Hanesion Graddio: Mae ymchwil Annie wedi helpu i drawsnewid dysgu ar-lein yn PDC

Annie McCartney_822.jpg

Pan darodd pandemig y Coronafeirws y DU yn gynharach eleni, allai neb fod wedi rhagweld mor gyflym y byddai angen i'r genedl gyfan symud i weithio ar-lein.

Mae ymchwil Annie McCartney dros flynyddoedd lawer i ddysgu wedi ei gyfoethogi gan dechnoleg (TEL) wedi helpu i drawsnewid profiad dysgu myfyrwyr Prifysgol De Cymru (PDC).

Fel uwch ddarlithydd mewn Cyfraith Adeiladu a Datrys Anghydfodau mewn Ffyrdd Amgen (ADR) yn PDC, roedd swydd bob dydd Annie yn wahanol iawn tan yn ddiweddar. Roedd hi'n llawer mwy cyfarwydd ag addysgu myfyrwyr am gontractau adeiladu; rolau syrfewyr meintiol, rheolwyr prosiect a pheirianwyr sifil; a’r rhwymedigaethau cyfreithiol a bennir gan gyrff achrededig y proffesiynau hyn.

Pan darodd y pandemig, gweithiodd Annie gyda thîm o gydweithwyr o bob rhan o'r Brifysgol (CELT, staff llyfrgell, timau technegol ac eraill) i helpu i symud at ddysgu cyfunol mor gyflym a di-dor â phosibl ym mis Mawrth eleni – o fewn dyddiau i ddechrau cyfnod cloi y DU.

"Roeddwn i wedi bod yn casglu data blynyddol ar TEL ers dros ddegawd, a phenderfynais ei bod yn bryd rhannu fy nghanfyddiadau drwy dri phrosiect oedd yn rhan o fy PhD â ffocws prosiectau – Aseiniadau CA (cwestiynau amlddewis), Cipio darlithoedd ar Panopto ac amrywiaeth o declynnau Dysgu Cydweithredol," dywedodd Annie.

Mae'r PhD yn archwilio sut y gall TEL, a'r ôl troed digidol y mae'n ei adael, ddangos tystiolaeth o sut mae'r contract myfyrwyr i addysgu – a gofynion y rhanddeiliaid allweddol i gyflawni'r contract hwn (Sefydliadau Addysg Uwch, academyddion a myfyrwyr) – wedi cyflawni eu dyletswyddau cyfreithiol yn briodol.

"Ddychmygais erioed y byddai angen rhoi fy ngwaith ar waith mor gyflym," ychwanegodd.

"A dweud y gwir, mae’n gas gen i dechnoleg ac roedd angen cryn dipyn o berswâd arna i weithio gyda'r tri phrosiect hyn yn fy PhD. Ond roedd bod yn fabwysiadwr cynnar o'r teclynnau hyn yn golygu fy mod wedi cael digon o help gan dimau Technegol PDC o’r dechrau.

"Diolch i'r gwaith a wnaed gan academyddion gyda chefnogaeth y timau technegol a thimau’r llyfrgell yn ystod dyddiau cynnar TEL, bu modd i PDC symud yn ddi-dor at addysgu ar-lein yn ystod y pandemig.  Roedd yn waith tîm heb os.  Mae prosiect fel hwn yn dibynnu ar arbenigedd o'r Llyfrgell, Gwasanaethau IT, Hawlfraint – mae'r rhestr yn ddiddiwedd.  Fyddai dim ohono wedi bod yn bosibl heb i'r holl bartneriaid allweddol hyn weithio a chydweithio, gan ganolbwyntio ar y profiad dysgu i fyfyrwyr PDC."

Mae'r TEL sydd bellach yn cael ei ddefnyddio gan PDC ar gael i fyfyrwyr yn fyd-eang, ac mae wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i fyfyrwyr ag anableddau ac anghenion ychwanegol.

"Mae wedi gwneud dysgu'n decach a mwy cydradd i bawb, yn enwedig i fyfyrwyr rhyngwladol a'r rhai ag anableddau, gan eu bod yn gallu gwylio darlithoedd eto a gweithio ar eu cyflymder eu hunain. Mae wedi bod yn drawsnewidiol iddynt.

"Fy ngobaith erioed fu gweld TEL yn cael ei ddefnyddio i gydraddoli a democrateiddio addysg mewn ardaloedd difreintiedig mewn ffyrdd oedd yn ymddangos yn amhosibl tan yn lled ddiweddar, a chyrraedd y plant ysgol hynny sydd fwyaf angen cymorth. Ond y gwirionedd trist yw bod y rhai sydd wedi eu hallgau’n gymdeithasol yn debygol o fod wedi eu hallgau’n ddigidol hefyd, ac mae angen rhoi sylw i'r materion cymdeithasol ehangach hyn.

"Rydyn ni wedi gallu gweld ar unwaith fod gwerth diamheuol i’r  gwaith hwn.  Mae'r angen am ddarpariaeth o ansawdd uchel sy'n sicrhau gwell gwerth am arian i fyfyrwyr yn flaenoriaeth.  Ym mha ddisgyblaeth bynnag yr ydych chi, mae angen addysg sy'n gyfredol, sydd wedi ei seilio ar y datblygiadau diweddaraf, sydd ag agenda cyflogadwyedd ac sy'n cyflawni ei haddewidion i fyfyrwyr sy’n talu amdani.

"Fy PhD oedd y peth anoddaf i fi ei wneud erioed, ond rwy'n falch iawn fy mod wedi ei gwblhau. Allwn i ddim bod wedi gofyn am well goruchwylwyr na Dawn Story a Clare Kell, sydd wedi bod mor gefnogol ac anogol o'r cychwyn cyntaf un."