Gweithdai Ysgrifennu Creadigol PDC yn ysbrydoli ffoaduriaid

Speak to Me creative writing workshops

Mae ffoaduriaid Sudanaidd o Syria sydd wedi eu hadleoli wedi bod yn mwynhau gweithio mewn partneriaeth â siaradwyr Saesneg lleol mewn cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol De Cymru.

Cynhaliwyd y gweithdai yn Ionawr a Chwefror eleni, ac roedden nhw’n annog cyfranwyr i ysgrifennu am ddathliadau, bwyd a chyfeillgarwch. Drwy greu partneriaethau, tyfodd awyrgylch cydweithredol a hyderus o fewn y gweithdai, wrth i'r ffoaduriaid gael eu hannog i ddefnyddio Saesneg mewn ffordd greadigol a mynegiannol. 

Nod y prosiect, o'r enw 'Siaradwch â Fi', oedd ategu’r gwaith sy'n cael ei wneud mewn dosbarthiadau ESOL (Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill). Roedd hefyd yn gymorth i gaffael sgiliau iaith ac yn helpu i hybu gwell dealltwriaeth rhwng cymunedau. 

Dywedodd y darlithydd ysgrifennu creadigol, Barrie Llewellyn, trefnydd y project: "Dangosodd y gweithdai sut mae integreiddio yn broses ddwyffordd. Mae pobl wedi gwneud ffrindiau oes. Gobeithio y bydd modd datblygu'r project, sy'n cael ei ariannu gan Gynllun Nawdd Llên er Lles Llenyddiaeth Cymru, yn llyfr i’w roi i ffoaduriaid sydd newydd gyrraedd."

Symudodd Nisreen Almaghribi, sy’n 19 oed, i Gymru o Syria, drwy Libanus, gyda'i rhieni, ei dwy chwaer a’i brawd. Mae hi'n byw ac yn astudio ym Mhontypridd, a bu’n rhan o’r gweithdai Ysgrifennu Creadigol yn gynharach eleni.

"Pan adawon ni Libanus, doedden ni ddim yn gwybod i ble yn y DU roedden ni'n symud. Doedden ni ddim yn gwybod unrhyw beth am Gymru na'r diwylliant, felly roedd hi'n anodd iawn. Roedd gyda ni sgiliau Saesneg sylfaenol iawn; yr wyddor, rhifau, a geirfa gyfyng.

"Fi yw'r hynaf o 4 o blant. Roeddwn i'n 15 pan symudon ni i wlad newydd. Es i’n syth i ddiwedd blwyddyn 9 yn yr ysgol uwchradd, felly'n syth i waith lefel TGAU mewn iaith nad oeddwn i’n ei siarad. Roeddwn i'n ei chael hi'n anodd iawn gwneud ffrindiau oherwydd y rhwystrau diwylliannol.

"Rwy'n hoff iawn o'r gwyrddni yma yng Nghymru, a'r golygfeydd. Rwy’n hoffi'r glaw hyd yn oed, ond efallai bod gormod ohono! Ond rwy’n gweld eisiau popeth am Syria, fy nheulu, fy mam-gu a fy nghartref. Mae'n fwy diogel yma.

"Aeth fy nheulu i’r gweithdai ysgrifennu creadigol yn PDC. Ces i fy mharu gyda Cerys Jones, sy'n gweithio yn y Brifysgol. Yn y gweithdai, byddwn i a Cerys yn siarad am wahanol bynciau, fel hobïau a diddordebau, dillad, traddodiadau ac ati. Un diwrnod aethon ni â bwyd Syriaidd traddodiadol i’r gweithdai i bawb ei flasu. Ysgrifennais i gerdd yn seiliedig ar ein sgyrsiau a'u darllen i'r grŵp.

"Roedd y gweithdai’n help mawr i fi gyda fy Saesneg. Gwnes i fagu hyder, yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd. Rydyn ni wedi cwrdd ers i'r gweithdai ddod i ben.

"Ar hyn o bryd, mae fy arholiadau Safon Uwch wedi eu canslo oherwydd coronafeirws.  Rwy'n gobeithio mynd i'r ysgol ddiwedd mis Mehefin i gael gwybod beth fydd y camau nesaf. Rwy wedi cael cynigion i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd a PDC."

Bydd arddangosfa, yn cynnwys recordiadau sain a lluniau o'r bobl fu’n rhan o’r cynllun, yn cael ei chynnal yn Oriel y Bont gynted ag y bydd y campws yn ailagor.

I ddathlu llwyddiant y project, cynhelir digwyddiad ar-lein yfory (dydd Iau 18 Mehefin) a fydd yn arddangos casgliad o ffotograffau, fideos a synau’n adlewyrchu'r ffoaduriaid a'u partneriaid yn ymddiddan. Dilynir hyn gan arddangosfa yn Oriel y Bont PDC gynted ag y bydd y campws yn ailagor. I gofrestru ar gyfer y digwyddiad ar-lein, cliciwch yma.