Wythnos Ffoadur 2020: Hyfforddi athrawon Palesteinaidd a gweithwyr gofal iechyd mewn therapi cerdd

Liz Coombes Palestine

Mae therapydd cerdd o Brifysgol De Cymru wedi bod yn hyfforddi pobl ym Mhalesteina i ddefnyddio cerddoriaeth fel therapi gyda phlant ifanc.

Mae Liz Coombes, arweinydd y cwrs MA Therapi Cerdd, wedi gweithio gyda'r elusen Music as Therapy International ers dros ddegawd, ac yn ymweld â Phalesteina yn rheolaidd i gyflwyno sesiynau hyfforddi yno.

Liz Coombes Palestine groupMae’r hyfforddeion ynghlwm wrth feysydd addysg, gwaith cymdeithasol a seicoleg, ac yn aml yn gweithio mewn gwasanaethau adsefydlu i blant a'u teuluoedd. Mae eraill yn gweithio i Sounds of Palestine, project sy'n cyflwyno buddion creu cerddoriaeth a cherddorfeydd i blant lleol.

Dywedodd Liz: "Rwy'n teimlo’n angerddol fod gan bawb hawl i dderbyn addysg, ac yn ystyried y gwaith hwn fel cyfraniad gennyf i at gymdeithas. Mae mynediad at addysg a hyfforddiant yn hawl dynol, ac fel academydd ac ymarferydd, rwy’n ystyried fy mod i’n ffodus iawn o fod wedi gallu manteisio ar nifer o wahanol gyfleoedd hyfforddi. Rwy'n ceisio trosglwyddo gwybodaeth a sgiliau a all effeithio ar y plant, yr athrawon a'r gweithwyr cymdeithasol rwy'n gweithio gyda nhw.

"Gall technegau therapi cerdd helpu plant i ddatblygu eu gallu i reoleiddio'n emosiynol. Pan fo plant yn byw dan straen mawr, gall y gallu hwn ddirywio. Mae ymchwil yn dangos y gall cymryd rhan mewn gweithgareddau cerdd therapiwtig, ar eich pen eich hun neu mewn grŵp bach, helpu hyn i ddatblygu, gan olygu bod y plant yn datblygu gwell iechyd emosiynol. "

Mae'r gwaith hwn yn rhan o PhD Liz, ac mae nifer o’i chyhoeddiadau wedi eu hadolygu gan gymheiriaid mewn cyfnodolion. Mae hefyd wedi cyflwyno'n rhyngwladol ar y pwnc, yn Japan a Denmarc.

#music-therapy #refugees