Hanesion Graddio: "Rwyf wedi manteisio ar bob cyfle posib sydd wedi dod i’m rhan"

Heidi Stenstrom

Cafodd mam o Gwmbrân fydd yn graddio o Brifysgol De Cymru (PDC) gyda gradd anrhydedd dosbarth ei hysbrydoli i ddilyn ei breuddwydion diolch i sgwrs ar hap.

Mae canlyniadau Heidi Stenstrom, 42, ymhlith yr uchaf yn ei blwyddyn ar gwrs BA (Anrh) Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd, sy’n cael ei addysgu o Gampws Casnewydd. 

Ond cafodd ei phenderfyniad i ddychwelyd i addysg ei sbarduno gan ei chyfeillgarwch â Lilian, gwraig oedrannus roedd hi’n ei helpu wrth wirfoddoli gyda changen Bro Morgannwg elusen Age Connects.

"Rwyf wedi bod yn gwirfoddoli gyda'r elusen ers tua 20 mlynedd," meddai Heidi, sydd â phedwar o blant a llysfab.

"Dechreuais i helpu Lilian drwy fynd â hi i siopa unwaith yr wythnos, ac fe ffurfion ni gyfeillgarwch ar unwaith. Wrth i ni ddod i’n hadnabod ein gilydd daethon ni’n ffrindiau mawr, ac un diwrnod dywedodd hi wrtha i y dylwn i fod yn weithwraig gymdeithasol, gan ’mod i mor dda yn gofalu am bobl.

"Doeddwn i ddim yn gwbl argyhoeddedig ond roedd hi'n pwyso arna i’n gyson i’w ystyried, ac fe gyflwynais fy nghais i PDC tra oedd hi yn y car gyda fi – yn bennaf i'w chadw'n hapus!

Dechreuodd Heidi yn PDC ym Medi 2017 ar gwrs a oedd yn newydd ar y pryd, yn cyfuno elfennau o Addysg a Gwaith Cymdeithasol, ac mae wedi mwynhau ei phrofiad yn y brifysgol yn aruthrol.

Yn ystod tair blynedd y cwrs, mae hefyd wedi bod yn weithiwr lloches gyda Cymorth i Fenywod Cyfannol, yn helpu teuluoedd sy'n ceisio lloches rhag cam-drin domestig.

"Mae fy ngwaith gwirfoddol wedi gwneud i fi sylweddoli cymaint o foddhad sydd i’w gael o waith cymdeithasol. Mae gweld pobl y gallaf wneud gwahaniaeth go iawn i’w bywydau yn wych. Maen nhw wedi dioddef cymaint o drawma, a gall pobl fel fi eu helpu i oroesi a bod y fersiwn orau bosibl ohonyn nhw’u hunain."

Mae Heidi’n bwriadu parhau â'i hastudiaethau gyda gradd Meistr mewn Gwaith Cymdeithasol, ar ôl ennill ysgoloriaeth i Brifysgol Caerdydd.

Yn drist iawn, bu farw Lilian y llynedd yn 96 oed, ond mae Heidi yn gobeithio parhau i'w gwneud hi'n falch.

"Dydw i ddim yn siŵr y byddwn i wedi mynd amdani a gwneud cais i'r brifysgol heb fy nghyfeillgarwch gyda Lilian a'i hanogaeth. Hi oedd fy anogwr pennaf ac roedd ganddi ddiddordeb mawr yn fy astudiaethau.

"Rwyf wrth fy modd gyda fy nghanlyniadau, ac rwy'n gwybod ’mod i wedi gwneud y penderfyniad gorau posibl. Rwyf wedi manteisio ar bob cyfle posib sydd wedi dod i’m rhan.

"Mae staff PDC yn wych - mor groesawgar, ac â gwir ddiddordeb yn yr hyn y gallwch chi ei gynnig i'r cwrs.

"Os ydych chi'n ystyried mynd i’r brifysgol, yna fy nghyngor i fyddai - ewch amdani! Efallai eich bod yn meddwl eich bod chi ychydig yn hen i fod yn fyfyriwr, ond dydych chi ddim – mae'r profiad bywyd sydd gennych yn gwneud cymaint o wahaniaeth i'ch taith."