Defnyddio celf i gefnogi iechyd meddwl a lles yn ystod pandemig Covid-19

Swansea Bay health board hoardings art - Covid-19

Mae darlithydd ac un o raddedigion PDC wedi bod yn defnyddio celf i helpu i roi hwb i iechyd meddwl a lles pobl agored i niwed yn ystod pandemig Covid-19.

Mae gwaith gan Heather Parnell, Darlithydd MA Ymarfer Celf (Celfyddydau, Iechyd a Lles), a gwaith gan Kira Withers-Jones, a raddiodd yn ddiweddar o'r cwrs, wedi ei gynnwys mewn ffilm a gomisiynwyd gan Rwydwaith Iechyd a Lles Celfyddydau Cymru (WAHWN ), yn dangos sut mae grwpiau ledled Cymru wedi bod yn cefnogi pobl ag anawsterau iechyd meddwl yn ystod y cyfnod cloi.

Swansea Bay health board hoardings art 2 Comisiynodd Heather, sydd hefyd yn Rheolwr Celfyddydau Tîm Celf a Threftadaeth ar gyfer Iechyd Bae Abertawe - rhan o Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe - waith celf ar gyfer ysbytai maes a sefydlwyd i greu gwelyau ychwanegol mewn ymateb i'r pandemig. Creodd yr artist Louise Shenstone waith celf panel a phalis, a chreodd yr artist Johan Skre osodiad natur ymdrochol.

Swansea Bay health board immersive art installation

Dywedodd Heather: “Cafodd rheolwr project un o’r ysbytai maes gais penodol iawn gan y tîm nyrsio i greu mannau fyddai’n cynnig cefnogaeth i’w staff, ac a fyddai hefyd yn cyfleu’n glir i anwyliaid y cleifion oedd yn derbyn gofal, eu bod yn cael eu trin gyda pharch, tosturi ac urddas.

“Fel roedd hi’n digwydd, roedd y Gaplaniaeth wedi cysylltu â thîm y celfyddydau ac iechyd hefyd i ddweud eu bod nhw hefyd eisiau cefnogi staff trwy greu mannau ar gyfer gweddïo a myfyrio yn yr ysbytai maes, er mwyn i staff gael encil rhag dwyster a phwysau emosiynol gweithio yng nghyd-destun anodd y pandemig.”

Creativity packs by Inside Out Cymru_croppedMae Kira yn gweithio fel swyddog ymgysylltu â defnyddwyr gydag Inside Out Cymru, elusen celfyddydau ac iechyd meddwl sy'n cyflwyno gweithdai a gweithgareddau celfyddydol ar hyd a lled Gwent. Mae hi wedi anfon 45 o becynnau creu at y cyfranogwyr sydd fwyaf mewn angen, i'w hannog i barhau'n greadigol yn ystod y cyfnod cloi.

Diolch i arian brys gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, a deunyddiau a gyfrannwyd gan siop Asda Pillgwenlli yng Nghasnewydd, mae'r pecynnau wedi helpu i gynnig syniadau i bobl am brojectau celf amrywiol y gallen nhw gymryd rhan ynddyn nhw.

Dywedodd: “Er mwyn helpu’r rhai na fyddai efallai'n byrlymu â syniadau ar hyn o bryd, fe wnaethon ni hefyd gyflwyno taflenni gwaith celf wedi eu cyfrannu gan yr artist cymunedol Rhian Anderson a manylion ynghylch sut i ddod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol. Er na allwn gwrdd â'n cyfranogwyr wyneb yn wyneb ar hyn o bryd, nid yw'n golygu ein bod wedi anghofio amdanyn nhw.”

I gael gwybod mwy am yr hyn y mae'r gwahanol brosiectau wedi bod yn ei wneud, gwyliwch y fideo yn llawn yma:


#art practice