Monitor troed yn cynnig cefnogaeth o bell i gleifion diabetes wynebu heriau COVID-19

Diabetes foot monitor developed by USW and Thermatrix

Mae dyfais arbenigol a all fonitro o bell iechyd traed cleifion diabetes ar gael o ganlyniad i gydweithrediad newydd rhwng Prifysgol De Cymru (PDC) a’r cwmni systemau gofal iechyd Thermetrix Cyf.

Mae’r Dyfeisiau Podiwm yn archwilio gwadn proffil tymheredd troed cleifion sydd â diabetes er mwyn i weithwyr gofal iechyd proffesiynol allu chwilio am arwyddion o wlserau ar y traed.

Er bod modd defnyddio’r ddyfais mewn lleoliadau gofal iechyd traddodiadol, gall hefyd gael ei ddefnyddio yng nghartref y claf – gyda’r data’n cael ei drosglwyddo o bell drwy gysylltiad rhyngrwyd i’r rhai sy’n gofalu am y driniaeth.

Gall sganio traed yn rheolaidd am arwyddion o wlserau traed sy’n datblygu ysgogi ymyriad cynnar, a all olygu osgoi llawdriniaeth yn ddiweddarach, y posibilrwydd o dorri aelod i ffwrdd, ac efallai marwolaeth annhymig. Mae’r posibilrwydd y gall monitro o bell fod yn flaenllaw mewn rheoli clwyfau yn dilyn llawdriniaeth hefyd yn cael ei asesu.

Gan fod y ddyfais yn symudol ac yn hawdd i’w gweithredu yng nghartref claf, gall gael gwared â’r angen i gleifion deithio i apwyntiadau iechyd, gan arbed amser ac arian iddynt hwy ac i ddarparwyr gofal iechyd.

Gyda’r cyfyngiadau iechyd cyfredol sydd mewn grym o ganlyniad i bandemig COVID-19, gall hefyd helpu i sicrhau y gall unrhyw newid yng nghyflwr claf gael ei fonitro o bell, gan gynnig cefnogaeth, yn ôl y galw.

Dywedodd yr Athro Paul Harrison, Dirprwy Is-Ganghellor Arloesi ac Ymgysylltu PDC: “Mae gan PDC hanes hir o ymchwil ac arloesi cymhwysol, a chefnogir y prosiect hwn gan ein rhaglen Cyfnewid Gwybodaeth ac Arloesi, sy’n anelu at ateb anghenion diwydiant ac annog partneriaethau a thwf cydweithredol.

“Mae’r rhaglen ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar brosiectau sy’n wynebu ac yn lliniaru effeithiau iechyd, cymdeithasol, economaidd, diwylliannol, ac amgylcheddol COVID-19, ac mae’r prosiect hwn yn cyd-fynd i’r dim â’r nod hwnnw.”

Dywedodd Dr Peter Plassmann, Cyd Brif Swyddog Gweithredol Thermetrix: “Rydym wrth ein bodd yn gweithio gyda’n partneriaid academaidd wrth i ni geisio deall y ffyrdd amrywiol y gall y ddyfais syml, symudol a hawdd i’w defnyddio hon helpu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol asesu tymheredd traed.

“Mae pryder sylweddol ym maes podiatreg y gallai peidio sgrinio cleifion fel sy’n arferol achosi cynnydd sydyn mewn llawdriniaethau diangen a marwolaethau annhymig.

“Gall y ddyfais hon helpu i sicrhau fod cleifion yn cael eu monitro, ac y gall unrhyw ymyriad clinigol gael ei drefnu cyn gynted ag y bo modd.”

Dywedodd Tony Davies, athro PDC sy’n gofalu am y prosiect gyda Thermetrix: “Mae PDC yn falch o allu cynnig y gefnogaeth hon i Thermetrix. Mae’r cyfleusterau a’r arbenigedd gennym y gallwn fanteisio arnynt yn ystod y pandemig i gefnogi amcanion Thermetrix i gynnig gwell gofal i gleifion drwy gyfrwng eu rhwydwaith o bodiatryddion proffesiynol a hefyd  yn uniongyrchol yng nghartrefi’r cleifion.”

Lansiwyd Thermetrix Cyf ym mis Ebrill 2018 i ddatblygu dyfeisiau sy’n mynd i’r afael â gofynion cleifion diabetes. Sefydlwyd y cwmni yn dilyn prosiect llwyddiannus £1.2m 'Buddsoddi i Arloesi' (i4i) a ariannwyd gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ymchwil Iechyd (NIHR) o dan arweiniad prosiect Labordy Ffisegol Cenedlaethol (NPL) y DU oedd yn cynnwys dau dreial clinigol mewn tri ysbyty yn y DU o dan arweiniad clinigol Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Ysbyty King’s College, Llundain.