Dwy Brifysgol yn cynghreirio i ddod â buddion economaidd a chymdeithasol i Gymru

University of South Wales, Treforest Campus

Mae Corff Llywodraethu Prifysgol De Cymru (PDC) a Chyngor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (y Drindod Dewi Sant) wedi cytuno i sefydlu cynghrair strategol fydd yn gweld y ddwy brifysgol yn cydweithio gyda’i gilydd yn agosach.

Mae’r symudiad yn arwydd o ddatblygiad strategol yn y dirwedd addysg uwch yng Nghymru a bydd yn galluogi’r ddwy brifysgol Ôl-92 fwyaf yng Nghymru i gydweithio i ymateb i’r heriau economaidd a chymdeithasol sy’n wynebu Cymru, yn enwedig yn y cyd-destun ôl-Covid.

Wrth gytuno ar Weithred Gysylltiol, mae’r ddau sefydliad yn ymrwymo i gydweithio ar genhadaeth genedlaethol i gryfhau gallu Cymru i arloesi, cefnogi adfywio economaidd ac adnewyddu ei chymunedau.

Mae’r Weithred Gysylltiol yn cydnabod ymreolaeth ac arbenigrwydd y ddau sefydliad fel brandiau hanesyddol cryf a fydd yn parhau’n annibynnol, ond mae hefyd yn nodi gwerthoedd cyfunol y ddau sefydliad a’u potensial i gyflenwi buddion ac effaith diriaethol yng Nghymru drwy gydweithio. Yn benodol, cydweithio i ysgogi arloesi digidol, trosglwyddo gwybodaeth, arloesi ymchwil, datblygu’r gweithlu a darparu ffrwd barod o fyfyrwyr a graddedigion medrus, mewn partneriaeth â chyflogwyr mewn sectorau â blaenoriaeth.

Dywedodd Louise Evans, Cadeirydd Llywodraethwyr PDC: “Ein nod yw cynhyrchu datrysiadau arloesol i fynd i’r afael â heriau mawr. Mae gennym rôl allweddol wrth weithio gyda Llywodraeth Cymru i adeiladu capasiti a gwydnwch yn ein cymunedau. Bydd manteisio ar gyd-arloesi, ymchwil cymhwysol a chefnogi datblygiad sgiliau lefel uwch ar draws amrywiaeth o sectorau â blaenoriaeth ac yn gysylltiedig â chyflogwyr yn allweddol i’r cydweithio rhyngom.

“Mae’r gwaith diweddar o ran Covid-19 wedi atgyfnerthu’r angen i fyfyrio’n feirniadol ar yr angen i bob sefydliad ystyried trefniadau cysylltiol hyblyg er mwyn i brifysgolion allu gwneud cyfraniad sylweddol i’r gwaith o adfer y genedl. Mae’n hanfodol fod gennym brifysgolion cryf ac effeithiol sy’n gallu mynd i’r afael ag anghenion economaidd, cymdeithasol a menter.”

Ychwanegodd yr Hybarch Randolph Thomas, Cadeirydd Cyngor y Drindod Dewi Sant: “Bydd y gynghrair hon yn ein galluogi i wneud gwahaniaeth gwirioneddol yn enwedig wrth i Gymru godi’n ôl yn dilyn Covid, a chynorthwyo i ddatblygu dyfodol cynaliadwy i’r cymunedau rydym ni’n eu gwasanaethu, adfywio ein cymunedau dysgu a datblygu eu lles a’u gwydnwch.”

Bydd y Weithred Gysylltiol yn adeiladu capasiti a rhagoriaeth pynciau, gan greu sylfaen gref o adnoddau ar gyfer datblygu a mewnfuddsoddi. Bydd yn galluogi’r prifysgolion i ddatblygu economi entrepreneuraidd yn seiliedig ar wybodaeth fydd yn fwy amrywiol, ac adeiladu ymhellach ar eu record o gwmnïau newydd gan raddedigion.

Bydd hefyd yn hwyluso datblygu sylfaen gref ar gyfer arloesi a menter gymwysedig yn ogystal ag amrywiaeth o raglenni addysgol a chyfleoedd dysgu gydol oes i ddatblygu cyfalaf cymdeithasol a gweithgaredd economaidd, amgylcheddol, diwylliannol a chymdeithasol. Gan weithio gydag amrywiol randdeiliaid mewn sectorau allweddol ar draws Cymru bydd yn mynd i’r afael ag anghydraddoldebau drwy ehangu mynediad a hyrwyddo cynhwysiad a chyfiawnder cymdeithasol.

Dywedodd yr Athro Julie Lydon, OBE, Is-Ganghellor Prifysgol De Cymru: “Mae Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ill dwy’n chwaraewyr sylweddol o ran darpariaeth addysg uwch yng Nghymru. Mae’r ddwy’n cynrychioli llais cryf i’r sector Ôl-92 ac yn diffinio agenda clir iawn ar gyfer newid economaidd a chymdeithasol yng Nghymru. Bydd y cyfle i lunio cyfeiriad newydd fydd yn ymdrin â chynllunio a chyflwyno datblygiadau addysg a sgiliau ar draws addysg bellach, uwch a seiliedig ar waith drwy Gymru’n cael effaith sylweddol ac yn cyflawni canlyniadau allweddol fydd yn cefnogi adfywio economaidd a dinesig.”

Ychwanegodd yr Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: “Mae angen i Gymru fod yn arloesol yn ei system addysg a’i fframweithiau cyflwyno er mwyn sefydlu grwpiau rhwng ac o fewn rhanbarthau fydd yn cyfoethogi cyflawni economaidd, cefnogi cyfalaf cymdeithasol ac yn ysgogi gwell llwybrau addysgol Ôl-16 yn rhanbarthol. Drwy wneud hyn, byddwn yn sicrhau gwell synergedd wrth gyflwyno sgiliau ac yn sefydlu partneriaethau strategol llawer cryfach gyda’r llywodraeth a chyflogwyr.”

 

#featured