Hanesion Graddio: Garyn, chwaraewr proffesiynol gyda Gleision Caerdydd, yn edrych tu'r dyfodol gyda gradd mewn gwyddor chwaraeon

Garyn Smith, Cardiff Blues and USW alumni

Garyn Smith


MAE paratoi at fywyd ar ôl rhoi’r gorau i chwarae rygbi’n broffesiynol yn her i bob chwaraewr, ond mae Garyn Smith wedi braenaru’r tir yn dda.

Ac yntau newydd raddio o Brifysgol De Cymru (PDC) gyda gradd anrhydedd ail ddosbarth uchaf mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, mae gan y chwaraewr gyda Gleision Caerdydd eisoes fantais wrth baratoi at ennill bywoliaeth pan ddaw ei yrfa ar y cae i ben.

I Garyn, 25, o Bontypridd, nid cwblhau ei radd yw ei flas cyntaf ar lwyddiant. Ar ôl dod drwy'r rhengoedd gyda thimau iau ac ieuenctid Pontypridd - gan ddilyn ôl traed ei dad a'i dad-cu – aeth ymlaen i raddio o academi Gleision Caerdydd, a chwarae dros dîm rhyngwladol dan 20 Cymru.

Chwaraeodd y cyn-ddisgybl o Ysgol Uwchradd Pontypridd ei gêm gyntaf gyda thîm hŷn y rhanbarth yn 2014, ac mae wedi chwarae rhan allweddol yn y tîm byth ers hynny, yn enwedig yn rownd derfynol Cwpan Her 2018 pan greodd y cyfle ar gyfer y pwyntiau a enillodd y gêm ym munudau olaf y gêm.

Er ei fod yn rhagori ar y cae, roedd hefyd yn gwybod ei fod am astudio ar gyfer cymhwyster mewn chwaraeon oddi ar y cae, ac ymunodd â PDC i gwblhau blwyddyn olaf ei gwrs gradd.

"Roeddwn i'n astudio yng Nghaerdydd ond doedd y pellter a'r amserlen ddim wir yn gweithio i fi, ac roedd yn anodd cael amser ar gyfer y chwarae a’r hyfforddi gyda’r Gleision a'r cwrs gradd," meddai Garyn.

"Felly penderfynais y byddai’n syniad da trosglwyddo i Barc Chwaraeon PDC (yn Nhrefforest), a minnau’n byw mor agos ym Mhentre'r Eglwys."

Roedd byw o fewn ychydig funudau i PDC yn ddelfrydol ar gyfer Garyn, ac mae'r gefnogaeth a'r cyfeillgarwch yno wedi golygu bod ei gyfnod ar y campws wedi bod yn fwy pleserus.

"Mae cymorth gwych ar gael gan bawb yn PDC a gyda Gleision Caerdydd," meddai. "Mae staff PDC wastad wrth law i helpu gyda chyngor a chymorth pan fo angen.

"Mae'r Gleision yn gefnogol iawn hefyd. Mae ambell i chwaraewr arall o'r clwb hefyd yn astudio yn PDC, ac mae hynny’n help mawr. Maen nhw wedi bod yn gymwynasgar iawn gyda fy nhraethawd hir, 'Astudiaeth i ddarganfod a oes cydberthynas rhwng Ffitrwydd Cyffredinol a Ffitrwydd Gêm-benodol."

Ac yntau dan gytundeb gyda Gleision Caerdydd tan fis Mehefin nesaf, mae Garyn yn edrych ymlaen at yr hyn a allai ddigwydd wedi hynny, ond bydd meddu ar radd yn golygu y bydd ganddo fwy o opsiynau.

"Dydych chi byth yn gwybod beth all ddigwydd nesaf, gallech chi gael anaf, gallai’ch cytundeb ddod i ben, mae’n anodd rhagweld," meddai.

"Ond mae cael fy ngradd yn golygu bod gen i lawer mwy o opsiynau a'r cyfle i fynd i gyfeiriad gwahanol os mai dyna fydd yn  digwydd. Mae wedi bod yn wych cael cyfle i astudio ac ystyried posibiliadau gwahanol ar gyfer fy mywyd yn y dyfodol."