Arbenigwyr CEMET yn helpu i ddatblygu technoleg a allai helpu i arbed miliynau o bunnoedd i gynghorau ar atgyweirio ffyrdd

Kevin Lee of Cardiff-based Mobilized Construction

Kevin Lee


Gallai cynghorau ledled y DU arbed miliynau o bunnoedd ar atgyweirio ffyrdd, o ganlyniad i dechnoleg monitro arbennig a ddatblygwyd gan gwmni o Gymru.

Mae’r cwmni sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd, Mobilized Construction, wedi creu system syml yn seiliedig ar gerbydau, sy’n monitro’r modd y mae ffyrdd yn dirywio.

Rheolwr Gyfarwyddwr Mobilized Construction, sef Kevin Lee, a gafodd y syniad am y system, ac mae’n cael ei gefnogi i ddatblygu dadansoddeg gan y Ganolfan Ragoriaeth mewn Technolegau Symudol a Datblygol (CEMET), sydd wedi’i lleoli ym Mhrifysgol De Cymru.  

Trwy ddefnyddio data amser real a gasglwyd trwy ddyfais yn seiliedig ar ddangosfwrdd, mae’r system yn cofnodi’r newidiadau lleiaf mewn dirgryniadau ar y ffordd, yn enwedig ceudyllau, ac yn bwydo’r data ar gyflyrau ffyrdd i fap amser real fel y gellir eu gweld yn hawdd.

“Y broblem allweddol sy’n wynebu cynghorau yw gwybod ble yn union mae problemau newydd yn ffurfio ar y ffyrdd,” dywedodd Mr Lee.

“Mae gwaith cynnal a chadw parhaus wedi’i gynllunio. Fodd bynnag, efallai nad dyna ble mae’r ffyrdd sy’n dioddef y problemau gwaethaf ar hyn o bryd, o reidrwydd.

“Felly, os nad ydych chi’n gwybod ble mae’r broblem, sut ydych chi am ei chywiro? Mantais ein system ni yw ei bod yn cofnodi beth yw’r broblem ar yr adeg pan mae’n digwydd.”

Ychwanegodd Mr Lee fod y system yn datrys y tair prif broblem a achosir gan ffyrdd yn methu – y gostyngiad mewn safon diogelwch ar gyfer modurwyr, beicwyr a cherddwyr; effaith ariannol ychwanegol atgyweirio ffyrdd; a’r gost o ran yr amgylchedd ac amser y mae cau ffyrdd yn ei hachosi.

Mae system y cwmni eisoes wedi’i gosod ar dacsis a bysiau sy’n cael eu gweithredu gan Transport for London, cerbydau cynnal priffyrdd yng Ngogledd Iwerddon, a faniau sy’n danfon prydau bwyd ar gyfer Bristol Community Meals. Wedyn, bydd y data yn creu map manwl sy’n dangos cyflwr y ffyrdd a aseswyd, wedi eu hamlygu’n goch, yn ambr ac yn wyrdd i ddangos eu cyflwr.

“Mae’r system yn rhoi data hanfodol sy’n berthnasol i amser i awdurdodau lleol i sicrhau bod y ffyrdd sydd â’r angen mwyaf brys i gael eu hatgyweirio yn cael eu hatgyweirio’n gyflymach,” dywedodd Mr Lee.

“Amcangyfrifir y bydd defnyddio’r data hwn yn arwain at gynllunio gwaith ffordd rhagweithiol yn well, gan arbed 10%-30% o gymharu â gwaith cynnal a chadw ymatebol, tra’n cadw ffyrdd yn fwy diogel, sy’n bwysicach.”

I yrwyr unigol, gallai hefyd arbed swm sylweddol o arian. Canfu Mynegai Ceudyllau’r Clwb Moduron Brenhinol - sydd wedi’i gynnwys yn nogfen Report on Motoring 2018 yr RAC - fod cyfran yr achosion o gerbydau’n torri i lawr yn sgil problemau ag wyneb y ffordd, yn ystod tri mis cyntaf 2018, bron wedi dyblu o 1.2% yn ystod chwarter olaf 2017 i 2.3% o gyfanswm yr achosion o gerbydau’n torri i lawr a fynychwyd - sef y gyfradd uchaf er dechrau 2015.

Mae cwmni CEMET ym Mhrifysgol De Cymru wedi cefnogi datblygu dadansoddeg dechnegol Mobilized Construction. Caiff CEMET, a sefydlwyd yn 2017, ei hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) trwy Lywodraeth Cymru ac mae’n darparu cymorth ymchwil a datblygu i fentrau bach a chanolig ledled Cymru.

#cemet #technology