PDC i gynnig modiwlau cyflogadwyedd cyfrwng Cymraeg newydd i fyfyrwyr

Welsh language employability - Getty

O fis Medi eleni ymlaen, Prifysgol De Cymru (PDC) fydd y sefydliad addysg uwch cyntaf i redeg cynllun peilot sy’n cynnig modiwlau cyflogadwyedd drwy gyfrwng y Gymraeg i’w myfyrwyr busnes a diwydiannau creadigol ar bob lefel.

Bydd y project newydd, a ariennir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn cynnig darpariaeth cyflogadwyedd cyfrwng Cymraeg 5 credyd i fyfyrwyr PDC, gyda'r nod o adeiladu cymuned fwy o siaradwyr Cymraeg yn y brifysgol.

Yn draddodiadol mae nifer sylweddol o fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith wedi astudio yn PDC, wedi'u gwasgaru drwy nifer fawr o gyrsiau gradd. Felly, bydd y modiwl hwn yn dod â siaradwyr Cymraeg ynghyd o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau. Bydd ar gael fel modiwl bolltio ar gyfer pob myfyriwr sy'n siarad Cymraeg yng Nghyfadran y Diwydiannau Creadigol ac Ysgol Fusnes De Cymru.

Dywedodd Rebecca Bowen, Pennaeth dros dro'r Gymraeg yn PDC: "Mae rhwng 10 a 15% o fyfyrwyr PDC yn nodi eu bod naill ai'n rhugl neu ddim yn hollol rugl yn y Gymraeg, sy'n un o'r poblogaethau myfyrwyr cyfrwng Cymraeg mwyaf o blith prifysgolion Cymru.

"Er gwaethaf hyn, dim ond canran fach iawn sy'n gallu cael mynediad at, neu sy'n astudio, darpariaeth yn y Gymraeg yn PDC. Er mwyn mynd i'r afael â'r mater hwn, comisiynodd PDC adolygiad annibynnol yn 2017 o'i darpariaeth cyfrwng Cymraeg, a gynigiodd argymhellion fyddai'n galluogi'r Brifysgol i gynllunio'n briodol ar gyfer y dyfodol. 

"Dangosodd yr astudiaeth ddichonoldeb fod myfyrwyr yn dymuno astudio rhai o'u cyrsiau yn y Gymraeg, yn bennaf er mwyn cynnal neu ddatblygu eu sgiliau ieithyddol. Mae llawer yn dod o gartrefi lle nad yw'r Gymraeg yn brif iaith, a bydd y project hwn yn sicrhau bod gan fyfyrwyr y sgiliau perthnasol i allu gweithio'n ddwyieithog yn eu gyrfaoedd yn y dyfodol.

"Roedd cyflogadwyedd yn thema allweddol a gododd yn gyson yn yr adroddiad. Roedd teimlad ymhlith staff y Brifysgol a chyflogwyr mewn sectorau amrywiol y bydd y galw am sgiliau Cymraeg yn cynyddu dros y blynyddoedd nesaf, yn enwedig o gofio gofynion Safonau'r Gymraeg. Felly, roedd hyn yn cynnig gwir gyfleoedd i raddedigion PDC, o ran cyflogadwyedd a'i oblygiadau posibl i'r Brifysgol."

Siân Harris a Megan Jones, darlithwyr Cyflogadwyedd Cymru PDC, yw'r staff academaidd sy'n arwain y project.

Dywedodd Sian:  "Mae'r modiwlau cyflogadwyedd newydd wedi'u cynllunio i fod o fudd mawr i'n myfyrwyr. Yn ogystal â chynyddu eu cyfleoedd cyflogaeth drwy eu harfogi i weithio mewn sefydliadau Cymraeg neu ddwyieithog, bydd y project yn darparu cymwysterau ychwanegol trwy baratoi myfyrwyr ar yr un pryd ar gyfer Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol - fydd yn dangos eu gallu i gyfathrebu'n broffesiynol yn y Gymraeg.

"Bydd hefyd yn helpu i ehangu profiadau cymdeithasol drwy ddod â myfyrwyr ynghyd o amrywiaeth o gyrsiau, a bydd yn eu galluogi i wneud cais am ysgoloriaethau i barhau i astudio yn y Gymraeg, yn fewnol drwy PDC ac yn allanol drwy’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol."

Croesawyd y cynllun gan Dr Dylan Phillips, Uwch Reolwr Academaidd yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dywedodd Dylan: “Mae’r Coleg yn falch iawn i gefnogi’r cynllun cyffrous hwn a fydd yn help mawr wrth gynnal sgiliau iaith Gymraeg y myfyrwyr yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol. Yn rhy aml, fydd myfyrwyr sydd wedi datblygu eu sgiliau trwy gydol eu cyfnod yn yr ysgol yn methu astudio rhan o’u cynllun gradd trwy gyfrwng y Gymraeg, gan fynd allan o’r arfer wedyn o ddefnyddio’r iaith, a cholli hyder. Bydd y ddarpariaeth newydd hon yn perthnasu eu sgiliau dwyieithog i’r byd gwaith, ac yn rhoi mantais ychwanegol i’r myfyrwyr ar ôl iddyn nhw raddio ac wrth ymgeisio am swyddi. 

“Cam cyntaf yw hwn mewn cynllun hir-dymor i gynyddu’r ddarpariaeth i fod yn 20 credyd ym mhob blwyddyn astudio, ac wedi ei ymgorffori ar draws holl raglenni gradd Prifysgol De Cymru. Yn ogystal ag arfogi’r myfyrwyr ar gyfer y gweithle, bydd hefyd yn gyfraniad pwysig iawn i wireddu nod Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru a chreu miliwn o siaradwyr Cymraeg.”