Hyfforddwr ifanc yn gobeithio efelychu llwyddiant hyfforddwr Clwb Pêl-droed Tottenham Hotspur

Masters student Ryan Moon is the youngest ever UEFA A licence holder in Wales

Ryan Moon


GYDA dirprwy reolwr newydd Clwb Pêl-droed Tottenham Hotspur wedi dysgu ei sgiliau hyfforddi ym Mhrifysgol De Cymru (PDC), mae cyn-chwaraewr academi Clwb Pêl-droed Sir Casnewydd yn barod i efelychu ei lwyddiant.

Penodwyd Joao Sacramento yn ddirprwy i Jose Mourinho gan Glwb Pêl-droed Tottenham Hotspur y mis diwethaf, ac mae Ryan Moon, 24 oed, yn gobeithio dilyn llwybr tebyg yn y dyfodol.

Ar ôl cael ei wrthod fel chwaraewr gan academi Clwb Pêl-droed Sir Casnewydd, mae Ryan - sy’n astudio ar gyfer gradd meistr ar gwrs hyfforddi pêl-droed perfformiad uwch yn PDC wrth weithio ag academi Clwb Pêl-droed Bristol Rovers - wedi cymhwyso’n ddiweddar fel hyfforddwr Trwydded A UEFA, y Cymro ieuengaf erioed i wneud hynny.

Mae llwyddiant Ryan yn ffrwyth llafur llawer o waith caled, yn ogystal ag ychydig o siom cynnar. Roedd ganddo uchelgais o fod yn chwaraewr pêl-droed proffesiynol, ond cymerodd ei yrfa lwybr amgen.

Roedd Ryan yn aelod o academi Clwb Pêl-droed Sir Casnewydd, ac yn gobeithio hawlio lle yn y tîm cyntaf. Er gwaethaf ei dalent, cafodd ei ryddhau gan y clwb yn ddeunaw oed, penderfyniad a’i gadawodd yn llawn hunan-amheuon am ddilyn gyrfa yn y maes.

Ond aildaniodd taith ar draws Môr yr Iwerydd ei gariad at y gêm.

“Pan gefais fy rhyddhau gan Glwb Pêl-droed Sir Casnewydd, roeddwn i angen dechrau ffres,” medd Ryan. “Roeddwn i’n rhan o’r clwb fel chwaraewr am bum mlynedd, gyda’r tîm o dan 13 oed hyd at y tîm o dan 18 oed. Fel pob chwaraewr ifanc, fy uchelgais yn 15 neu 16 oed oedd sicrhau ysgoloriaeth a dod yn chwaraewr proffesiynol.

“Ond, os ydych yn troi’n 17 neu 18 oed ac nid yw pethau’n mynd yn unol â’ch gobeithion, rhaid dechrau meddwl am rywbeth arall i’w wneud. Pan gefais fy rhyddhau, roeddwn yn llawn amheuon o ran fy angerdd at y gêm.

“Cefais ysgoloriaeth i fynd i Efrog Newydd i chwarae. Dyma’r peth gorau wnes i erioed, oherwydd cefais y cyfle i ddianc o Gymru a chael profiad bywyd gwerthfawr.

“Dechreuais feddwl am y pethau oedd yn bwysig i mi a beth oeddwn eisiau wneud. Dyma pryd y dechreuais hyfforddi.”

Ar ôl dychwelyd i Gymru ar ôl treulio dwy flynedd yn America, roedd Ryan yn barod i fynd i’r brifysgol.

Dechreuodd wirfoddoli fel hyfforddwr gyda Chlwb Pêl-droed Tref Merthyr, er mwyn ennill profiad yn hyfforddi chwaraewyr ifanc.

A chafodd ei daflu i mewn yn y pen dwfn ar ôl i hyfforddwr fethu â mynychu ei sesiwn hyfforddi gyntaf gydag un o'r timau ifanc.

“Roeddwn yn bys yng Nghrucywel ar y pryd,” esboniodd Ryan. “Y clwb lleol mwyaf oedd Tref Merthyr, felly cysylltais â nhw.”

“Ymwelais â’r clwb pan roeddent yn chwarae yn erbyn tîm o dan 23 oed Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe mewn gêm gyfeillgar. Gofynnais am y cyfleoedd oedd ar gael a dywedodd yr hyfforddwr wrthyf i ddod yn ôl yr wythnos ganlynol.

“Ar fy niwrnod cyntaf, ni ddaeth hyfforddwr y tîm yr oeddwn yn fod gweithio â nhw i’r sesiwn. Cefais gyfarwyddyd i arwain y sesiwn hyfforddi, a dyna oedd fy ngwers gyntaf – a oeddwn yn gallu addasu a goroesi yn y byd go iawn?

“Cefais fy machu ar unwaith. Byddwn yn mynd adref ac yn meddwl am y peth. Seiliais y sesiynau hyfforddi ar yr hyn roeddwn i’n arfer ei ddysgu fel chwaraewr. Roedd yn ddiddorol a dysgais lawer.”

Treuliodd Ryan ddwy flynedd gyda Chlwb Pêl-droed Tref Merthyr, cyn iddo fachu ar gyfle i weithio gyda Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe. Dyma’r cam cyntaf o bwys a gymerodd Ryan ym maes hyfforddi.

“Roedd Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe eisiau ehangu eu canolfannau datblygu ac fe greoedd y clwb lwybr gyrfaol gyda Chlwb Pêl-droed Tref Merthyr.

"Dewisodd y clwb hyfforddwyr penodol i fod yn rhan o’r cynllun a, thra bod hynny’n digwydd, roeddwn wrthi’n astudio ar gyfer Trwydded B Uefa gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru. Dechreuais feddwl mai dyma’r hyn roeddwn i eisiau ei wneud.”

Trosglwyddodd Ryan i PDC cyn ei ail flwyddyn mewn addysg uwch, gan astudio ar gyfer gradd mewn hyfforddi a pherfformio pêl-droed. Bellach, mae’n gweithio fel darlithydd yn y brifysgol ac yn gyfrifol am gyflwyno cynnwys i ddarpar hyfforddwyr.

Yn ogystal, penodwyd Ryan yn hyfforddwr tîm cyntaf y brifysgol y llynedd, gan helpu’r tîm i ennill y cwpan a’r gynghrair.

Roedd yn foment falch arall mewn blwyddyn a welodd Ryan yn cymhwyso fel hyfforddwr Trwydded A UEFA ieuengaf erioed Cymru.

“Ymunais ag amgylchedd prifysgol strwythuredig lle roeddwn yn siarad am bêl-droed trwy’r dydd,” ychwanegodd Ryan.

“Mae nifer o’r bobl rydw i wedi cydweithio’n agos â nhw wedi dilyn llwybr Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac maent yn deall sut brofiad yw e.

“Roeddwn i’n ddigon ffodus i weithio gyda thîm cyntaf y brifysgol y llynedd, gan ennill dwy gystadleuaeth. Mewn darlithoedd, dechreuais sylwi ar bethau bach a mynd ati i’w rhoi nhw ar waith ar y cae.

“Hyd yn oed nawr, rwy’n darllen am bethau a fydd yn fy ngwneud yn hyfforddwr gwell achos dyma fy ngalwedigaeth. Fy uchelgais yw cyrraedd y brif uchaf.”

Dywedodd Paul Rainer, Pennaeth Hyfforddi Chwaraeon PDC, fod llwyddiannau Ryan yn anhygoel ar gyfer rhywun mor ifanc.

“Mae Ryan wedi arddangos gallu hyfforddi o’r radd flaenaf yn ystod ei astudiaethau academaidd ac, o ganlyniad, mae wedi sicrhau nifer o rolau hyfforddi o ansawdd uchel, lle mae wedi magu profiad sydd wedi ei alluogi i ddatblygu ei wybodaeth am hyfforddi,” esboniodd Paul.

“Yn ogystal, mae Ryan yn awyddus i rannu ei wybodaeth ar bob cyfle posibl, ac mae’n darparu cymorth ac yn mentora staff a myfyrwyr yn ystod darlithoedd ar hyfforddiant.

“Mae’n ardderchog bod y cymorth y mae Ryan wedi ei gael wrth staff pêl-droed PDC wedi rhoi’r arweiniad oedd ei angen arno i weithio tuag at gyflawni ei uchelgais o hyfforddi ar y lefel uchaf.

 

 

#football #sport #football coaching