Un o Athrawon PDC yn helpu i ffurfio rhwydwaith Ewropeaidd i drafod Plismona'r Pandemig

Professor Christian Kaunert

Mae Athro o Brifysgol De Cymru (PDC) wedi helpu i sefydlu rhwydwaith sydd ar waith ledled Ewrop i rannu arfer gorau yn y gwaith o blismona argyfwng y Coronafeirws.

Mae'r Athro Christian Kaunert, Cyfarwyddwr Canolfan Heddlua a Diogelwch Ryngwladol PDC, wedi ymuno â bron 50 o bobl eraill ledled Ewrop i greu'r rhwydwaith rhyngddisgyblaethol.

Mae'r pandemig byd-eang wedi golygu bod Ysgol Haf Ryngwladol yr Heddlu wedi ei gohirio eleni. Rhaglen ryngwladol hirsefydlog yw hon rhwng PDC, Academi Heddlu'r Iseldiroedd, Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW (FHöV) ym Münster a Phrifysgol Charles Sturt yn Awstralia – ac oherwydd bod y digwyddiad wedi ei ohirio, aeth yr Athro Kaunert ati i ystyried y ffordd orau o ddod â chydweithwyr o wahanol sefydliadau at ei gilydd.

Dywedodd: "Mae hon yn sefyllfa newydd ac anarferol iawn i heddluoedd ledled y byd; profiad cwbl newydd i bawb. Mae'r pandemig yn golygu newid enfawr i blismona, gyda swyddogion yn derbyn cyfrifoldebau newydd, ac yn wynebu’r posibilrwydd y gallai sefyllfaoedd digon anodd eu hwynebu wrth iddyn nhw blismona’r cyfnod cloi.

"Felly, ynghyd â chydweithwyr o'r ysgol haf, roedden ni’n teimlo mai da o beth fyddai casglu pobl o nifer o wahanol rwydweithiau at ei gilydd i greu un rhwydwaith mawr ar gyfer Ewrop gyfan. Y nod yw rhannu profiadau o'r hyn sy'n digwydd yn y gwahanol wledydd. Bydd rhai o'r cosbau am dorri’r rheolau cloi yn debyg mewn rhai gwledydd ond yn wahanol iawn mewn eraill; ac fe fydd y rhwydwaith yn fan lle gallwn drafod yr heriau sy'n wynebu heddluoedd ar hyn o bryd."

Mae'r rhwydwaith, sydd newydd ei ffurfio, yn cynnwys pobl o ystod eang o ddisgyblaethau, gan gynnwys heddluoedd a’r sectorau hyfforddiant, cyfraith, gwyddor wleidyddol, troseddeg a CEPOL, Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer hyfforddi Gorfodi'r Gyfraith. Gobeithir hefyd y bydd Europol yn cyfrannu at y grŵp.

Aeth yr Athro Kaunert yn ei flaen i ddweud: "Rydyn ni wedi dechrau'r rhwydwaith ar ffurf rithwir – am resymau amlwg – gyda ambell drafodaeth ar-lein ynghylch y prif bethau sy’n gyffredin ac yn wahanol rhwng gwledydd. Mae gennym hefyd ystorfa ddogfennau i rannu ymchwil a chyngor, a’r gobaith yw cynnal cynhadledd rithwir yn y dyfodol agos.

"Rydyn ni’n gobeithio y daw atebion a dulliau cyffredin i’r fei drwy’r rhwydwaith hwn, gan helpu i fynd i'r afael â'r heriau sy’n wynebu cynifer o bobl ledled Ewrop yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd, sydd wedi ein gorfodi i ddysgu pethau newydd yn gyflym iawn."