PDC yn partneru â Capital Law i ddarparu cyngor cyfreithiol pro bono

Legal Advice Clinic

Mae Ysgol y Gyfraith Prifysgol De Cymru wedi ffurfio partneriaeth â chwmni cyfreithiol blaenllaw yng Nghymru, Capital Law, i ddatblygu menter pro bono y Clinig Cyngor Cyfreithiol. Bydd y cynllun newydd yn gweld cyfreithwyr dan hyfforddiant Capital Law, yn cydweithio gyda myfyrwyr sydd yn gwirfoddoli yn y Clinig, i roi cyngor cyfreithiol pro bono i'r gymuned. 

Sefydlwyd y Clinig yn Ysgol y Gyfraith i gynyddu cyfleoedd ei myfyrwyr ar gyfer gwaith cyfreithiol pro bono. Mae'r Clinig yn wasanaeth cyngor wyneb yn wyneb yn y gymuned am ddim, wedi'i staffio gan wirfoddolwyr clinig myfyrwyr hyfforddedig, sy'n gweithio dan oruchwyliaeth cyfreithwyr a bargyfreithwyr.

Wedi'i reoli o bell o swyddfeydd Capital law gan Richard Thomas, sy'n bennaeth ar y tîm cyflogaeth a mewnfudo, a Nicola Mead-Batten, sy'n arwain gwasanaethau rheoleiddio cyfraith gyhoeddus y cwmni, bydd y cyfreithwyr dan hyfforddiant yn gweithio ar system sy'n seiliedig ar rota. Bob wythnos, bydd dau o'r cyfreithwyr dan hyfforddiant ' ar alwad ', yn cefnogi'r myfyrwyr sy'n cyfweld â chleientiaid, yn eu hasesu ac yn llunio cyngor cyfreithiol.


Mae'r cyfreithwyr dan hyfforddiant yn helpu'r myfyrwyr gydag amrywiaeth o ymholiadau cyfreithiol, yn cynnwys paratoadau cyn cyfweliad, ymchwil cyfreithiol a drafftio llythyrau o gyngor. 

Mae'r materion y maent yn eu cynghori yn ymwneud â:

  • Cyflogaeth 
  • Adennill dyledion
  • Cwmnïau cychwyn 
  • Cytundebau partneriaeth 
  • Eiddo masnachol 
  • Anghydfodau masnachol 
  • Cyfraith gyhoeddus/Adolygiad barnwrol


Yn ogystal â chynnig gwasanaeth cymunedol gwerthfawr, mae'r rhaglen gydweithredol hon yn darparu maes hyfforddi ar gyfer y myfyrwyr a'r cyfreithwyr dan hyfforddiant, a all ddatblygu llawer o sgiliau cyfreithiol a throsglwyddadwy wrth ddysgu'r grefft o pro bono.

Tra yn y clinig, mae’r myfyrwyr hefyd yn cymryd rhan yng nghynllun cymorth i'r Tribiwnlys Cyflogaeth yn y cynllun ELIPS (Employment Litigant in Person Support Scheme). Gyda chymorth cyfreithwyr o dîm cyflogaeth Capital Law, maent yn cynnig cymorth i'r rhai hynny sy'n dilyn hawliad am gyflogaeth heb unrhyw gynrychiolaeth gyfreithiol.

Dr Dom Page, Pennaeth Ysgol Fusnes De Cymru, Cyfadran Busnes a Chymdeithas: "Fel Prifysgol sy'n arwain y ffordd drwy ymgysylltu â diwydiant; mae hwn yn gyfle gwych i'n myfyrwyr ymgysylltu â'r gymuned a'r proffesiwn cyfreithiol fel rhan o'u hastudiaeth gyda ni. Rydym yn edrych ymlaen at lansio'r fenter hon yn swyddogol ac at weithio law yn llaw â Capital Law i sicrhau ei bod yn llwyddiant i bawb. "

Dywedodd Richard Thomas, partner yn Capital Law: "Rydym eisoes yn bartner gyda PDC ar sawl prosiect cyffrous - fel cynorthwyo ymgyfreithiwr drosto’i hun yn y Tribiwnlys, neu gefnogi entrepreneuriaeth myfyrwyr. Mae'r cydweithio newydd hwn yn gam naturiol nesaf, ac rydym yn falch o fod yn ei gymryd. Bydd y Clinig Cyngor Cyfreithiol yn rhoi mynediad i ystod ehangach o wasanaethau cyfreithiol i'r rhai sydd ei angen, a heb os, bydd yn ffurfiannol iawn i fyfyrwyr a chyfreithwyr dan hyfforddiant yn yr un modd. Mae'n adnodd gwerthfawr, i'r gymuned ac i bawb sy'n ymwneud â hi. "

Dywedodd Nina Holmes, cyfreithiwr dan hyfforddiant yn Capital Law: "Wrth astudio yn PDC, cefais gyfle i gymryd rhan yn y Clinig Cyngor Cyfreithiol ac nid oes amheuaeth am y manteision a roddodd y profiad ymarferol i mi. Roedd yn gwella fy ymwybyddiaeth fasnachol, wrth roi dealltwriaeth ymarferol i mi o feysydd y gyfraith nad oeddwn wedi'u hystyried neu wedi dod i gysylltiad â hwy o'r blaen. Rwyf nawr yn edrych ymlaen yn fawr i ddychwelyd yn fy rôl fel cyfreithwraig dan hyfforddiant: mae'n gyfle unigryw i ni ddefnyddio'r sgiliau rydym wedi'u ddysgu ers ymuno â Capital Law, a datblygu cydberthnasau yn y gymuned pro bono."

#law clinic #legal advice clinic #law