Sut mae prentisiaid gradd yn adeiladu arbenigedd proffesiynol

Apprenticeship Week 2020

MAE ASTUDIO wrth weithio a sicrhau’r cymysgedd gorau o arbenigedd academaidd a phroffesiynol yn greiddiol i brentisiaethau gradd.  

Ac i Gareth Davies a Rachel Watkins, mae gweithio tuag at radd yn enghraifft berffaith o’r manteision deuol. 

Mae Gareth, 45 oed o Gasnewydd, a Rachel, 48 oed o’r Fenni, yn gweithio yn Newport Wafer Fab. Mae Gareth wedi gweithio i’r cwmni am ugain mlynedd, a Rachel am 24 mlynedd, ac maen nhw’n rhan o dîm Newport Wafer Fab (NWF) sydd wedi bod yn cynhyrchu dyfeisiau silicon o’r radd flaenaf ers dros 30 mlynedd.   

Gareth Davies, Apprenticeshi[ Week, 2020. Wafer Fab NewportGan ddeall pwysigrwydd cyflogi gweithwyr o’r ansawdd gorau, mae NWF wedi cefnogi datblygiad staff trwy gydweithio â Phrifysgol De Cymru (PYDC) i gynnig opsiynau astudio wedi’u targedu. Mae’r prentisiaethau gradd hyn wedi’u dylunio’n arbennig i gyfuno’r arbenigedd sydd ar gael mewn addysg uwch ag anghenion y diwydiant, er budd myfyrwyr a chyflogwyr. 

Mae Gareth a Rachel ymysg pum aelod staff NWF sy’n astudio graddau ym maes Technolegau Lled-ddargludo, gan dreulio pedwar diwrnod yn y gwaith a diwrnod yn y brifysgol wrth iddynt gwblhau’r cymhwyster.   Rachel Watkins, Apprenticeship Week, 2020. Wafer Fab Newport

Fel gweithwyr hirdymor gyda’r cwmni, mae’r ddau wedi astudio ar gyfer cymwysterau perthnasol, gyda Gareth wedi cwblhau BTEC, HNC a HND mewn Peirianneg Trydan a Thrydanol, a Rachel - sydd wedi astudio Lefel A - yn cwblhau HND yn yr un pwnc. 

Mae eu hymrwymiad at ddysgu wedi helpu’r ddau ohonynt i sicrhau rolau uwch. 

“Yn ystod yr amser rydw i wedi gweithio i NWF, rydw i wedi gallu datblygu fy sgiliau trwy astudio cyrsiau gwahanol,” esboniodd Gareth. 

“Rydw i wedi gwneud llawer o swyddi fan hyn, ac mae’r cymwysterau wedi fy helpu i ddringo’r ysgol.”  

Oherwydd bod ganddi gymwysterau Lefel A a HND, nid oedd angen i Rachel astudio ar gyfer unrhyw gymwysterau pellach i sicrhau lle ar gwrs prentisiaeth gradd, tra bod y ffaith fod Gareth wedi astudio yn y gweithle wedi sicrhau lle iddo ef. Ac roedd y llwyddiannau arholiad hyn hefyd yn golygu torri hyd eu cwrs gradd.   

“Mae’r cwrs yn fod yn bum mlynedd o hyd,” medd Rachel. “Fodd bynnag, mae’r dysgu blaenorol yn golygu mai dwy flynedd o astudio yn unig sydd angen i fi a Gareth ei wneud er mwyn cwblhau’r cwrs gradd, felly dylem ni raddion yn 2021.” 

Cyn i hynny ddigwydd, mae gan Gareth a Rachel gyfnodau heriol o’u blaenau. Bydd y ddau ohonyn nhw’n gweithio’n amser llawn tra hefyd yn astudio am oddeutu 10 awr yr wythnos. Maent hefyd yn ymwneud â thîm prosiect gyda thri aelod arall o staff NWF sydd hefyd yn gwneud yr un cwrs prentisiaeth gradd ym Mhrifysgol De Cymru, sy’n golygu bod mwy o bwysau ar eu hamser.  

Fodd bynnag, fel y mae’r ddau wedi darganfod, o ganlyniad i’w profiadau dysgu blaenorol, mae cael cymwysterau uwch yn hanfodol os ydyn nhw am gael cyfleoedd gwaith pellach. 

“Bydd cael gradd yn agor drysau i mi yn NWF ac yn rhoi gwybodaeth fwy dwfn i mi o’r datblygiadau diweddaraf ym maes technolegau lled-ddargludo ar draws y diwydiant ehangach,” medd Gareth. 

“Mae’r brentisiaeth gradd o fantais i bawb sy’n cymryd rhan. Rwy’n cael y cyfle i wneud cwrs gradd tra’n ennill cyflog, ac mae gweithwyr y cwmni’n dysgu sgiliau newydd ac yn datblygu gwybodaeth a fydd yn gallu cryfhau ei safle yn y farchnad. 

“Byddem yn argymell astudio ar gyfer prentisiaeth gradd i unrhyw un sydd eisiau datblygu ei yrfa a’i sgiliau personol.”  

Ychwanegodd Rachel: “Mae cael gradd yn arwain at gymaint o gyfleoedd ychwanegol yn y swydd hon ac ar draws y diwydiant ehangach. Mae angen gradd arnoch i wneud swyddi penodol, a does dim amheuaeth bod prentisiaeth gradd yn eich helpu i gyflawni’r nod hwn.”  

Dywedodd Joanne Daniels, Rheolwr Dysgu a Datblygu NWF: “Mae gweithio â Phrifysgol De Cymru wedi ein galluogi ni i sefydlu prentisiaeth gradd pwrpasol i’r diwydiant lled-ddargludo, ac mae hynny’n rhan allweddol o’n strategaeth sgiliau a datblygu.” 

“Mae’r sector hwn yn edrych ar dwf sylweddol ac mae unigolion cymwys a medrus yn ganolog i lwyddiant y sector. Mae’r rhaglen hon yn ein galluogi ni i uwchsgilio staff wrth gynnal ein gallu busnes / cynhyrchu.”