Uned Hen Achosion yn ymchwilio i achosion heb eu datrys o bobl ar goll

Cold Case Unit stock image 2


Mae tîm  o fyfyrwyr troseddeg ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) yn adolygu ymchwiliadau i bobl sydd wedi bod ar goll ers blynyddoedd lawer.

Sefydlwyd uned hen achosion PDC gan Dr Cheryl Allsop, y mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar hen achosion sydd heb eu datrys  a phobl sydd ar goll. Ei nod oedd helpu teuluoedd pobl sydd ar goll a rhoi cyfle i fyfyrwyr roi'r theori maen nhw'n ei dysgu yn y dosbarth ar waith, a dysgu sgiliau ymchwilio newydd.

Gan weithio ochr yn ochr â Locate International - cwmni budd cymunedol a sefydlwyd i helpu teuluoedd pobl sydd ar goll - yn ogystal ag arbenigwyr mewn ymchwiliadau heddlu a gwirfoddolwyr o Brifysgol Central Lancaster, mae myfyrwyr yn gweithio ar ran y teuluoedd, yn chwilio am gyfleoedd i symud ymchwiliadau yn eu blaen.

Un o'r achosion mae'r myfyrwyr yn eu hadolygu yw diflaniad Damien Nettles, a welwyd ddiwethaf yn Cowes ar Ynys Wyth ym mis Tachwedd 1996 pan oedd yn 16 oed.

Dywedodd mam Damien, Valerie: “Fe ddiflannodd fy mab oddi ar wyneb y ddaear ar 2 Tachwedd 1996 ac roedd yn 40 ar 21 Mehefin. Dylai teuluoedd pobl sydd ar goll wybod bod popeth posibl yn cael ei wneud i ddod o hyd i'w hanwyliaid. Mae llawer o deuluoedd yn byw heb y sicrwydd sylfaenol hwn. Rwy'n credu bod Locate a'r timau yn Swydd Gaerhirfryn a De Cymru wedi dod o hyd i ffordd i helpu ein teulu. Rwy'n gobeithio y bydd yn tyfu ac yn helpu llawer mwy o deuluoedd. Rwy’n ddiolchgar i’r rhai sy’n rhoi o’u hamser i helpu ac yn gobeithio y bydd mwy o bobl yn ymuno â’r timau eleni.”

Cold Case Unit - student Leah Reed, croppedLeah Reed, sydd newydd gwblhau ei gradd BSc Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol yn PDC ac a fydd yn dechrau ei MSc mewn Llywodraethu Byd-eang ym mis Medi, yw Uwch Swyddog Ymchwilio (SIO) yr achos. Dywedodd: “Mae’r Uned Hen Achosion wedi fy ngalluogi i ddatblygu fy sgiliau y tu allan i’r radd ei hun, ennill profiad uniongyrchol o weithio ar ymchwiliad a gweld sut y gall pâr ffres o lygaid ac arbenigwyr perthnasol ddatblygu ymchwiliadau fel yr un hwn.

“Rwy’n hynod falch o fod yn rhan o dîm mor ymroddgar ac rwy’n ddiolchgar am gefnogaeth Cheryl, Dave, Kevin a gweddill y tîm yn Locate yn ogystal â theulu'r Nettles. Rwy’n gobeithio y gallwn gael effaith gadarnhaol ar yr achos hwn a thyfu yn y pen draw fel tîm i helpu rhagor o deuluoedd yn y dyfodol. ”Cold Case Unit - student Rachel DrennanDirprwy SIO yr achos yw Rachel Drennan, myfyrwraig BSc (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol yn PDC a Chwnstabl Arbennig gyda Heddlu De Cymru ym Mhontypridd. Dywedodd: “Mae gallu helpu teuluoedd pobl sydd wedi bod ar goll ers cryn amser trwy roi ein sgiliau dadansoddi a’n gwybodaeth ar waith gyda’r achosion wedi bod yn fraint. Gyda chefnogaeth ein mentoriaid rydyn ni'n cael cyfle i ennill profiad ar gyfer y dyfodol a chynnig ambell ateb i deuluoedd fel un Damien gobeithio. Gan mai hwn yw'r llwybr gyrfa mae gen i ddiddordeb ynddo, rwy'n ddiolchgar am fod yn rhan o dîm mor frwdfrydig ac rwy'n edrych ymlaen at ddatblygu ein sgiliau ymhellach."

Dywedodd Dr Allsop: “Rydyn ni eisiau datblygu myfyrwyr llwyddiannus, sy’n gallu arwain o fewn eu proffesiwn a hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol. Wrth weithio ar yr hen achosion hyn, mae ein myfyrwyr yn rhoi gwasanaeth i deuluoedd pobl sydd ar goll, yn chwilio am gyfleoedd i symud achosion yn eu blaen, achosion na fyddai  fel arall yn cael y sylw manwl sydd ei angen arnyn nhw. Rwy'n hynod falch o broffesiynoldeb ein myfyrwyr, a'u hymroddiad at yr achosion hyn sydd heb eu datrys, yn ogystal â'r gwaith allweddol maen nhw'n ei wneud i ddatblygu'r rhaglen."

Dywedodd Ian McKim, Pennaeth Troseddeg PDC: “Mae gweld y tîm yn gweithio mor ddygn ac â chymaint o benderfyniad, yn rhoi boddhad mawr i fi. Mae eu hymchwil hollol drwyadl dros y misoedd diwethaf wedi bod yn nodedig - yn gwbl ragorol.”