Ffoaduriaid, diogelwch a'r UE: llyfr newydd gan academyddion o PDC yn trafod ymfudo

Refugees security

Mae academydd o Brifysgol De Cymru (PDC) wedi cyd-ysgrifennu llyfr newydd yn archwilio'r berthynas rhwng ffoaduriaid, diogelwch a'r UE - a'r dadleuon sy'n cyd-fynd â’r berthynas honno.

Gweithiodd yr Athro Christian Kaunert, Cyfarwyddwr Canolfan Heddlua a Diogelwch PDC, ar y llyfr gyda Sarah Leonard, Athro Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Gorllewin Lloegr Bryste (UWE).

Christian Kaunert book on refugeesWedi'i gyhoeddi gan Routledge, mae'r llyfr yn dadansoddi graddau a dulliau diogeleiddio ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn yr UE. Trwy archwilio datblygiad polisi’r UE ynghylch ceiswyr lloches a ffoaduriaid - o’i wreiddiau ym 1993 - mae’r llyfr yn dadlau bod y polisi, ymhell o ddiogeleiddio’r grwpiau hyn, wedi arwain at gryfhau a phrosesu nifer o’u hawliau.

Dywedodd yr Athro Kaunert: “Rydyn ni wedi bod yn gweithio ers blynyddoedd lawer ar fater ffoaduriaid - yn benodol, sut maen nhw wedi cael eu hystyried i fod yn gysylltiedig â diogelwch ar ôl ymosodiadau terfysgol 9/11. Bu ofnau sylweddol iawn y gallai ffoaduriaid gael eu troi i gynrychioli bygythiad diogelwch bryd hynny, ond ni chafodd y mater - er syndod - ei ddiogeleiddio’n sylweddol yn yr UE.

 “Fodd bynnag, newidiodd argyfwng ffoaduriaid 2015 y sefyllfa’n ddramatig. Gwelsom ffoaduriaid yn cael eu cysylltu mewn rhai meddyliau â therfysgaeth ar ôl yr ymosodiadau ar Baris, Brwsel, Berlin ac eraill ar y cyfandir. Roedd hyd yn oed uwch swyddogion llywodraethau, penaethiaid gwladwriaethau hyd yn oed, yn dechrau siarad mwyfwy am ffoaduriaid fel terfysgwyr.

 “Roedden ni wir eisiau deall pam a sut y digwyddodd y broses hon; bod mater dyngarol – sef darparu lloches i bobl sydd angen eu hamddiffyn - yn cael ei ystyried yn fater diogelwch, fel terfysgaeth. Yn y llyfr, rydyn ni'n asesu hyn yn drwyadl iawn. ”

Mae’r Athro Kaunert hefyd wedi cyflwyno papur i’r Palgrave Journal o Wleidyddiaeth Ryngwladol ar Diogeled Mudo yn yr Undeb Ewropeaidd: Frontex a'i arferion diogelwch sy'n esblygu, gwleidyddiaeth ryngwladol.

I'w gyhoeddi yn ddiweddarach eleni, mae'r erthygl yn ymchwilio i arferion diogelwch esblygol un o'r actorion allweddol wrth ymdrin â cheiswyr lloches ac ymfudwyr ar ffiniau allanol aelod-wladwriaethau'r UE, Asiantaeth y ffin Ewropeaidd a'r arfordir, y cyfeirir ati'n eang fel ‘Frontex’.

Ynglŷn â'r Athro Kaunert

Yr Athro Christian Kaunert yw deilydd presennol Cadeirydd Jean Monnet o fri mewn plismona a Gwrthderfysgaeth yn Ewrop.

Mae ei ymchwil yn canolbwyntio'n glir ar blismona a diogelwch rhyngwladol-yn enwedig yn ardal gwrthderfysgaeth yr UE-ac mewn cysylltiadau rhyngwladol yn fwy cyffredinol. Mae'n awdur nifer o erthyglau ar loches a mudo'r UE, Cyfiawnder yr UE a materion cartref a materion diogelwch byd-eang ehangach.