Gwobr arbennig i fyfyriwr Meistr Bronnie

University of South Wales (USW) Masters student Bronnie Griffiths has won a British Education Award. Feb 2019

Bronnie Griffiths


Mae myfyriwr Gradd Meistr o Brifysgol De Cymru, Bronnie Griffiths, wedi’i henwi’n un o oreuon y DU mewn seremoni wobrwyo nodedig.  

Enillodd Bronnie, sy’n 21 oed ac a oedd yn un o 70 a gyrhaeddodd rownd derfynol Gwobrau Addysg Prydain, gategori gradd Cymru yn y noson wobrwyo yr wythnos diwethaf. Graddiodd Bronnie, sy’n hanu o Aberdâr, o Brifysgol De Cymru gyda gradd dosbarth cyntaf yn ei chwrs BA mewn Arweinyddiaeth a Datblygiad Chwaraeon, ac mae bellach yn astudio ar gyfer Gradd Meistr mewn Arweinyddiaeth Chwaraeon.   

Dyma bedwaredd flwyddyn Gwobrau Addysg Prydain, sy’n cydnabod cyflawniadau academaidd ac allgyrsiol rhagorol myfyrwyr ar draws chwe chategori o wobrau, gan gynnwys TGAU neu Gymhwyster Cenedlaethol 5 yr Alban, Safon Uwch neu Gymhwyster Uwch yr Alban, Cymwysterau Galwedigaethol, Graddau a Phrentisiaethau Gradd.  

Cyflwynwyd tlws i 20 o enillwyr gan amryw o wleidyddion, gweithwyr proffesiynol blaenllaw y byd addysg ac enwogion o’r byd chwaraeon a theledu.    

Derbyniodd pump o’r rhai a enwebwyd wobrau Cyflawniad Arbennig. Mae’r rhain yn talu teyrnged arbennig i fyfyrwyr sydd wedi goroesi amgylchiadau neu anawsterau personol arbennig o heriol yn ystod eu haddysg, sy’n gwneud eu cyflawniadau hyd yn oed yn fwy anhygoel. Rhoddwyd pedair gwobr hefyd i fyfyrwyr Prentisiaethau Gradd.  

Mae lefel y ddisgyblaeth sydd ei hangen ar yr holl fyfyrwyr a gyrhaeddodd Rownd Derfynol Gwobrau Addysg Prydain 2020 er mwyn cyflawni eu graddau gwych yn cael ei amlygu wrth ystyried hyn ochr yn ochr â’u cyfrifoldebau allgyrsiol sylweddol. Roedd y rhain yn amrywio o fod yn aelod o’r Girl Guides a Chadetiaid yr Awyrlu Brenhinol a gwirfoddoli yn y gymuned, i gymryd rhan yng Ngwobrau Dug Caeredin llu o ymrwymiadau drama, cerddoriaeth a chwaraeon.   

 Roedd y rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol hefyd wedi yn nodedig oherwydd y camau ychwanegol a gymerwyd ganddynt i wella eu haddysg, yn aml drwy wneud gwaith astudio ychwanegol a mynd ar leoliadau gwaith dros yr haf er mwyn cyflawni eu hamcanion. Fe wnaethant hefyd greu argraff ar y beirniaid gyda’u hymrwymiad i fentora a chefnogi eu cyd-fyfyrwyr a disgyblion iau drwy grwpiau astudio i gymheiriaid, clybiau ar ôl ysgol a chymdeithasau.