Swyddogion Heddlu Dorset yn dechrau ar brentisiaeth gradd

Dorset Police Officers start apprenticeships


Mae Heddlu Dorset wedi croesawu’r don gyntaf o ymgeiswyr drwy'r cynllun Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu (PCDA), mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru (PDC).

Mae cyflwyno'r PCDA yn darparu llwybr mynediad newydd i'r rhai sy'n dymuno ymuno â Heddlu Dorset fel Swyddogion yr Heddlu ond nad oes ganddynt gymhwyster ar lefel gradd.

Ar ôl tua 34 wythnos o hyfforddiant cychwynnol a thiwtora un i un, bydd y recriwtiaid newydd hyn yn cyrraedd statws patrôl annibynnol. Yna byddant yn mynd ymlaen i ddysgu tra'n gweithio gan arwain at radd mewn Ymarfer Plismona Proffesiynol ar ddiwedd y tair blynedd.

Mae PDC a Heddlu Dorset wedi gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu a chyflwyno'r cwrs, sydd wedi'i achredu gan y Coleg Plismona.

Heddlu Dorset sy'n talu'r ffioedd prifysgol a bydd y swyddogion dan hyfforddiant yn cael eu talu fel Swyddogion Heddlu o'r diwrnod cyntaf.

Mae'r cynllun yn agored i unrhyw un rhwng 18 a 55 oed a chroesewir ymgeiswyr o ystod eang o gefndiroedd.

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Dorset, Julie Fielding: “Rwy’n falch iawn o groesawu’r prentisiaid gradd cyntaf erioed o Heddlu Dorset i ymuno â theulu Heddlu Dorset.

“Mae Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu yn gyfle perffaith i 'ennill cyflog wrth ddysgu', a bydd yn rhoi'r holl arfau sydd eu hangen arnoch i ddelio â gweithgaredd troseddol sy'n dod yn gynyddol soffistigedig.

“Rydym yn chwilio am ystod eang o bobl, sy'n gallu gwneud gwahaniaeth go iawn i'r cymunedau amrywiol rydym yn eu gwasanaethu yn Dorset, a dod yn fodelau rôl cadarnhaol yn ein cymdeithas. Mae creu gweithlu amrywiol a chynhwysol yn hanfodol i gyflawni ein gweledigaeth blismona ar gyfer y dyfodol. Wrth i blismona ddod yn fwy cymhleth ac wrth i'r gofynion ar ein gwasanaethau gynyddu, mae arnom angen pobl sydd â'r sgiliau a'r profiadau cywir i gyflawni'r gofynion heriol hyn. Rydym yn ymdrechu i greu'r amgylchedd hwn lle mae pawb yn cael ei werthfawrogi am ei gyfraniad unigryw.

“Mae plismona yn yrfa werth chweil ac mae hwn yn gyfle gwych i fynd ar drywydd swydd amrywiol a chael hyfforddiant a chymorth i ennill cymhwyster cydnabyddedig ar yr un pryd."

Dywedodd yr Athro Peter Vaughan, Cyfarwyddwr Prosiectau Strategol: Plismona a Diogelwch ym Mhrifysgol De Cymru: “Mae'n wych croesawu'r grŵp cyntaf o swyddogion i Heddlu Dorset, a fydd yn cwblhau Prentisiaeth Gradd Cwnstabliaid yr Heddlu gyda ni. Cyflwynir y radd yn lleol gan weithwyr proffesiynol profiadol mewn partneriaeth â'r heddlu. Rydym yn gweithio gyda'n gilydd i wella'r amrywiol opsiynau mynediad sydd ar gael i'r heddlu, yn unol â'r Fframwaith Cymwysterau Addysg Plismona.

“Dyma un o bum heddlu yr ydym yn gweithio gyda nhw ledled Cymru a Lloegr, mewn partneriaeth â'r Coleg Plismona. Fel cyn Brif Gwnstabl fy hun, credaf y bydd y cynnig newydd hwn yn helpu i broffesiynoli gwasanaeth yr heddlu ymhellach ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'n gilydd dros yr ychydig flynyddoedd nesaf."