Dylem fod yn amheugar ynghylch gwleidyddiaeth yn hytrach nag yn sinigaidd, meddai Jack Straw

Jack Straw.jpg

Mae’r dirwedd wleidyddol ers Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn 2016 ‘yn sicr wedi niweidio ymddiriedaeth y cyhoedd’, yn ôl y cyn Ysgrifennydd Cartref, Jack Straw.

Cyn rhoi darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol De Cymru yr wythnos hon, dywedodd Mr Straw y gwnaed ‘camgymeriad mawr’ pan benderfynodd y cyn Brif Weinidog, Theresa May, gynnal etholiad cyffredinol nad oedd, yn ei farn ef, yn angenrheidiol.

Ychwanegodd: “Mae’r sefyllfa anhygoel dros y tair blynedd diwethaf yn sicr wedi niweidio ymddiriedaeth y cyhoedd, oherwydd roedd gennym ni benderfyniad [i adael yr UE] mewn egwyddor, gan fwyafrif cul ond eithaf sylweddol; pleidleisiodd 1.5 miliwn yn fwy o bobl o blaid Brexit nag yn ei erbyn.

“Ers i Theresa May wneud ei phenderfyniad tyngedfennol, bu gennym lywodraeth Geidwadol leiafrifol a fu’n anwadal, yn ei hanfod.  Fodd bynnag, rwy’n credu pan – ac os – caiff Brexit ei ddatrys o’r diwedd, fe ddaw’n sefyllfa fwy normal ac rwy’n gobeithio y bydd gwleidyddiaeth yn mynd yn ôl i’r arfer.

“Mewn democratiaeth, nid ydych chi’n mynd i fod mewn sefyllfa lle mae gan bawb gariad tuag at wleidyddion – yn wir, ni fyddai hynny’n iach mewn gwirionedd – ond dylai fod amheuaeth ynghylch gwleidyddiaeth yn hytrach na sinigiaeth.

“Y peth trist yw bod gwleidyddion ym Mhrydain heddiw yn gweithio’n arbennig o galed, ac maen nhw’n bobl a all ennill llawer mwy o arian drwy wneud rhywbeth heblaw bod yn Aelod Seneddol, yn nodweddiadol.  Ond maen nhw’n gwneud hynny oherwydd eu bod nhw’n credu ynddo ac, a dweud y gwir, oherwydd ei fod yn eithaf cyffrous hefyd.”


Ymwelodd Mr Straw â’r Brifysgol fel rhan o’i chyfres o ddarlithoedd, Dewisiadau Byd-eang, lle y trafododd berthynas Prydain ag Iran a pham y mae’r wlad yn aelod strategol bwysig o’r gymuned ryngwladol.

Mae Dewisiadau Byd-eang yn gyfres o ddarlithoedd cyhoeddus proffil uchel gan artistiaid, gwleidyddion, ymgyrchwyr a diplomyddion blaenllaw yn trafod rhai o brif faterion diwylliannol, economaidd a gwleidyddol ein hoes.

Mae’r darlithoedd cyhoeddus ysbrydoledig yn mynd i’r afael â rhai o’r heriau mwyaf cymhleth ac enbyd y mae’r byd yn eu hwynebu heddiw, ac yn holi pobl a fu’n dystion i – ac, mewn rhai achosion, yn gyfranogwyr mewn – digwyddiadau byd-eang pwysig.

Mae’r siaradwyr blaenorol yn cynnwys y cyn Brif Weinidog, Syr John Major; cyn Bennaeth MI5, yr Arglwydd Jonathan Evans; cyn Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, yr Arglwydd George Robertson; yr ymgyrchydd dros hawliau sifil rhyngwladol, y Fonesig Shami Chakrabarti; a Steven Frank, a oroesodd yr holocost pan roedd yn blentyn; ymhlith llawer mwy.

Am fwy o wybodaeth am ddarlithoedd Dewisiadau Byd-eang sydd ar ddod, cliciwch yma.