Arbenigwr o Gymru yn lledaenu gwybodaeth am ymladd yn erbyn seiberdroseddu

Sharan Johnstone Police Sciences Degree

Sharan Johnstone


Mae arbenigwr o Gasnewydd ar seiberdroseddu yn teithio i ochr arall y byd i rannu gwybodaeth am ymladd troseddwyr ar-lein. 

Bydd Sharan Johnstone, sy’n Uwch Ddarlithydd mewn Plismona ym Mhrifysgol De Cymru (PDC), yn annerch rhaglen ryngwladol ar atal troseddu a therfysgaeth a gynhelir ym Mhrifysgol Charles Sturt yn Port Macquarie yn Ne Cymru Newydd. Bydd deg myfyriwr ail flwyddyn o PDC hefyd yn mynychu’r digwyddiad.  

Yn ogystal, bydd Daniel Welch, sy’n ddarlithydd mewn Plismona a Diogelwch yn PDC, yn gwneud y daith. Mae Daniel yn arbenigwr ar effaith polisïau cam-drin domestig yr heddluoedd, a’r ffordd y cânt eu hystyried gan oroeswyr camdriniaeth. 

Mae PDC yn un o dair prifysgol yn y Deyrnas Unedig sy’n anfon cynrychiolwyr i’r gynhadledd – a gynhelir rhwng 14 a 21 Rhagfyr. Bydd yn cynnwys gweithdai a chyflwyniadau ar waith ymchwil, a arweinir gan heddluoedd ac academyddion rhyngwladol o bob rhan o’r byd. 

Dywedodd Mrs Johnstone, a fu’n gweithio hefyd yn adran arbenigol Seiberddiogelwch PDC, fod seiberdroseddu yn her gymharol newydd i wasanaethau heddlu Awstralia, ond ei fod yn cael ei gydnabod fel bygythiad mawr i ddiogelwch yn Ewrop. 

“Mae troseddau a seiberalluogir, a amlygwyd mewn asesiad yn 2018 gan Europol ar Fygythiad Troseddu Cyfundrefnol ar y Rhyngrwyd, bellach yn targedu nifer fawr o unigolion a sefydliadau allweddol megis y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, yn enwedig wrth i’r awydd i gael gafael ar wybodaeth bersonol a chyfrinachol gynyddu,” esboniodd. 

“Buddsoddwyd £1.9bn eisoes mewn mynd i’r afael â seiberdroseddau, a sefydlwyd timau seiber lleol gan yr heddluoedd.” 

“Fodd bynnag, mae cwestiynau’n parhau ynghylch p’un ai oes gan yr heddluoedd y sgiliau priodol i ymateb i’r heriau parhaus y maent yn eu hwynebu o ran troseddau a seiberalluogir, a ph’un ai a allant ganfod, atal a datrys troseddau diwyneb o’r fath, gan sicrhau ar yr un pryd bod unrhyw dystiolaeth y maent yn ei chasglu yn dderbyniol i’w defnyddio yn y system cyfiawnder troseddol.” 

 

#police-sciences #police-degree #police #police students #Police Sciences #PoliceSciences