Hanesion Graddio: Taflwyd George i mewn yn y pen dwfn

George Cade 2.jpg

Mae George Cade wedi dechrau ei yrfa nyrsio yn un o’r blynyddoedd mwyaf digynsail yn hanes y GIG – ond mae’n dweud bod gweithio drwy’r pandemig coronafeirws wedi bod yn brofiad ‘anhygoel’. 

Mae’r dyn 21 oed, o Melksham, Wiltshire, ar fin graddio o Brifysgol De Cymru (PDC) gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Nyrsio. 

Ar ôl lleoliad gwaith yn yr Uned Gofal Dwys (UGD) yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant yn ystod ei ail flwyddyn, gofynnwyd i George ddychwelyd fel gweithiwr cymorth gofal iechyd. 

“Roeddwn wrth fy modd gyda fy lleoliad yno. Fi oedd y chwe wythnos fwyaf anhygoel,” meddai. 

“Fe wnes i gyd-fynd yn dda iawn â’r tîm, ac roeddwn yn falch o allu parhau i weithio yn RGH wrth astudio. 

“Yna, ym mis Chwefror eleni, pan glywsom fod coronafeirws wedi taro’r DU, cysylltais ag UGD yn uniongyrchol a chynnig fy gwasanaethau naill ai fel myfyriwr nyrsio neu gynorthwyydd gofal iechyd, ac fe wnaethant godi fy nghyfer.  

“Roedden ni’n ymbaratoi ein hunain. Roedd tawelwch cyn y storm ac roedd y wardiau’n wag.” 

Roedd George yn un o lawer o fyfyrwyr Nyrsio 2il a 3edd flwyddyn PDC a welodd newidiadau i strwythur eu cwrs er mwyn iddyn nhw allu cynorthwyo'r GIG yn ystod ton gyntaf y feirws. 

Rhwng mis Mawrth a mis Ebrill, gweithiodd George fel cynorthwyydd gofal iechyd, gan weithredu fel rhedwr rhwng yr Uned Dibyniaeth Uchel ac UGD, gan sicrhau bod digon o PPE mewn stoc a helpu i roi’r cyfarpar diogelu personol ar waith, tra’n cael ei hyfforddi ar sgiliau clinigol. 

“Yn anterth y don gyntaf, dechreuais yn UGD fel myfyriwr nyrsio. Byddem yn gwisgo PPE llawn am dros 3.5 awr ar y tro, yn cymryd seibiant, ac yna'n ailadrodd am y sifft 12.5 awr,” ychwanegodd. 

“Roedd yn anodd iawn. Byddai’r PPE yn gwneud eich trwyn yn boenus ac roedd yn anghyfforddus o boeth, gyda chymaint o beiriannau'n cynhyrchu cymaint o wres. Roedd yn rhaid diffodd y cyflyru aer fel nad oedd yn lledaenu’r feirws. Cawsom ein dadhydradu ac roedd y feisorau’n dynn ar ein pennau. 

“Byddai angen monitro pob claf Covid yn gyson. Yn y pen draw, gwnaethom ymgymryd ag uned arall gyda gwelyau UGD. Roedd yn gromlin ddysgu enfawr i mi. Ar y dechrau, roeddwn i’n teimlo mor ddi-ddyfnder, ond roedd y staff yn anhygoel. Roeddwn i eisiau helpu a rhoi fy hyfforddiant i’w ddefnyddio. 

“Un o uchafbwyntiau i mi oedd cefnogi claf UGD yr holl ffordd drwy ei arhosiad. Fe'i cysurais pan gafodd ei chwyddo, gofalu amdano drwy ei driniaeth a'i adferiad dilynol. Yr oeddwn yno pan dynnwyd ei diwb anadlu ac ar y diwrnod y cafodd ei ryddhau. Roedd hyn yn golygu llawer i mi.” 

Roedd George yn dal i astudio pan drawodd y pandemig, gyda'i draethawd hir ar ôl i'w gyflwyno. 

Dywedodd: “Dewisais beidio ag ymestyn y dyddiad cau gan fy mod wedi gweithio arno drwy gydol y flwyddyn. Yn ffodus, fe’i ysgrifennais ar ofalu am ofal geneuol cleifion tra byddant yn cael eu cyflwyno.” 

Ers cymhwyso fel nyrs, mae George wedi bod yn gweithio yn Uned Gofal Dwys Gyffredinol Ysbyty Athrofaol Cymru. 

“Pan ddechreuais ymchwilio i brifysgolion, roedd sgôr uchel PDC o 97% yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn sefyll allan yn erbyn y cyrsiau Nyrsio eraill,” ychwanegodd. 

“Mynychais ddiwrnod agored a cefais fy syfrdanu gan ba mor hawdd mynd at bawb – roedd awyrgylch teuluol go iawn.  

“Rwyf wedi mwynhau fy amser yn PDC ond mae wedi bod yn heriol. Nid yw nyrsio fel unrhyw radd arall; rydym yn gweithio oriau hir yn ystod lleoliadau yn ogystal â sifftiau banc fel gweithiwr gofal iechyd. Rwyf wedi gweithio mewn 40 o wardiau neu unedau gwahanol drwy gydol fy ngradd, er mwyn sicrhau fy mod yn cael cymaint o brofiad â phosibl. Ond fydda i byth yn anghofio'r gefnogaeth a gefais gan dîm gwych yr UGD yn Brenhinol Morgannwg.”