Yn ôl ymchwilwyr, mae codi isafswm ar gyfer prisiau alcohol yn annhebygol o weld pobl yn troi at sylweddau eraill

Alcohol pricing

Yn ôl astudiaeth newydd, mae cyflwyno isafswm ar gyfer prisiau alcohol yn annhebygol o weld pobl yn troi at sylweddau eraill.

Edrychodd y gwaith ymchwil - a gafodd ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru a’i gynnal gan gonsortiwm o arbenigwyr ym Mhrifysgol De Cymru, Prifysgol Glyndwr yn Wrecsam a Figure 8 Consultancy yn Dundee - ar y tebygolrwydd y bydd pobl yn troi at gyffuriau eraill o ganlyniad i gynlluniau i gyflwyno isafswm ar gyfer pris uned alcohol o 50c ym mis Mawrth 2020.

Edrychodd y gwaith ymchwil ar yr effaith bosibl ar unigolion, gan gynnwys eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r cynllun a sut y byddent yn ymdopi ac yn paratoi ar gyfer y costau ychwanegol, pa sylweddau eraill maen nhw’n eu defnyddio ar hyn o bryd, y posibilrwydd o droi at gyffuriau eraill, a’r cymorth y bydd ei angen arnynt.

“I’r mwyafrif o yfwyr, yr unig newid tebygol yw rhwng mathau gwahanol o alcohol, ynghyd ag addasu eu hymddygiad presennol i ymateb i’r fframwaith prisio newydd, er enghraifft newid y math o alcohol maen nhw’n ei yfed neu newid ymddygiad prynu,” esboniodd yr adroddiad.

“I nifer o yfwyr, alcohol yw eu cyffur clir o ddewis ac nid yw symud i ddefnyddio cyffuriau arall, yn enwedig symud tuag at weithgareddau anghyfreithlon, yn opsiwn o gwbl.”

“Roedd awgrym y byddai newid rhwng sylweddau yn fwy tebygol o ddigwydd ymysg grwpiau penodol o bobl, er enghraifft yfwyr digartref a’r rheiny sydd â hanes o ddefnyddio cyffuriau.”

Yn ogystal, nododd yr adroddiad, pe bai alcohol yn cael ei ddisodli gan gyffur arall, y tebygolrwydd fyddai bod pobl yn troi at sylweddau ar bresgripsiwn sy’n efelychu effeithiau alcohol, ac yna canabis a sbeis, gyda dim ond ychydig yn debygol o ddefnyddio cocên neu opiadau.

Canolbwyntiodd yr astudiaeth hefyd ar ba effaith y gall y newid ei chael ar wasanaethau cymorth, gan edrych ar eu dealltwriaeth o’r gyfraith newydd, sut y byddant yn helpu’r rhai sydd â phroblemau ag alcohol i baratoi ar gyfer y cynnydd mewn prisiau, eu safbwyntiau ynghylch a yw pobl yn debygol o newid i ddefnyddio sylweddau eraill, ac unrhyw arweiniad pellach y gallai fod ei angen arnynt.

Fodd bynnag, tynnodd yr adroddiad sylw at y ffaith bod angen hyrwyddo’r cynlluniau newydd er mwyn sicrhau bod y bobl a fydd yn cael eu heffeithio fwyaf yn eu deall.

“Mae’n bwysig bod pobl yn gwybod bod isafswm ar gyfer prisiau alcohol ar y gorwel er mwyn eu galluogi i baratoi ar gyfer y newid,” medd yr awduron.

“Bydd cynyddu gwybodaeth hefyd yn helpu i chwalu’r chwedl mai treth gudd yw isafswm ar gyfer prisiau alcohol a fydd yn creu cyllid i Lywodraeth Cymru.”

Mae’r adroddiad yn ychwanegu: “Dylai darparwyr gwasanaeth ddatblygu offer a fydd yn addysgu staff a defnyddwyr gwasanaeth am ddeilliannau posibl isafswm ar gyfer prisiau alcohol a ffyrdd o leihau’r niweidiau posibl.”

Dywedodd Vaughan Gething, y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: “Dyma ddarn gwerthfawr o ymchwil i ddeall effeithiau posibl isafswm ar gyfer pris uned alcohol.  

“Nod isafswm ar gyfer pris uned alcohol yw helpu i leihau niweidiau cysylltiedig ag alcohol, ac mae’r adroddiad hwn yn dangos bod pobl yn anhebygol o newid i sylweddau eraill o ganlyniad.

“Rydym ni eisoes yn gweithio â darparwyr gwasanaeth a gweithwyr iechyd proffesiynol i sicrhau bod gwybodaeth am y polisi ar gael, a bod y gwasanaethau priodol yn eu lle.

“Byddwn yn cynnal ymgyrch gyfathrebu genedlaethol cyn cyflwyno’r isafswm ar gyfer prisiau alcohol, gan dargedu manwerthwyr, darparwyr gwasanaeth a’r cyhoedd.”

#research #alcohol