Graddedigion Prifysgol De Cymru yn cael eu cyflogi ar gyfres ffantasi arloesol, His Dark Materials

HisDarkMaterials_PolarBear_Bulletin.jpg


Mae myfyrwyr a graddedigion o Ysgol Ffilm a Theledu Prifysgol De Cymru wedi bod yn gweithio ar gynhyrchu'r ddrama deledu epig newydd, His Dark Materials.

Bydd dangosiad cyntaf byd-eang y gyfres, sy'n addasiad o nofelau enwog Philip Pullman gan y sgriptiwr Jack Thorne, i'w gweld nos Sul 3 Tachwedd ar BBC One a BBC iPlayer.

Cynhyrchiad gan Bad Wolf yw His Dark Materials. Drwy eu menter addysgol ddielw, Screen Alliance Wales, mae Bad Wolf yn parhau i ddatblygu cydberthynas ag ysgolion, colegau a phrifysgolion lleol, ac yn adeiladu llwybrau gyrfa a chefnogi doniau ifanc Cymru. Gan weithio gydag Ysgol Ffilm a Theledu Cymru Prifysgol De Cymru, mae Screen Alliance Wales yn hyrwyddo'r ystod eang o sgiliau sydd eu hangen i weithio yn y diwydiant ffilm, gan gynnwys hyfforddeiaethau, lleoliadau gwaith a chysgodi, a phorth swyddi a rhwydweithio ar-lein.

Cafodd His Dark Materials ei ffilmio'n bennaf yn Stiwdios Wolf Cymru yng Nghaerdydd ac ar leoliad ledled gwledydd Prydain. Mae dros 40 o fyfyrwyr a graddedigion Prifysgol De Cymru wedi bod yn rhan o bob cam o'r broses gynhyrchu, ac mewn amrywiaeth eang o rolau. Mae gwaith ffilmio'r ail gyfres eisoes yn mynd rhagddo.

Meddai Tom Ware, Pennaeth Ysgol Ffilm a Theledu Cymru Prifysgol De Cymru: "Diolch i'n partneriaeth agos gyda Screen Alliance Wales, mae pawb ym Mhrifysgol De Cymru wrth eu boddau ein bod yn gallu creu cymaint o gyfleoedd i'n myfyrwyr a'n graddedigion i weithio ar y gyfres arloesol hon. Mae gallu cefnogi cymaint o bobl ifanc dalentog nawr, ac ar gyfresi yn y dyfodol, yn fraint ac yn anrhydedd."

 

Andrew Creak, Caerffili, Gradd BA (Anrh.) mewn Ffilm Graduate Andrew Creak, His Dark Materials


Mae Andrew yn gynorthwyydd cynhyrchu dan hyfforddiant ar His Dark Materials. Llynedd, roedd ar leoliad gwaith ar y gyfres gyntaf, a arweiniodd at gyfweliad ar gyfer ei rôl bresennol.

Meddai Andrew: "Fe wnes i ddewis astudio ym Mhrifysgol De Cymru gan ei bod yn agos i lle rwy'n byw ac am fod ganddi gysylltiadau agos â'r diwydiant, fel cwmni Bad Wolf. Hefyd, mae'r diwydiant celfyddydau creadigol yn ffynnu yng Nghaerdydd. Dw i'n meddwl mai un o'r nifer o resymau am hyn yw bod cymaint o leoliadau amrywiol ar gyfer ffilmio, mae popeth y gallech fod eu hangen o fewn 40 munud o yrru o ganol y ddinas.

"Roedd fy ngradd yn cynnwys gwahanol agweddau ar y diwydiant, o ddamcaniaeth ffilm a hanes ffilm i aseiniadau ymarferol yn cynhyrchu ffilmiau byrion ac ati. Fe ddysgon ni am yr holl agweddau gwahanol ar gynhyrchu – a phawb yn gweithio gyda'i gilydd i greu rhywbeth hyfryd.

"Mae'n deimlad anhygoel cael mynd i weithio ar gynhyrchiad BBC/HBO o safon uchel yn syth ar ôl graddio. Ar ôl astudio gradd ym Mhrifysgol De Cymru, cefais hyder i wneud cais am brofiad gwaith. Yn ystod fy wythnos gyntaf, fe ges weithio gydag un o fy hoff actorion, ond fy hoff ran yn fy rôl yw gallu gweld pob rhan o'r cynhyrchiad – o'r cyn-gynhyrchu i'r ôl-gynhyrchu.

"Dyma fy swydd iawn gyntaf yn gweithio yn y diwydiant. Do'n i byth yn meddwl y bydden i'n gwneud rôl fel hyn. Do'n i ddim hyd yn oed yn gwybod bod y swydd yma'n bodoli pan wnes i ddechrau astudio ffilm.

"Byddwn i'n cynghori myfyrwyr i fod yn fentrus ac i ymgeisio am lawer o brofiadau gwaith. Byddwch yn gyfeillgar a bydd pobl yn cofio amdanoch chi.

"Mae wedi bod yn brofiad anhygoel gweithio i Bad Wolf. Mae'r pethau dw i'n cael eu gweld a'u gwneud fel rhan o'r cynhyrchiad wedi bod y tu hwnt i'r hyn y gallwn i fod wedi'i ddychmygu."

 

Ben Jenkins, Cwmbrân, Gradd MA mewn Ffilm (Rheoli Cynhyrchiad) Graduate Ben Jenkins, His Dark Materials


Mae Ben Jenkins wedi bod â diddordeb brwd yn ochr fusnes maes teledu erioed. Ers graddio o'r cwrs Meistr, mae Ben wedi gweithio ar gynyrchiadau fel; Bargain Hunt, Casualty, a Da Vinci's Demons. Aeth ymlaen wedyn i weithio fel

Cynorthwyydd Gweithredol Jane Tranter yn Bad Wolf. Erbyn hyn, mae Ben yn Swyddog Gweithredol Gweithrediadau ar His Dark Materials.

Meddai Ben: "Fe wnes i ymchwilio i'r cyrsiau rheoli cynhyrchiad oedd ar gael, ac roedd Prifysgol De Cymru yn cynnig yr union gwrs o safon uchel ro'n i am ei astudio.

"Mae llawer o'r tiwtoriaid yn weithwyr proffesiynol yn y diwydiant eu hunain, felly nid yn unig roedd cynnwys y cwrs yn wych, ond roedden nhw hefyd yn creu cysylltiadau a chyfleoedd i ni.

"Does dim rhaid i chi fynd i Lundain i weithio yn y diwydiant yma bellach, mae cyfleoedd ar gael ar garreg eich drws. Drwy Screen Alliance Wales, mae cysylltiadau i ddarparu lleoliad gwaith â thâl am bythefnos o leiaf, sy'n rhoi rhagflas o'r diwydiant a phrofiad realistig o'ch gyrfa bosib.

"Mae Screen Alliance Wales hefyd yn trefnu hyfforddeiaethau mewn rolau amrywiol, sy'n gallu bod yn gychwyn da rhwng graddio a hyfforddeiaeth a bod yn aelod o griw, gan ddechrau fel rhedwr - sef y ffordd mae'r rhan fwyaf o bobl yn dechrau yn y diwydiant.

"Fy nghyngor i i unrhyw un sy'n ystyried mynd i weithio yn y diwydiant fyddai i fanteisio ar bob cyfle sy'n cael ei gynnig i chi. Bydd y profiadau yma'n eich gosod chi ar lefel uwch na'ch cystadleuwyr.

"Mae'r diwydiant ffilm yng Nghymru wedi ffrwydro dros y pedair blynedd diwethaf. Mae'n gyfle gwych i Gymru ein bod yn gallu creu rhywbeth fel His Dark Materials. Gall gwylwyr ddisgwyl profiad gweledol pleserus iawn gyda drama afaelgar."

 

Sarah Notley, Casnewydd, Gradd BA (Anrh.) mewn Teledu a Dylunio Setiau Graduate Sarah Notley, His Dark Materials


Astudiodd Sarah Notley radd BA (Anrh.) mewn Teledu a Dylunio Setiau ym Mhrifysgol De Cymru, ac mae bellach yn Gyfarwyddwr Celf ar His Dark Materials.

Meddai Sarah: "Wrth dyfu i fyny yng Nghymru, roedd Caerdydd yn apelgar iawn. Ro'n i eisiau aros yn agos i adref ac roedd gan Brifysgol De Cymru gyfleoedd anhygoel. Ro'n i am fod yn rhan o hynny.

"Roedd y cwrs Teledu a Dylunio Setiau yn berffaith i fi yn greadigol. Mae gweithio ym maes teledu a ffilm yn golygu nad oes cyfyngiad ar yr hyn y gallwch ei greu.

"Roedd rhan mawr o'r cwrs yn ymwneud â dysgu drafftio, felly roedd hynny'n rhywbeth wnes i ei fwynhau ac yn rhywbeth ro'n i am barhau i'w wneud. Yn syth ar ôl gorffen y cwrs ro'n i'n gwybod mai dyna beth roeddwn i am ei wneud. Bues i'n gweithio ar wahanol gynyrchiadau, ac yna gofynnodd rhywun i fi wneud cais am swydd fel dyluniwr, ac fe neidiais at y cyfle.

"Gofynnodd dylunydd ro'n i'n ei adnabod i fi ddod i weithio ar ddylunio Stiwdios Wolf, ac ar ôl hynny gofynnwyd i mi fod ar y tîm arlunio. Cefais fy swydd gyntaf yn gweithio gyda Bad Wolf, a dydw i heb stopio ers hynny, sy'n wych.

"Mae His Dark Materials yn wahanol iawn i unrhyw beth arall dw i wedi gweithio arno. Digwyddodd eiliad gofiadwy i fi llynedd. Roedd angen i ni adeiladu lleoliad enfawr ar gyfer y gyfres gyntaf. Roedd y golygfeydd yn hyfryd ac roedd y lleoliad yn agos i adref. Fe wnaethon ni greu set o 20 adeilad y tu mewn i chwarel. Roedd hi'n broses hir ac roedd llawer o bobl yn rhan o'r gwaith. Roedd yn uchafbwynt gwirioneddol pan wnaethon ni drosglwyddo'r cynnyrch gorffenedig yn barod ar gyfer ffilmio.

"Yna, mae'r effeithiau gweledol yn ychwanegu at ein gwaith ni, ac mae holl raddfa'r sioe hon yn cael ei dyrchafu. Mae'n ychwanegu lefel gyfan at yr hyn rydyn ni wedi'i greu.

"Mae'n anodd i fi wylio'r cynhyrchiad ar y sgrin heb ddod o hyd i feiau yn fy ngwaith fy hun. Dw i bob amser yn gwylio popeth ddwywaith. Y tro cyntaf dw i'n ei ddadansoddi. Os na dw i'n gwneud hynny, dw i ddim yn meddwl fy mod i'n gwneud gwaith da fel cyfarwyddwr celf. Mae wastad rhywbeth i wella arno a thyfu ohono. Yr ail dro dw i'n gwylio'r rhaglen dw i'n gallu ymlacio a mwynhau.

"Does dim byd tebyg i His Dark Materials wedi cael ei weld o'r blaen. Mae sawl byd gwahanol yn y llyfrau, ac mae'n wych ein bod ni'n gallu archwilio'r bydoedd hynny ar y sgrin. Mae'r lefel o fanylder sydd yn y llyfrau yn cael ei chyfleu yn dda ar y sgrin.

"Ar ôl bod yn y diwydiant am gyfnod, ychydig iawn o waith dw i wedi'i wneud y tu allan i Gymru, dw i wedi bod yn lwcus iawn. Dw i'n credu bod Cymru yn ganolfan enfawr i'r diwydiant. Mae Prifysgol De Cymru yn cynhyrchu graddedigion dawnus ac mae wedi galluogi'r diwydiant i dyfu'n gyflym. Mae llawer o gynyrchiadau yma sy'n denu pobl i Gymru, ac maen nhw'n gwybod bod aelodau criw proffesiynol i'w cael yma."