PDC i arwain ar ddyfodol dysgu efelychiadol Hydra

Hydra Presence observer

Prifysgol De Cymru (PDC) yw'r sefydliad cyntaf yn y DU i dreialu llwyfan rhithwir newydd ar gyfer cyflwyno efelychiadau Hydra.

Mae methodoleg Hydra wedi'i wreiddio ers amser maith yn hyfforddiant yr heddlu a'r gwasanaethau brys ynghylch gwneud penderfyniadau yn ystod digwyddiadau critigol, ac mae ei efelychiadau wedi cael eu cynnal yn PDC ers degawd bron. Mae Hydra bellach yn nodwedd graidd o lawer o gyrsiau israddedig ac ôl-radd.

Bydd y platfform newydd, a elwir yn Hydra Presence, yn cael ei arwain gan Sefydliad Hydra – a sefydlwyd gan yr Athro Jonathan Crego, datblygwr a pherchennog offeryn hyfforddi Hydra – gydag academyddion a thechnolegwyr PDC yn gweithredu fel y tîm addysg arweiniol.

Bydd yn galluogi staff i gynnal efelychiadau trwytho ar gyfer eu myfyrwyr mewn ystafell efelychu Hydra rithwir, gan ddefnyddio dyfeisiau symudol, llechi a thechnoleg realiti rhithwir. Bydd y llwyfan hefyd yn galluogi myfyrwyr i dderbyn deunyddiau dysgu, cyfrannu at brosesau penderfynu amser real a mynychu sesiynau dadfriffio mewn byd rhithwir, i gyd heb adael eu cartrefi.

Mae'r platfform yn cael ei brofi a'i ddatblygu mewn cydweithrediad â staff Sefydliad Hydra, yr Asiantaeth Troseddau Genedlaethol, y Coleg Heddlua, Heddlu Metropolitan Llundain, yr Asiantaeth Ffiniau a'r Swyddfa Gartref.

Dean WhitcombeDywedodd Dr Dean Whitcombe, Rheolwr Efelychiadau Hydra PDC: "Mae bod yr unig brifysgol yn y DU sy’n gweithio ar y project hwn yn dangos ein hymrwymiad i ddarparu efelychiadau o'r safon uchaf ar gyfer ein dysgwyr.

"Yn y dyfodol agos, bydd ein myfyrwyr yn gallu cymryd rhan mewn efelychiadau trochi gan ddefnyddio technolegau symudol a rhithwir, gan ddileu'r angen i fod ar y campws yn gorfforol. Mae cymryd rhan mor gynnar â hyn yn y broses yn creu amrywiaeth eang o gyfleoedd ymchwil i'n staff ac rydyn ni’n gobeithio gwneud cyfraniad sylweddol i'r sail dystiolaeth sy'n cefnogi ymarfer ac addysgeg efelychiadol."

Yn ddiweddar, cyhoeddodd yr Athro Jonathan Crego MBE, Cyfarwyddwr Sefydliad Hydra ac Athro Gwadd yn PDC, erthygl LinkedIn ar Hydra Presence.

Dywedodd: "Fe ddewison ni PDC i fod y cyntaf i dreialu'r dull newydd hwn. Gyda'i dwy swît Hydra a’i hystod eang o ymarferion Hydra, mae'r Brifysgol wedi dangos ymroddiad a chreadigrwydd enfawr gyda Hydra a'i ddefnydd gyda myfyrwyr, wedi'i gefnogi gan fethodolegau ymchwil cryf wedi eu dilysu ac sy’n ystyried eu heffaith ar fyfyrwyr.

"Mae argyfwng COVID-19, ynghyd ag ystyriaethau ynghylch y 'normal newydd' a’i effaith ar ddysgu ar ôl yr argyfwng, yn gwneud y methodolegau newydd hyn hyd yn oed yn fwy perthnasol. Mae PDC mewn sefyllfa dda i werthuso a phartnera gyda Sefydliad Hydra wrth ddatblygu’r dulliau newydd hyn ac edrychwn ymlaen at ymchwil cyffrous. "

Hydra suite USWDywedodd Mike Edwards, arweinydd cwrs MSc Diogelwch Rhyngwladol a Rheoli Risg Canolfan Heddlua a Diogelwch Ryngwladol PDC: "Yn erbyn cefndir o ansicrwydd byd-eang, bydd yr arloesedd a ddangosir gan Sefydliad Hydra, gyda chefnogaeth rhwydwaith cryf o bartneriaid o'r sectorau cyhoeddus a phreifat wrth ddatblygu Hydra Presence, yn sail gadarn i'r profiad digyffelyb a gynigir gan PDC i'w myfyrwyr a'i phartneriaid rhyngwladol.

"Bydd addysg gyfunol, yn cyfuno addysg drochi rhithwir a dysgu yn y byd go iawn, yn cryfhau ein gallu i roi cydweithrediadau aml-safle ar waith o ran addysgu a dysgu, a thrwy hynny gryfhau cyfleoedd i bawb."

Mae profion cychwynnol ar Hydra Presence eisoes wedi dechrau, a’r nod yw y gall myfyrwyr PDC ddefnyddio’r platfform newydd yn 2021. 

#policing-facilities #hydra