Nyrs-fyfyrwraig yn bachu swydd ei breuddwydion ar ôl lleoliadau gwaith llwyddiannus mewn ysbytai

Emily Morgan

Mae Emily Morgan, sy’n fyfyrwraig ar gwrs Nyrsio Oedolion, eisoes wedi cael swydd yn Ysbyty Brenhinol Gwent, fisoedd cyn iddi orffen astudio ym Mhrifysgol De Cymru.  

Bydd Emily, sy’n 23 oed ac yn dod o Bontnewydd, Cwmbrân, yn graddio o gwrs Bagloriaeth mewn Nyrsio (Anrhydedd) Prifysgol De Cymru ym mis Rhagfyr, gan greu argraff dda ar staff yr ysbyty yn ystod ei lleoliadau gwaith niferus oedd yn rhan o’r cwrs.

Bydd Emily’n gweithio â chleifion yn uned anadlol yr ysbyty, yn trin y rheiny â pneumothorax (ysgyfaint wedi cwympo), yn ogystal â chyflyrau tymor hir fel emffysema a chanser yr ysgyfaint.

“Rydw i wedi mwynhau’r cwrs yn fawr,” medd Emily. “Rhannwyd yr amser dysgu rhwng damcaniaethu a sgiliau clinigol, lle cefais gyfle i roi’r damcaniaethau ar waith mewn sefyllfaoedd efelychol.”

Yn unol â gofynion y cwrs gradd, mynychodd Emily nifer o leoliadau gwaith, gan gynnwys cyfnod yng nghartref nyrsio Capel Grange yng Nghasnewydd, Ysbyty Cymunedol Cas-gwent a gwahanol adrannau yn Ysbyty Brenhinol Gwent. 

Esboniodd Emily: “Roedd cael cyfle i weithio mewn cartref gofal ac amgylchedd adfer arbenigol yn werthfawr tu hwnt, ochr yn ochr â’r gofal iechyd aciwt sydd ei angen mewn ysbyty.

“Diolch i’r ystod o leoliadau gwaith, rydw i wedi cael profiad yn gofalu am yr henoed, yn gweithio mewn theatrau wroleg, ym maes gofal anadlol a llawdriniaethol.

“Mae’n hanfodol fy mod yn gallu defnyddio’r sgiliau rydw i wedi’u dysgu yn ystod y cwrs. Er enghraifft, ar ôl dysgu pam mae angen draen y frest ar gleifion, cefais gyfle i gael profiad o wacáu a newid y draen, a sut i ofalu am yr unigolyn tra’i fod yn yr ysbyty.”

Cyn penderfynu astudio nyrsio, mynychodd Emily Goleg Gwent yng Nglyn Ebwy, lle astudiodd am radd sylfaen mewn Iechyd a Llesiant Cymunedol, lle cafodd gyfle i astudio anatomeg a ffisioleg, yn ogystal â modiwl gwirfoddoli yn y gymuned.

“Gwirfoddolais gyda’r Gymdeithas Alzheimer yn y ganolfan ddydd leol, gan wneud llawer o weithgareddau gyda’r defnyddwyr gwasanaeth yno,” ychwanegodd.

“Er ei fod yn brofiad gwerth chweil, roedd yn gallu bod yn drist iawn hefyd oherwydd roedd rhai o’r henoed yn dioddef o ddementia ac yn ei chael hi’n anodd deall y byd o’u cwmpas.

“Yn y dyfodol, rwy’n gobeithio gweithio fel nyrs ardal a chael cyfle i ddod i adnabod fy nghleifion ac i ddatblygu perthynas gyda nhw. Mewn amgylchedd brysur ward ysbyty, dw i ddim yn cael llawer o gyfle i roi gofal personol i’r cleifion.”