Hanesion Graddio: "Roedd yn gas gen i’r ysgol – ond dyw hi byth yn rhy hwyr i ddysgu"

Sharon Drew, MA Early Years lecturer

Dr Sharon Drew


Mae darlithydd a therapydd galwedigaethol ym Mhrifysgol De Cymru wedi ennill PhD ac wedi troi ei hangerdd yn yrfa – er iddi adael yr ysgol gyda phrin ddim cymwysterau. 

Cafodd Dr Sharon Drew, sy'n dysgu ar radd Meistr AAA (anghenion addysgol arbennig) PDC, anawsterau yn yr ysgol ac roedd dysgu yn anodd iawn iddi.  

Ond, ar ôl dychwelyd i’r byd addysg yn ei thridegau, deffrowyd ynddi angerdd dros helpu plant â dyspracsia ac ACD (anhwylder cydsymud datblygiadol). 

Cafodd Sharon, sy’n 59 mlwydd oed ac sy’n byw ym Mrynbuga, ei magu yng Nghwmbrân ac aeth i un o ysgolion uwchradd cyntaf y Sir, ond mae’n teimlo y bu ganddi anghenion dysgu ychwanegol na chafodd ddiagnosis erioed. 

"Roedd yn gas gen i’r ysgol. Roeddwn i’n dawel a swil, a doedd dysgu ddim yn hawdd i fi," dywedodd Sharon. 

"Yn aml gall plant fel fi, sy'n eistedd yn dawel yng nghefn y dosbarth yn hytrach na bod yn ddrwg ac yn aflonyddgar, gael eu hanwybyddu oherwydd bod athrawon yn tybio eu bod yn bwrw ymlaen yn dawel â'u gwaith. 

"Llwyddais i ennill dyrnaid o raddau, ond yn y bôn gadewais yr ysgol yn 16 oed heb unrhyw gymwysterau go iawn. 

"Roeddwn i'n byw ar stad tai cyngor ac roedd fy rhieni yn weithwyr ffatri. Bryd hynny, doedd pobl ddim yn disgwyl llawer gan blant oedd yn gadael yr ysgol. Roeddech chi’n mynd i weithio mewn ffatri neu siop - neu, os oeddech chi’n fwy disglair, gallech chi fod yn nyrs neu'n athro. 

"Roeddwn i wastad wedi eisiau bod yn nyrs, ond doedd gen i mo’r cymwysterau a doedd fy rhieni ddim yn gallu fforddio fy anfon i'r coleg. Felly ges i swydd mewn siop yn 16 oed, a phan oeddwn i’n 19, ymgeisiais i fod yn nyrs gynorthwyol mewn ysbyty lleol.” 

Gobaith Sharon oedd y byddai hyn yn llwybr i fod yn nyrs lawn, ond heb y cymwysterau, roedd angen iddi ail sefyll ei harholiadau TGAU. 

Ar ôl cwrdd â'i gŵr, Martin, fe'i hanogwyd ganddo i sefyll ei harholiadau, ac astudiodd Fioleg, Cymdeithaseg a'r Gyfraith trwy ddysgu o bell – gan ennill canlyniadau da iawn. 

"Fel oedolyn, mae gyda chi agwedd wahanol tuag at astudio," ychwanegodd Sharon. Fe wnes i'n dda iawn y tro hwnnw am eu bod yn bynciau yr oedd gen i ddiddordeb ynddyn nhw. " 

Ar ôl llwyddo yn ei harholiadau TGAU, dechreuodd Sharon weithio fel Cynorthwyydd Therapi Galwedigaethol mewn lleoliad gofal iechyd yng Nghwmbrân oedd yn gofalu am oedolion ag anableddau dysgu difrifol. 

"Yn y cyfweliad, gofynnodd fy mos i fi a fyddai gen i ddiddordeb mewn hyfforddiant i fod yn Therapydd Galwedigaethol ar gwrs mewnol newydd. Fe es i amdani," dywedodd. 

"Ar ôl gweithio fel Therapydd Galwedigaethol gyda phlant am nifer o flynyddoedd, roeddwn i'n teimlo bod angen i mi ychwanegu at fy sgiliau. Dyna pryd y gwnes i fy Meistr mewn Anghenion Addysgol Arbennig.”  

Yn dilyn hyn, cwblhaodd Sharon y cymhwyster AHO (Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol) a Diploma mewn ADP (anawsterau dysgu penodol) er mwyn gallu parhau i ddatblygu mewn maes roedd hi mor angerddol drosto.  

Gofynnodd cydweithwyr yn PDC i Sharon a fyddai ganddi ddiddordeb mewn rôl addysgu, ac mae wedi mwynhau hynny'n fawr byth ers hynny.  

Arweiniodd hyn at Sharon yn cychwyn ar ei doethuriaeth drwy bortffolio. Dros yr 20 mlynedd diwethaf mae wedi ysgrifennu nifer o adnoddau ymarferol ar gyfer athrawon a rhieni, ar sail ei phrofiad yn gweithio gydag ysgolion. 

Mae ei gwaith wedi mynd â hi y tu hwnt i dde Cymru ac mae hi bellach yn gweithio'n agos gyda Dyspraxia/DCD Iwerddon, elusen sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth o'r anawsterau y mae pobl â dyspracsia ac anhwylder DCD yn eu hwynebu. Mae hefyd wedi teithio i Seland Newydd ddwywaith i siarad yn eu cynhadledd dyspracsia genedlaethol. 

"Mae fy nhaith drwy addysg wedi fy arwain i leoedd na fyddwn i erioed wedi eu rhagweld," meddai. 

"O fod yn blentyn 16 oed heb unrhyw hyder yn fy ngallu i ddysgu, i allu troi rhywbeth rwy’n ei garu yn yrfa - mae wedi bod yn anhygoel. Dyw pethau dal ddim yn dod yn rhwydd i fi. Mae'n rhaid i fi weithio ddwywaith yn galetach, ond mae fy mhrofiad yn dangos nad yw hi  byth yn rhy hwyr i ddysgu. 

"Mae cymaint o'r myfyrwyr ar fy nghyrsiau i yn eu tridegau neu'n hŷn, gyda bywyd teulu a gwaith angen sylw yn ogystal â’u haddysg. Rwy’n gwybod sut beth yw bod yn eu sefyllfa nhw. Mae'r myfyrwyr yn dod â gwaith a phrofiad bywyd gyda nhw, sy'n amhrisiadwy wrth iddyn nhw ymgymryd â'u hastudiaethau. "