PDC yn ennill gwobr am fynd i’r afael â thlodi digidol myfyrwyr

working from home - Getty

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi ennill Gwobr Arloesedd Cynghrair y Prifysgolion am y ffordd yr atebodd her tlodi digidol myfyrwyr pan ddaeth y cyfnod cloi a phandemig coronafeirws.

Mae PDC yn aelod o’r Gynghrair, llais y prifysgolion proffesiynol a thechnegol. Dyma’r tro cyntaf i’r gwobrau gael eu cynnal, ac roedden nhw ar ffurf rithwir ym mis Mehefin. Eu nod yw cydnabod unigolion a thimau sydd wedi dangos yr ymddygiad a'r gwerthoedd mae prifysgolion y gynghrair yn eu hystyried ymhlith y pwysicaf.

Pan ofynnodd Prif Weinidog y DU i bawb weithio gartref, a PDC o ganlyniad yn gorfod cau, roedd rhai myfyrwyr heb y dechnoleg roedd ei hangen arnynt i gael mynediad at waith a sefyll arholiadau. Daeth staff o bob rhan o'r Brifysgol ynghyd i ddarparu ateb yn gyflym. 

Roedd gwasanaethau TG y Brifysgol newydd adnewyddu dau labordy cyfrifiadurol ac roedd ganddyn nhw gronfa o iMacs wedi eu dad-gomisiynu. Cawson nhw eu hailwampio i allu cael eu defnyddio oddi ar y campws. Mae wi-fi yn rhan greiddiol o’r dyfeisiau hyn, ac felly maen nhw'n haws eu gosod a’u cysylltu â'r rhyngrwyd gartref nag yw cyfrifiaduron bwrdd gwaith arferol. Dosbarthwyd dros 200 o ddyfeisiau i fyfyrwyr a staff, gan gynnwys rhai donglau diwifr i alluogi cysylltedd. Anfonwyd rhai dyfeisiau mor bell ag Ynys Môn.

Dywedodd Nathalie Czechowski, Prif Swyddog Gwybodaeth, Gwasanaethau TG: "Dywedodd Cynghrair y Prifysgolion fod PDC wedi ennill y wobr hon gyda mwyafrif enfawr o bleidleisiau. Mae’n brawf o waith gwych staff y Brifysgol yn mynd i’r afael â phroblem mor fawr.  

"Fel y gallwch ddychmygu, roedd logisteg y project hwn yn anferth, felly diolch i bawb a fu'n gysylltiedig ag e ac a aeth y tu hwnt i’r disgwyl i sicrhau y gallai ein myfyrwyr barhau i ddysgu. Rydyn ni wedi parhau i anfon offer i bobl yn ystod 13 wythnos y cyfnod cloi.".

Dywedodd Vanessa Wilson, Prif Swyddog Gweithredol Cynghrair y Prifysgolion, a chyflwynydd y seremoni wobrwyo, fod pawb oedd yn y rownd derfynol yn cynrychioli’r dalent, y foeseg waith a’r llwyddiant sydd ym mhrifysgolion proffesiynol a thechnegol y DU.

"Llongyfarchiadau mawr i'r enillwyr haeddiannol am eu hymdrechion rhagorol. Roedd darllen yr enwebiadau’n fraint anhygoel ac yn dangos ehangder a dyfnder ymrwymiad aelodau’r Gynghrair at  ddarparu ar gyfer myfyrwyr a staff.

"Cawsom nifer fawr o geisiadau cryf, ac mae'r dewisiadau anodd y bu'n rhaid eu gwneud i ddewis yr enillwyr yn adlewyrchu mor uchel yr oedd y safonau.

"Yn fwy felly nawr nag erioed o'r blaen, rwy'n credu ein bod ni i gyd yn ymwybodol o'r angen i neilltuo amser i gydnabod unigolion a thimau sy'n mynd y tu hwnt i’r disgwyl ac yn cadw'n driw i'r gwerthoedd a'r ymddygiadau hynny rydyn ni’n teimlo sy'n bwysig, yn enwedig mewn amgylchiadau heriol ac anodd".

Bydd yr enillwyr yn derbyn medal Cynghrair y Prifysgolion, wedi ei gomisiynu’r arbennig gan Ysgol Emwaith Prifysgol Dinas Birmingham.