Bryony yw’r ail fyfyriwr o PDC i brofi ei bod ar y brig drwy’r byd i gyd

Bryony Lewis, 27, from Raglan, Monmouthshire, scored the joint highest mark worldwide in her Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) September 2020 Advanced Taxation exam November 2020

UN O fyfyrwyr Prifysgol De Cymru (PDC) yw'r ail mewn dwy flynedd i ennill 'gwobr y gorau yn y byd' mewn arholiadau proffesiynol.

Ar y cyd ag un ymgeisydd arall, sgoriodd Bryony Lewis, 27 oed, o Raglan, Sir Fynwy, y marc uchaf drwy’r byd yn ei harholiad Trethiant Uwch Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA), gan gofnodi sgôr o 91%.

Mae llwyddiant Bryony yn dilyn llwyddiant myfyriwr ACCA arall o PDC, sef Nicola Lloyd, a gafodd y marc uchaf drwy’r byd y llynedd yn arholiadau Lefel Broffesiynol Strategol ACCA a'r marc uchaf ar y cyd yn fyd-eang yn ei harholiad Rheolaeth Ariannol Uwch.

Fel gyda phopeth yn 2020, doedd taith Bryony at lwyddiant ddim yn syml. Pan darodd y pandemig ym mis Mawrth 2020, bu'n rhaid i fyfyrwyr a thiwtoriaid symud yn gyflym i hyfforddiant ar-lein, a oedd yn brofiad newydd iddyn nhw i gyd. 

Ar y pryd roedd Bryony yn paratoi ar gyfer ei harholiad Trethiant Uwch ym mis Mehefin, ond oherwydd cyfyngiadau’r cyfnod cloi bu’n rhaid i ACCA ganslo’r arholiadau oedd i'w cynnal y mis hwnnw, heblaw am lond dwrn ohonyn nhw. O ganlyniad, gweithiodd tiwtoriaid ACCA o bell gyda myfyrwyr drwy gydol yr haf i'w paratoi ar gyfer arholiadau ym mis Medi.

Mae Bryony, a gwblhaodd MSci mewn Mathemateg a Ffiseg ym Mhrifysgol Bryste cyn dechrau ei hastudiaethau ACCA yn PDC yn 2016, yn gweithio yn swyddfa Trefynwy y cwmni cyfrifeg a chynghori busnes Azets.

"Er gwaethaf yr holl heriau ac anawsterau a ddaeth gyda'r newid i sesiynau dysgu o bell, fe gawson ni sesiynau ar-lein rheolaidd," dywedodd Bryony.

"Byddai fy narlithydd Trethiant Uwch, Teresa Marsh, bob amser yn ateb fy ymholiadau, boed yn rhai mawr neu’n rhai bach, roedd bob amser yn braf gwybod bod y math hwnnw o gymorth ar gael.

"Ar ôl dechrau swydd newydd gydag Azets ym mis Mawrth eleni ar yr union adeg y daeth y cyfnod cloi, mae'n siŵr ei bod wedi bod yn haws adolygu, gan mai dyna'r unig beth oedd yn normal ac yn gyson ar y pryd. Gyda'r arholiadau wedi eu gohirio, roedd mwy o amser ar gael i adolygu hefyd."

Dywedodd Nicola Gilbert, arweinydd cwrs ACCA PDC: "Gwnaeth dros 5,200 o fyfyrwyr ledled y byd y papur arholiad Trethiant Uwch ym mis Medi 2020, felly mae’r ffaith bod un o’r ymgeiswyr mwyaf llwyddiannus ar ein cwrs ACCA ni yn ysgubol.

"Er gwaethaf holl heriau eleni, mae diwydrwydd a gwaith caled Bryony wedi talu ar ei ganfed.  Allen ni ddim bod yn fwy balch ohoni.

"Rhaid diolch hefyd i'n tiwtor Trethiant Uwch, Teresa Marsh, a gefnogodd Bryony gydol ei chyfnod yn astudio Trethiant."

Ychwanegodd Teresa Marsh, tiwtor Trethiant Uwch: "Mae canlyniad Bryony yn rhyfeddol ac rwy'n hynod falch o'r hyn y mae hi a'i chyd-fyfyrwyr wedi'i gyflawni mewn amgylchiadau mor heriol. 

"Mae ganddi allu naturiol ond mae hefyd wedi gweithio'n galed iawn, gyda ffocws cryf.  Rwy'n siŵr fy mod yn siarad ar ran dosbarth 2020 wrth ei llongyfarch yn wresog iawn."

Dywedodd Lloyd Powell, Pennaeth ACCA Cymru: "Ar ran ACCA Cymru, llongyfarchiadau mawr i Bryony ar ei chyflawniad gwych yn y papur Trethiant Uwch diweddar – rydyn ni’n hynod falch o'ch canlyniad anhygoel.

"Diolch hefyd i staff Prifysgol De Cymru am y cymorth o ansawdd uchel a roddwch i'ch myfyrwyr – yn enwedig ar yr adeg heriol iawn hon – mae hyn yn cael ei adlewyrchu gan ganlyniadau’r arholiadau diweddar ac yn enwedig yn achos Bryony."

Dywedodd Sarah Case, partner yn Azets: "Fel sy’n arferol erbyn hyn, drwy sgwrs Teams un noson yn ein swyddfa y daeth y newyddion bod Bryony wedi ennill marc 91% ac ar y brig ar y cyd ag un ymgeisydd arall.  Newyddion gwych i godi’n calonnau yn 2020.

"Roedd aelodau’r tîm yn hael eu canmoliaeth.  Rydyn ni i gyd wrth ein bodd bod Bryony wedi cyflawni cymaint ac yn falch o'i chael hi'n gweithio gyda ni.  Mae cael sgôr fel hyn mewn blwyddyn mor heriol am gynifer o resymau yn gwbl wych.

"Dechreuodd Bryony gyda ni ar union adeg y cyfnod cloi yn y DU ond mae wedi llwyddo i fod yn aelod annatod o'r tîm yn barod, gan fondio'n hawdd gyda'r swyddfa ehangach er nad yw wedi cwrdd â nhw yn y cnawd.

"Yn ogystal, mae wedi astudio'n galed ac mae’r gwaith caled wedi talu ar ei ganfed gyda'r canlyniad anhygoel hwn.  Bydd yr etheg waith y mae Bryony yn ei harddangos, ynghyd â'i brwdfrydedd i ddysgu a’i sgiliau rhagorol gyda chleientiaid, yn sicrhau y caiff yrfa lwyddiannus iawn fel gweithiwr ACCA proffesiynol. 

"Gydag un arholiad ar ôl, mewn cyfnod heriol o hyd, rydyn ni’n hyderus y bydd Bryony yn pasio’n wych ac yn mynd yn ei blaen yn rhwydd i gymhwyso fel ACCA."