Swydd yn y Swistir wedi ysbrydoli Holly i symud i'r byd digidol

Holly Lidbury is Education Lead at the Ebbw Vale-based National Digital Exploitation Centre

Holly Lidbury


Newidiodd sgwrs gyda'i chyflogwr, pan oedd yn gweithio yng Ngenefa, gyfeiriad bywyd Holly-Marie Lidbury, ac erbyn hyn mae'n helpu i roi cyfle i bobl eraill gael mynediad at yrfa ddisglair.

Mae’n 26 oed, yn dod o Gaerffili yn wreiddiol ac yn cael ei hadnabod fel Holly. Graddiodd mewn Llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Exeter, ac erbyn hyn hi yw Arweinydd Addysg y Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol (CEDdG) yng Glynebwy. Mae hyn yn broject ar y cyd, dan arweiniad Prifysgol De Cymru, rhwng Thales - busnes amlwladol sy'n gweithredu yn y sectorau systemau trydanol, awyrofod, amddiffyn, cludiant a diogelwch – y Brifysgol, a Llywodraeth Cymru.

Sefydlwyd CEDdG i helpu i ddarparu cyfleoedd gwaith yn ne-ddwyrain Cymru drwy hyfforddiant digidol, ymchwil, cyfleusterau arloesol a mynediad at dechnolegau o'r radd flaenaf. Mae'n cefnogi busnesau lleol a rhanbarthol, ysgolion ac unigolion i ddatblygu sgiliau digidol i helpu Cymru i ddod yn arweinydd yn y diwydiant technoleg.

Dechreuodd Holly weithio yn CEDdG ym mis Mehefin 2019, ac mae wedi bod yn ei rôl bresennol ers mis Tachwedd y llynedd. Cyrhaeddodd y maes addysgu digidol mewn ffordd ddigon anarferol.

Ar ôl mynychu Ysgol y Gadeirlan yng Nghaerdydd a chwblhau ei gradd yn Exeter, bu'n gweithio yn Llundain am ychydig fisoedd cyn penderfynu symud i'r Swistir i fod yn au pair yng Ngenefa.

"Roeddwn i wedi gwneud nifer o wahanol swyddi ond sylweddolais - ar ôl siarad gyda fy nghyflogwr yng Ngenefa, a oedd yn gweithio i Ganolfan Gyfrifiadura Ryngwladol y Cenhedloedd Unedig – fod gennyf gryn ddiddordeb yn y maes hwnnw," eglurodd Holly.

"Roeddwn i wedi gwneud ychydig o waith yn rheoli projectau ar gyfer banc tra oeddwn i’n y brifysgol, ac yn y maes marchnata digidol ar ôl graddio. Doedden nhw ddim yn llwyr at fy nant, ond fe roddon ni ddealltwriaeth i fi o'r byd busnes, felly roeddwn i'n awyddus gweld sut byddai addysgu'n cyd-fynd â hynny. "

Pan ddychwelodd o Genefa, wedi cwblhau cyrsiau perthnasol yn y Swistir, gwnaeth Holly radd Feistr mewn Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Caerdydd, gan ganolbwyntio'n benodol ar swyddogaethau busnes y sector.

Tra’n chwilio am ei swydd ddelfrydol, bu Holly’n gweithio fel athro TG a Mathemateg mewn ysgol, ac wedyn ar broject gyda’r GIG ym Mlaenau Gwent, cyn sicrhau ei swydd bresennol yn CEDdG.  Ac roedd yn gweddu i’r dim.

"Rydw i wastad wedi eisiau i fy ngwaith addysgu arwain at rywbeth penodol, canlyniad diriaethol, ac mae hyn yn sicr yn wir gyda fy ngwaith i CEDdG," dywedodd Holly.

"Gan mai nod y project cyfan yw rhoi ffordd o adnabod pa sgiliau sy’n brin yn y sector digidol, a llenwi’r bylchau hyn yn y rhan hon o Gymru, a Chymru gyfan o ran hynny, roedd y swydd yn apelio’n fawr ata i.

"Rydyn ni wedi dechrau drwy weithio gydag ysgolion y rhanbarth, ac ym mis Medi byddwn ni'n ceisio gwneud mwy gyda Busnesau Bach a Chanolig lleol, a sicrhau bod ganddyn nhw’r sgiliau i reoli gwaith  digidol.

"Rydyn ni hefyd wedi bod yn gweithio gyda'r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (CSG), sy'n cael ei rhedeg gan Lywodraeth y DU, ac sydd â'r nod o godi ymwybyddiaeth am yrfaoedd yn y meysydd seiber a digidol ac ennyn diddordeb disgyblion ysgol yn y maes.

"Mae hyn oll yn helpu i gefnogi fy rôl, sef rhagweld anghenion y presennol a'r dyfodol, a sicrhau y bydd y Ganolfan Ecsbloetio Ddigidol Genedlaethol yn parhau i fod ar flaen y gad o ran addysg ddigidol am flynyddoedd lawer."