O athrawes i fyfyriwr: Athrawes ysgol gynradd yn dadgodio bywyd fel prentis

Nikita Williams resized Capgemini


Mae cyn-athrawes 24 mlwydd oed yn annog myfyrwyr i ystyried gofynion sgiliau’r dyfodol cyn penderfynu ar lwybr gyrfa y diwrnod canlyniadau hwn.

Astudiodd Nikita Williams, o Gaerffili, addysg yn y brifysgol ac roedd yn gweithio fel athrawes cyn canfod mai ei gwir angerdd oedd dysgu, ochr yn ochr â’i disgyblion, sut i godio.

Dywedodd: “Mae addysgu pobl ifanc yn canolbwyntio’n drwm ar dechnoleg a chymhwyso technoleg yn y byd go iawn. Mae myfyrwyr mor ifanc â deng mlwydd oed yn gwybod sut i godio, ac fe sylweddolais fy mod yn dysgu ganddyn nhw gymaint ag yr oedden nhw’n dysgu gennyf i. Doeddwn i ddim yn mwynhau’r swydd yr oeddwn i ynddi, ac roedd fy myfyrwyr wedi agor fy llygaid i bosibilrwydd, a phleser, gyrfa mewn technoleg.”

Penderfynodd Nikita archwilio’r opsiynau a fyddai’n ei galluogi i newid gyrfa, a thrwy ffrind daeth i wybod am Radd-brentisiaeth gyda’r cwmni technoleg byd eang, Capgemini.   

Er bod y syniad o newid gyrfa yn hynod anodd i ddechrau, mae Nikita bellach yn ymgynghorydd rhaglennu, wedi cwblhau Gradd-brentisiaeth mewn Datrysiadau Digidol a Thechnoleg gyda Phrifysgol De Cymru (PDC). Mae’n treulio’i dyddiau yn datblygu ac ysgrifennu sgriptiau cod i’w defnyddio mewn profion awtomataidd ar gyfer ystod o gleientiaid, sy’n caniatáu i feddalwedd gael ei brofi ar beiriannau sy’n golygu bod apiau yn cyrraedd y farchnad mewn yn llawer cyflymach.

Dywedodd Nikita “Pan oeddwn i’n dewis fy llwybr gyrfa yn ystod lefel A, roedd rhywfaint o stigma yn perthyn i brentisiaethau o hyd, ond nid dyna sut mae hi o gwbl erbyn hyn.

“Roedd gen i swydd wych gyda chyflog rheolaidd pan ddewisais i ddechrau fy mhrentisiaeth. Fe ymunais i â Capgemini fel rhan o grŵp mawr o brentisiaid, gyda phawb o wahanol gefndiroedd, ac rydyn ni gyd yn ein cefnogi ein gilydd. Mi wn i am sawl person a ddewisodd lwybr prentisiaeth ar ôl gadael yr ysgol, ac mae gan bob un yrfa maen nhw wrth eu boddau â hi: roedden nhw wedi gallu datblygu setiau o sgiliau penodol iawn yn ogystal â chael profiad yn y gweithle ac ennill cyflog.

“Pan ddechreuais i ar fy mhrentisiaeth mi feddyliais i tybed a oeddwn i allan o fy nyfnder, ond rydw i wedi dysgu mor gyflym. Rydw i’n cymhwyso’r theori a ddysgais yn y brifysgol i sefyllfaoedd go iawn ac, o ganlyniad, mae fy hyder wedi cynyddu. Alla’ i ddim aros i weld pa sgiliau eraill y byddaf yn eu datblygu wrth imi symud drwy’r rhaglen. 

“Byddwn yn annog pobl ifanc yn eu harddegau sydd yn cael eu canlyniadau’r haf yma, a’u rhieni, i edrych ar yr holl opsiynau sydd ar gael, yn hytrach na gwneud beth sy’n ddisgwyliedig. Hyd yn oed os ydych chi rywfaint yn hŷn ac yn poeni eich bod chi wedi gwneud y penderfyniad anghywir, mae modd ichi newid eich meddwl fel y gwnes i. Y peth pwysig i’w gofio yw bod opsiynau ar gael bob amser.”

Dywedodd Ruth South, Pennaeth Rhaglenni Gradd a Phrentisiaethau gyda Capgemini: “Yma yn Capgemini rydym yn cydnabod y cyfleoedd datblygu neilltuol sydd ar gael a gwerth creu cyfleoedd drwy brentisiaethau, sydd hefyd yn ein galluogi i feithrin ein technolegwyr ac arweinwyr ar gyfer y dyfodol. Ers dros 10 mlynedd mae Capgemini wedi ymroi i gyflogi prentisiaid ac mae ein busnes yn denu ystod eang o bobl sydd yn cyflwyno safbwyntiau amrywiol yr ydym yn eu gwerthfawrogi’n fawr iawn. Mae profiad Nikita yn dangos bod dewis prentisiaeth yn opsiwn gwych o ran archwilio llwybr gyrfa newydd ac ailsgilio, os mai dyma rydych am ei wneud. I’r bobl hynny sydd yn ystyried gyrfa mewn TG, mae prentisiaeth yn ffordd wych o ennill cymwysterau ochr yn ochr â phrofiad galwedigaethol, gan ennill cyflog ar yr un pryd.”

Dywedodd Francis Cowe, Cyfarwyddwr Partneriaethau AB a Gradd-brentisiaethau PDC:

“Mae PDC yn falch o fod yn rhan o'r rhaglen brentisiaethau gradd cenedlaethol, gan uwchsgilio gweithwyr presennol a chreu swyddi a llwybrau newydd i yrfaoedd yn ein sector technoleg sy'n tyfu yng Nghymru. Bydd gan y mwyafrif ohonom sawl swydd mewn ystod o sectorau dros ein cwrs bywyd a gall prentisiaethau gradd chwarae rhan bwysig yn y ddau gam cyntaf i swydd i raddedigion a / neu drosglwyddo o un yrfa i'r llall. Mae'n bwysig bod y rhaglenni hyn yn cefnogi ystod amrywiol o ddysgwyr i swyddi o'r fath ac rydym wedi bod yn falch o weithio gyda'n partneriaid diwydiannol yn PDC i greu ystod o gyfleoedd."

Dywedodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: “Mae stori Nikita yn enghraifft berffaith o sut gall prentisiaeth ddarparu profiad hanfodol mewn diwydiant wrth astudio.

“Bydd myfyrwyr sydd yn gadael addysg yn ystod yr haf eleni yn gwneud hynny mewn amgylchiadau hynod heriol. Mae’r coronafeirws wedi cael effaith wirioneddol ar ein heconomi, ac mae angen i unigolion fod yn fedrus, yn hyblyg ac yn barod i weithio mewn marchnad swyddi sydd yn hynod gystadleuol.

“Yn ddiweddar cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn cymorth sylweddol o £40m a fydd yn hollol angenrheidiol wrth helpu cyflogwyr i agor eu drysau i hyfforddi gweithwyr newydd, gan gynnwys prentisiaid a phobl ifanc.

“Ein nod yw dychwelyd i’r lefelau twf a welsom cyn y pandemig, ond hefyd ailadeiladu’n well wrth wneud hynny. Mae prentisiaid yn hollol hanfodol i hyn, ac rwyf yn annog myfyrwyr i ystyried pob llwybr at gyflogaeth sydd ar gael iddynt.”

Ariennir y Rhaglen Brentisiaeth yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru, gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.


Dilynwch y ddolen hon at ragor o wybodaeth am Radd-brentisiaethau PDC.