddechreuais ymgysylltu ag Undeb y Myfyrwyr, esboniodd. 

“Dros y blynyddoedd, rydw i wedi cynrychioli’r brifysgol yn ogystal â Chlwb Rhwyfo Castle Dore a Chymdeithas Rwyfo’r Awyrlu Brenhinol. Ar ben hynny, rydw i wedi hyfforddi tîm rhwyfo’r brifysgol ers 2018. 

“Fodd bynnag, pan gefais fy niagnosis, dywedwyd wrthyf efallai na fuaswn yn gallu rhwyfo eto, a oedd yn amlwg yn newyddion gwael iawn, felly roedd cael gwybod fy mod yn rhydd o ganser yn golygu y gallwn ddychwelyd at wneud peth yr oeddwn yn ei garu. 

“Collais lawer o bwysau yn ystod fy nhriniaeth, ac mae tîm Cryfder a Chyflyru PDC wedi fy helpu i adfer a dychwelyd at lefel ffitrwydd cystadleuol. 

“Yn ddiweddar, roedd yn anrhydedd cael fy enwebu am Wobr Chwaraeon Cymru 2019 am fy holl waith caled ac ymroddiad ym maes rhwyfo a helpu eraill.  

“Yn y pen draw, ni enillais y wobr, ond roedd yn deimlad gwych cael fy enwebu.  

“Rydw i wedi cael fy newis i gynrychioli Team GB ym mis Awst y flwyddyn nesaf yng Nghystadleuaeth Ryngwladol Morwriaeth, St Petersburg, Rwsia. Mae’r digwyddiad yn gweld timau o bob rhan o’r byd yn cystadlu. Fi yw’r unig gystadleuydd o brifysgol yng Nghymru, a byddaf yn gwneud pob dim sydd o fewn fy ngallu i roi Cymru ar y map.” 

Tra ei fod yn cadw’n brysur gyda’i waith i Undeb y Myfyrwyr a pharatoi ar gyfer cystadleuaeth ryngwladol, mae Ollie hefyd yn edrych ymlaen at yrfa gyda’r Awyrlu Brenhinol. 

“Rwy’n dod o deulu milwrol, felly does dim syndod fy mod eisiau dilyn eu holion troed,” esboniodd.  

Mae Ollie bellach yn edrych ymlaen at fywyd prysur yn yr awyrlu, a pharhau gyda’i ymdrechion ym maes rhwyfo, lle mae’n defnyddio’i brofiad o oroesi salwch difrifol i’w yrru ymlaen at lwyddiannau yn y dyfodol. 

“Rydw i wedi dysgu llawer dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Yn bennaf, nid yw llwyddiant yn dilyn llwybr unionsyth, a rhaid delio â’r da a’r drwg yn aml,” meddai Ollie.  

“Rhaid i chi sicrhau bod gennych rwydwaith cymorth da, dysgu wrth eraill, a dod o hyd i’r cadarnhaol ym mhopeth rydych chi’n ei wneud. Bydd rhwystrau ar hyd y daith ond rhaid i chi gymryd eich amser er mwyn goroesi. Os ydych yn cael anaf, rhaid gorffwyso, adfer a gwella.   

“A rhaid i chi fod yn llawn angerdd am yr hyn rydych chi’n ei wneud, llongyfarch eich hun ar bob llwyddiant, hyd yn oed y rhai bach, a chofio i wobrwyo’ch hun hefyd.  

“Mae bywyd yn heriol ar adegau, ond mae gwneud rhywbeth rydych chi’n ei fwynhau yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr.” 

Fel rhan o’r Gystadleuaeth Ryngwladol Morwriaeth, rhaid i Ollie godi £2,000 i dalu am gostau yn cynnwys cit a thrafnidiaeth. Mae Ollie hanner ffordd at gyrraedd y cyfanswm, a bydd yn cwyro ei goesau a gwneud ambell her ffitrwydd yn y flwyddyn newydd. 

Dylai unrhyw gwmnïau lleol sydd eisiau ei noddi fynd i: https://www.justgiving.com/crowdfunding/OBanksACGB  

 

 

#aeronautical_engineering #aeronautical