Prifysgol De Cymru i gynnal cynhadledd y diwydiant cerddoriaeth

2019 Sound and Music Graduates

Mae Prifysgol De Cymru’n gweithio mewn partneriaeth â Gŵyl Sŵn i gynorthwyo pobl ifanc sy’n dyheu am gael gweithio yn y diwydiant cerddoriaeth.

Fel rhan o Ŵyl Sŵn (18-20 Hydref 2019), sy’n cael ei chynnal mewn lleoliadau gwahanol o amgylch Caerdydd, bydd Prifysgol De Cymru’n cynnal cynhadledd y diwydiant cerddoriaeth dros ddau ddiwrnod yng nghampws Caerdydd, ar y cyd â Complete Music Update (CMU).

Bydd y digwyddiad yn dod ag artistiaid, y gymuned gerddorol a myfyrwyr ynghyd ar gyfer rhaglen ddeuddydd a fydd yn ysbrydoli artistiaid llawr gwlad a’r rheiny sydd eisiau datblygu gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth.

Gan gychwyn ar ddydd Iau 17 Hydref, bydd digwyddiad CMU:DIY yn canolbwyntio ar agweddau addysgiadol y diwydiant gyda chyfres o weithdai rhyngweithiol i’r rheiny sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd cerddorol. Bydd y sesiynau ymarferol hyn yn rhoi sylw i bynciau yn cynnwys gwneud arian o’ch cerddoriaeth, gigio, marchnata a ffrydio.

Gyda’r nos bydd Ysgol Cerddoriaeth a Sain Prifysgol De Cymru’n cynnal digwyddiad rhwydweithio a fydd yn cynnwys perfformiadau gan dri band newydd a chyffrous, sef Bloom!Carlen a Suleiman Atta. Mae’r bandiau i gyd yn cynnwys myfyrwyr blwyddyn olaf ar gwrs BA Cerddoriaeth Boblogaidd a Masnachol y brifysgol. 

Wedyn, bydd mynychwyr y digwyddiad yn symud i far Zen yr Atriwm am ddiodydd rhad ac am ddim a fydd yn helpu â hwyl yr ŵyl. Dyma gyfle i chi ryngweithio â phobl eraill sydd â diddordeb yn y maes mewn amgylchedd hamddenol.

Ar ddydd Gwener 18 Hydref, bydd digwyddiad CMU Insights yn rhoi sylw manylach i’r ffordd y gall artistiaid ddatblygu gyrfa gynaliadwy yn yr oes ddigidol, wrth drafod ffrydiau refeniw allweddol a deall y busnes fel artist er mwyn manteisio ar gyfleoedd i sicrhau cymorth ariannol ar gyfer eich prosiectau ar lefel leol, genedlaethol a rhyngwladol.

Bydd Estelle Wilkinson, cyn reolwr y band Coldplay, ymysg y siaradwyr, sydd â phrofiad helaeth o weithio gyda bandiau byd-enwog. Mae hi bellach yn gweithio fel rheolwr artistiaid i’r cwmni ELEVEN Mgmt. ac yn cynrychioli bandiau sy’n cynnwys Bastille a The Clash.

Bydd Phil Loutsis, sy’n datblygu prosiectau i artistiaid newydd i’r label a’r cwmni dosbarthu cerddoriaeth, AWAL – gan gynnwys rhyddhau cerddoriaeth, gwneud cyflwyniadau i siopau a chadw cyfrifon - yn rhannu ei wybodaeth ar dorri mewn i’r diwydiant a sut i oroesi a ffynnu fel artist newydd.

Jessie Scoullar yw cyfarwyddwr Wicksteed Works, asiantaeth o Lundain sy’n arbenigo mewn strategaethau syth-at-y-cefnogwr a rheoli bandiau, labeli a brandiau ar ran cleientiaid sy’n cynnwys Paul McCartney, Noel Gallagher ac Elvis Costello.

Gyda mwy nag ugain o weithwyr proffesiynol o’r diwydiant yn mynychu’r digwyddiad, bydd llawer o gyfleoedd i ofyn cwestiynau ac i rannu profiadau. Bydd y rhaglen yn darparu mewnwelediadau niferus a chyfleoedd rhwydweithio i’r rheiny sy’n ystyried gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth. 

Dywedodd Lucy Squire, Pennaeth Cerddoriaeth Prifysgol De Cymru: “Mae’r diwydiant cerddoriaeth yn dechrau ffynnu unwaith eto a, diolch i’n pwyslais ar werth cerddoriaeth, mae Caerdydd yn arwain y ffordd.

“Mae’n amser cyffrous i Brifysgol De Cymru gynnal Cynhadledd Sŵn yng nghampws Caerdydd, ac rydym yn edrych ymlaen at rannu’r rhaglen gyda’r ddinas. Bydd y digwyddiad yn darparu fforwm pwysig i addysgu, ysbrydoli a dathlu’r sector yng Nghymru. Os ydych wrthi’n datblygu gyrfa greadigol, menter busnes cerddorol neu’n astudio am gymhwyster, bydd Cynhadledd Sŵn yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r rhwydweithiau sydd eu hangen arnoch.”

Dywedodd Chris Cook, Golygydd Complete Music Update: “Ar ôl gweithio gyda Gŵyl Sŵn ar brosiectau addysgiadol yn y gorffennol, rydym ni’n gyffrous iawn o gael y cyfle i guradu ochr gynadledda’r ŵyl eleni. Mae’r busnes cerddoriaeth yn parhau i esblygu’n gyflym iawn, a nod CMU yw helpu artistiaid, cyfansoddwyr ac eraill sy’n gweithio yn y diwydiant i lywio a deall y tueddiadau a’r datblygiadau diweddaraf.”

Dywedodd Guto Brychan, Prif Weithredwr Clwb Ifor Bach: “Ein nod yw cryfhau’r sin yng Nghaerdydd trwy ddenu artistiaid anhygoel i berfformio mewn lleoliadau gwahanol o amgylch y ddinas, a hefyd trwy feithrin artistiaid llwyddiannus o gychwyn eu gyrfaoedd.”

Mae tocynnau rhad ac am ddim i weithdai dydd Iau 17 Hydref ar gael fan hyn.

Mae tocynnau rhad ac am ddim i sesiynau’r gynhadledd ar ddydd Gwener 18 Hydref ar gael fan hyn.

Mae mwy o wybodaeth a thocynnau ar gyfer Gŵyl Sŵn ar gael fan hyn.