Cwrs hyfforddi’n parhau er gwaethaf heriau’r cyfnod cloi

Brad Moore

Gradd USW Brad Moore

Mae llawer o weithgareddau sydd, yn anffodus ond yn hollol ddealladwy, wedi cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd pandemig Covid-19.

Ond i’r rhai sydd wedi cofrestru ar radd Sefydliad Wolves mewn Hyfforddi a Datblygu Pêl-droed Cymunedol, sydd dan ofal Prifysgol De Cymru (PDC), mae astudiaethau yn sicr yn bwrw ymlaen.

Mewn amgylchiadau arferol, mae elfen academaidd y radd yn cynnwys darlith ddwywaith yr wythnos gan Sefydliad Wolves o’r Ganolfan Astudio ym Molineux, a’r darlithoedd hynny’n cael eu darparu ar blatfform ar-lein.

Gyda’r darlithoedd ym Molineux yn amhosibl eu cynnal ar hyn o bryd, mae myfyrwyr yn cwblhau eu holl astudiaethau ar-lein gartref yn lle, ond gyda chefnogaeth darlithwyr y cwrs yn PDC a'u Mentor o Glwb yr Wolves, Brad Moore.

Ac mae'n debyg nad oes llawer â gwell cymwysterau i'w helpu ar eu ffordd na Brad, a raddiodd ei hun o'r cwrs fis Mehefin diwethaf, cyn mynd yn ei flaen i barhau â thaith a ddechreuodd yn y Sefydliad pan ymunodd yn brentis 16 oed.

“Byddai'r cwrs fel arfer yn cynnwys cyfnod preswyl ar ddechrau a diwedd y flwyddyn, ac aseiniadau ymarferol eraill, ond o leiaf mae'r carfannau o Flynyddoedd Un, Dau a Thri yn gallu parhau â'u darlithoedd drwy'r platfform ar-lein,” dywed Brad.

Brad Moore 2“I fi, fel mentor y clwb, mae'n fater o'u helpu ar eu siwrnai o flwyddyn un i flwyddyn tri a graddio, ac mae'n golygu cynnig cefnogaeth bersonol ac academaidd a gofal bugeiliol.

“Mae’n siŵr bod hynny’n bwysicach nag erioed nawr, felly dwi’n sicrhau ’mod i’n cysylltu’n gyson â myfyrwyr dros y ffôn ac ar-lein, hyd yn oed os na allwn ni gwrdd wyneb yn wyneb.

“Mae rhai ynghanol eu hasesiadau terfynol, felly mae angen i ni sicrhau ein bod yn gwneud yn fawr o bob cyfle i gadw mewn cysylltiad rheolaidd a'r amser sydd gyda nhw gyda’u darlithwyr yn y Brifysgol, a thrafod eu cynlluniau ar gyfer yr ychydig fisoedd nesaf.

“Mae'n beth da eu bod nhw'n gallu parhau â'r cwrs yn ystod y cyfnod anodd hwn ac mae cyfathrebu'n allweddol i'w helpu i barhau i symud yn eu blaen.”

Graddiodd Brad o’r cwrs fis Mehefin diwethaf. Aeth i ddysgu i ddechrau, cyn dychwelyd i Wolves o fewn ychydig fisoedd, pan gododd y cyfle i oruchwylio gradd a chyrsiau BTEC y Sefydliad, cyfle oedd yn rhy dda i beidio ag ymgeisio amdano.

“Pan o'n i'n yr ysgol, ro'n i wedi bwriadu mynd yn fy mlaen i’r Chweched Dosbarth, ond cyn gynted ag y gwelais i y gallwn i wneud Prentisiaeth gyda’r Sefydliad, ro'n i'n teimlo bod hynny’n gyfle gwych,” medd Brad, a aeth i Goleg Catholig yr Esgob Milner yn Dudley.

“Ar ôl dwy flynedd, ymunais i â'r cwrs gradd, gan gyfuno astudio â phrofiad go iawn a chasglu sgiliau fyddai’n fy ngwneud i’n fwy cyflogadwy.

“Mae cynifer o wahanol fodiwlau ar y cwrs sy’n eich helpu chi i baratoi at yrfa mewn chwaraeon, ac roedd yr hyn ddysgais i yn ystod y tair blynedd yn help mawr i fy symud i yn fy mlaen.

Brad Moore 3“Dwi wedi llwyddo i gael swydd lawn amser gyda’r Sefydliad ac mae eraill wedi mynd yn eu blaen i fod yn athrawon AG a hyfforddwyr chwaraeon yn y rhanbarth.

“Rydyn ni'n chwilio am bobl sydd eisiau cychwyn ar eu taith a dilyn gyrfa yn y diwydiant chwaraeon ac addysg i ymgeisio am y radd.

“Mae yna fodiwlau eraill hefyd gan gynnwys gwyddoniaeth chwaraeon a busnes mewn pêl-droed, ac rydyn ni’n falch bod cyfradd gyflogadwyedd y radd hon yn uchel iawn.”

Mae Bobby Briers, arweinydd y cwrs yn PDC, yn hael ei glod i staff Sefydliad Wolves am eu help yn ffurfio partneriaeth yn sail i’r radd.

“Mae Wolves wedi bod yn glwb eithriadol o ran cyfraniad myfyrwyr ein cwrs,” dywed Bobby.

“Maen nhw wedi bod yn darparu'r rhaglen ers tair blynedd, gyda chyfradd basio 100% ar y cynnig cyntaf gan bob myfyriwr sydd wedi cofrestru ar y cwrs.

"Maen nhw'n darparu rhaglen addysg hygyrch sydd wedi ei strwythuro'n dda. Mae'n cefnogi myfyrwyr sy'n ymgymryd â'u Gradd Sylfaen ac, o'r cyfnod recriwtio tan y graddio, maen nhw wedi bod yn gefnogol bob cam o'r ffordd. Mae gan lawer o fyfyrwyr y presennol hanes difyr iawn a llawer o gyn-fyfyrwyr wedi ennill cydnabyddiaeth eang.

"Mae tystiolaeth glir bod adran addysg Wolves yn hybu datblygiad academaidd a phroffesiynol, gan baratoi myfyrwyr ar gyfer y diwydiant datblygu a hyfforddi pêl-droed, diwydiant sy'n hynod gystadleuol."

I Brad, sydd bellach yn 22 oed, mae'r rôl newydd hon yn llafur cariad, o ystyried ei fod wedi cefnogi Wolves erioed.

Mae'n falch iawn hefyd o fod yn chwarae rhan yn y gweithgareddau cyffredinol y mae'r Sefydliad yn eu cynnig ar gyfer cymuned Wolverhampton a'r tu hwnt.

“Pe bai rhywun wedi dweud wrtha i pan gyrhaeddais i gyntaf fel prentis yn 16 oed y byddwn yn gwneud y swydd hon ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach byddwn i wedi synnu'n fawr,” mae'n cyfaddef.

“Dwi'n gefnogwr brwd o Wolves, dwi wedi bod yn ffan erioed, ac mae’n bleser cael y cysylltiad hwn â'r clwb.

“Dyw gweithio i’r Sefydliad ddim wir yn teimlo fel gweithio - dwi’n codi pob bore, yn gwybod 'mod i'n mynd i fwynhau’r hyn bydd gen i i'w wneud.

“Mae cael effaith ar y gymuned ar ran clwb dw i bob amser wedi ei gefnogi, gan wybod beth mae'r bathodyn yn ei gynrychioli, yn rhoi boddhad mawr i fi a gwir falchder.”

‘Dwi eisoes wedi datblygu’n fawr fel hyfforddwr ac fel person’

Dylan CookMae Dylan Cook, 19 oed, o Wolverhampton, ar fin gorffen ei flwyddyn gyntaf. 

Gofynnon ni iddo beth oedd ei farn am y cwrs, a sut mae pethau wedi bod iddo yn ystod y cyfnod cloi.

Beth yw dy gysylltiad gyda Wolves?

Dwi wedi bod yn ffan o Wolves erioed. Dechreuais i ddysgu bod yn hyfforddwr yng Ngholeg Telford ryw dair blynedd yn ôl, ar y cwrs pêl-droed sydd ganddyn nhw ac sy'n gysylltiedig â Sefydliad Wolves. Ro'n ni'n chwarae gemau bob wythnos, yn cynrychioli Wolves, ac roedd hynny'n brofiad gwych. Ar ôl cwblhau fy nwy flynedd yn y coleg, gwnes i gais i'r Radd Sylfaen Hyfforddi a Datblygu Pêl-droed Cymunedol yn PDC. Ry'n ni'n astudio ym Molineux ac yn cwblhau pob darlith ar-lein.

Sut hwyl wyt ti wedi ei gael ar hyfforddiant ar-lein?

Roedd angen peth amser i addasu, ond ar y cyfan mae wedi bod yn rhagorol. Ry'n ni'n cael llawer o gyfleoedd gwaith o fewn y Sefydliad ac, achos bod y darlithoedd i gyd ar-lein, ry'n ni'n gallu astudio o gwmpas ein dyletswyddau eraill. Ry'n ni'n cael amser yn y ganolfan astudio gyda Brad, lle gallwn ni ofyn unrhyw gwestiynau sydd gyda ni. Yn ogystal ry'n ni'n cael trefnu slot tiwtorial pob dydd Gwener ar gyfer unrhyw gymorth hoffen ni ei gael. Felly, er bod y darlithoedd i gyd ar-lein, mae gyda ni Brad - sydd wedi bod yn ein sefyllfa ni ei hun - i'n helpu ni gyda'n dysgu.

Sut mae pethau wedi bod yn wahanol yn ystod y cyfnod cloi?

Yn ffodus, ro'n ni ar fin gorffen ein blwyddyn gyntaf beth bynnag pan ddaeth y cyfnod cloi. Y prif wahaniaeth oedd y diffyg profiad gwaith, ond fe lwyddon ni i ddysgu ac ennill rhywfaint o brofiad gan fod gyda ni DPPau ar Zoom i'n helpu. Roedd Brad ar gael hefyd i siarad ag ef pan oedd angen.

Beth wyt ti’n gobeithio’i wneud ar ôl cwblhau dy astudiaethau?

Dwi'n gobeithio y bydda i wedi ennill llawer o brofiad hyfforddi yn ystod fy nhair blynedd ar y cwrs, a'r gobaith mawr fyddai cael swydd gyda'r Sefydliad. Bydd y profiad dwi wedi ei ennill yn ddefnyddiol iawn achos bydd yn fy helpu gyda rolau eraill yn y dyfodol ym maes hyfforddi neu chwaraeon ysgol.

Sut brofiad fu astudio ar gwrs gyda PDC i ti?

Hyd yn hyn mae'r profiad wedi bod yn gadarnhaol iawn. Roedd y mis cyntaf yn gyfnod o ddod i arfer â rhywbeth oedd yn wahanol iawn i bopeth beth dwi wedi'i wneud o'r blaen. Roedd yn werth chweil yn bendant, achos dwi'n teimlo 'mod i eisoes wedi datblygu lot fel hyfforddwr a pherson yn ystod y cyfnod hwn. Yn ddiweddar fe gyrhaeddon ni nôl o arhosiad preswyl yn ne Cymru, lle rhoddon ni gyflwyniad ymarferol i'w asesu gan y tiwtoriaid ac fe gawson ni gyfle gwych i gwrdd â phobl o glybiau eraill. Mae hyn, ynghyd â’r theori a’r ymarfer, yn wych gan ei fod yn caniatáu ichi gymhwyso'r hyn rydych wedi'i ddysgu ar unwaith, a gweld beth sy'n gweithio orau i chi. Mae hefyd yn wych dysgu gan hyfforddwyr profiadol eraill sydd bob amser yn hapus i helpu.

Yn bendant, byddwn i'n ei argymell i unrhyw un sydd ag angerdd dros bêl-droed ac sy'n dymuno gweithio ar yr ochr hyfforddi, gan ei fod yn llwybr gwych at yrfa.

#sport #football coaching