Aduniad rhwng cyfeillion o PDC ar brif gwrs hyfforddi pêl-droed UEFA

Lee Kendall, sport alumni

Lee Kendall


WEDI bod ynghlwm wrth rai o gystadlaethau mwyaf y byd pêl-droed, mae Lee Kendall yn hen gyfarwydd â heriau chwaraeon, a gweithio gydag enwau mawr.

Yn sgil gyrfa bêl-droed broffesiynol lwyddiannus, mae Lee, sy’n 39 oed, wedi cael profiadau anhygoel ar y cae pêl-droed, y gall nawr eu trosglwyddo i'r genhedlaeth nesaf o hyfforddwyr drwy ei swydd fel Prif Hyfforddwr Pêl-droed Dynion Prifysgol De Cymru (PDC).

Mae wedi chwarae yng Nghynghrair y Pencampwyr, Cwpan Europa, a Chwpan Intertoto, ac mae hefyd wedi bod yn gysylltiedig â phêl-droed Cymru ar lefelau hŷn ac iau. Fe gynrychiolodd hefyd nifer o glybiau yn haenau uchaf pêl-droed clybiau Lloegr, gan gynnwys Dinas Caerdydd. Cafodd ei benodi’n ddiweddar yn rheolwr ar Glwb Pêl-droed Ffynnon Taf, swydd mae’n ei gwneud ochr yn ochr â’i waith i PDC.

Fel pe na bai hynny’n ddigon, mae Lee hefyd yn astudio ar gyfer cymhwyster sy'n cael ei ystyried fel safon aur hyfforddi pêl-droed – y Drwydded Broffesiynol a ddyfernir gan gorff llywodraethu pêl-droed Ewrop, UEFA.

A thrwy hyn mae e wedi ailgynnau ei gyfeillgarwch gyda rhywun oedd yn amlwg iawn yn y papurau newydd tua diwedd y llynedd – rheolwr cynorthwyol Jose Mourinho yn Tottenham Hotspur, Joao Sacramento.

Astudiodd Joao a Lee gwrs sylfaen mewn hyfforddiant pêl-droed PDC dros ddegawd yn ôl, ac roedd y ddau’n ymwneud â thîm pêl-droed y Brifysgol - Lee yn gapten, a Joao yn ddadansoddwr fideo - mewn swyddi a fu’n gymorth mawr iddyn nhw fireinio’u sgiliau.

Aethon nhw ar lwybrau gwahanol ar ôl y brifysgol. Aeth Lee yn ei flaen i gael ei benodi i’w rôl bresennol yn PDC yn 2018 ac ar hyn o bryd mae'n gweithio tuag at gwblhau gradd Meistr mewn Hyfforddi Perfformiad. 

Aeth Joao ar lwybr gwahanol iawn. Bu’n chwarae gyda thîm FC Braga Portiwgal, cyn cael ei benodi’n uwch-ddarlithydd mewn dadansoddi tactegol. Yna, yn 2014 aeth i weithio ym maes pêl-droed proffesiynol, yn Ligue 1 Ffrainc cyn symud i Spurs fis Tachwedd y llynedd. Yn sgil hynny, mae wedi bod yn amlwg ar dudalennau chwaraeon llawer o bapurau newydd Prydeinig a nifer o fwletinau chwaraeon y teledu.

Yn ogystal â dod â Lee a Joao yn ôl at ei gilydd, mae cwrs UEFA hefyd wedi arwain at aduniad arall, gyda’r cyn-ddarlithydd yn PDC, Dr Dave Adams - a gymerodd le Osian Roberts fel Cyfarwyddwr Technegol Cymdeithas Bêl-droed Cymru - yn diwtor ar y cwrs UEFA.

"Mae'n rhyfedd bod ein llwybrau wedi croesi eto. Rydyn ni wedi gadael y brifysgol, ond mae ein gyrfaoedd wedi cyfuno ar y cwrs UEFA hwn, sef y cymhwyster uchaf y gallwch ei gael mewn pêl-droed," dywedodd Lee.

"Mae'n wych cael astudio eto gyda Joao, a bod dan arweiniad hyfforddwr o allu Dave Adams. 

"Rydyn ni’n dilyn ôl traed y mawrion – yr enillydd Cwpan y Byd, Thierry Henry, cyn-reolwr Abertawe ac Everton, Roberto Martinez, pennaeth Sheffield United, Chris Wilder, a Gavin Chesterfield, rheolwr Tref y Barri – felly mae cyfrifoldeb mawr arnon ni i gynnal y safon.

"Mae'n gwrs anodd iawn cael lle arno, felly rwyf wrth fy modd fy mod wedi cael lle."

Mae astudio yn ystod y cyfnod cloi hefyd wedi bod yn her i Lee a’i gyd-fyfyrwyr, ond mae wedi rhoi cyfle iddo ddwys ystyried yr sydd ei angen i fod yn hyfforddwr pêl-droed o’r radd flaenaf.

"Mae’r cyfnod cloi wedi creu cyfle i chi’ch datblygu’ch hun a datblygu'r chwaraewyr dan eich gofal, a sicrhau eich bod yn defnyddio'r amser yn effeithiol iawn ac uwchsgilio, er mwyn gallu meddwl yn wahanol pan fydd bywyd yn dychwelyd i drefn fwy arferol," dywedodd Lee.

"Mae cyfle i chi edrych o ddifrif ar yr hyn mae pobl eraill yn ei wneud, a'ch gwneud eich hun yn fwy hyblyg a  blaengar."

Esboniodd Paul Rainer, Pennaeth Chwaraeon PDC, sut mae Lee yn defnyddio’i brofiad helaeth a'i astudio presennol i helpu'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr pêl-droed.

"Yn ogystal â bod yn Bennaeth Pêl-droed Dynion, prif gyfrifoldeb arall Lee yn PDC yw bod yn Arddangoswr Technegol i'r israddedigion ar y radd Hyfforddi a Pherfformio Pêl-droed, sy'n cael ei chyflwyno mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru," meddai Paul.

"Drwy hyn, mae'n cefnogi staff pêl-droed academaidd PDC wrth  addysgu theori a chynnwys ymarferol mewn modiwlau sy'n paratoi myfyrwyr ar gyfer eu Trwydded C Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Thrwydded B UEFA Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

"Mae ei gamp yn cael ei dderbyn ar y cwrs UEFA a'i allu i ddatblygu ei wybodaeth a'i sgiliau hyfforddi ochr yn ochr â phobl fel Joao Sacramento, yn golygu bod gradd Hyfforddiant a Pherfformiad Pêl-droed PDC a’i gradd Meistr mewn Hyfforddiant Pêl-droed Uwch yn rhaglenni blaengar iawn, sy’n cyson esblygu, ac yn cael eu llywio gan hyfforddiant ac addysgu o'r safon uchaf bosibl."