Yr Athro Julie Lydon OBE, Is-Ganghellor PDC, yn cyhoeddi ei hymddeoliad

Professor Julie Lydon retirement. November 2020

Mae'r Athro Julie Lydon OBE, Is-Ganghellor a Phrif Swyddog Gweithredol Prifysgol De Cymru, wedi cyhoeddi ei bwriad i ymddeol ar 30 Medi 2021.

Bydd yn gadael ei swydd yr hydref nesaf. Erbyn hynny, bydd wedi gwasanaethu'r Brifysgol ers 15 mlynedd, gan ymuno yn 2006 fel Dirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Morgannwg cyn dod yn Is-Ganghellor yn 2010. Yn 2013 arweiniodd uniad llwyddiannus i ffurfio Prifysgol De Cymru a’r grŵp ehangach, sy'n cynnwys Y Coleg, Merthyr Tudful a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Yn ystod ei chyfnod wrth y llyw mae'r Athro Lydon wedi dangos arweiniad academaidd cryf ac angerdd dros ehangu mynediad, wedi goruchwylio dylunio cwricwlwm arloesol ac wedi creu partneriaethau gyda diwydiant.

Gan gefnogi'r sector Addysg Uwch ehangach, mae'r Athro Lydon yn Gadeirydd Prifysgolion Cymru, Is-lywydd Universities UK (UUK), ac mae ar fwrdd UUK, Cynghrair y Prifysgolion, yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch, a Chyngor Cenedlaethol y Prifysgolion a Busnesau.

Mae Julie hefyd wedi hyrwyddo’n ddiflino ddatblygiadau busnes ac economaidd o fewn y rhanbarth, gan gynnwys fel aelod o gyngor CBI Cymru ac aelod o fwrdd Rhwydwaith Economaidd Casnewydd.

'Braint Lwyr'

Mewn datganiad i staff, dywedodd yr Athro Lydon: "Mae wedi bod yn fraint lwyr cael bod wrth y llyw gyda thîm mor wych o gydweithwyr ac rwy'n hynod falch o fod wedi arwain prifysgol mor anhygoel dros y 10 mlynedd diwethaf.

"Fel cymuned ddysgu rydym wedi cyflawni cymaint drwy ein hymchwil a'n harloesedd yn y byd go iawn, cwricwlwm wedi ei arwain gan ddiwydiant, ac, yn bwysicaf oll, rydym wedi helpu i drawsnewid bywydau ein myfyrwyr."

Ychwanegodd y byddai'n defnyddio'r naw mis nesaf i oruchwylio datblygiadau sydd ar y gweill ac sy'n allweddol i lwyddiant a chynaliadwyedd yn y dyfodol. Dywedodd: "Byddaf yn gwneud popeth y gallaf i sicrhau bod gan fy olynydd y sylfaen gryfaf bosibl i'n gyrru yn ein blaen, gan weithio ochr yn ochr â'r uwch dîm rheoli a Bwrdd y Llywodraethwyr."


'Arweinydd sydd wedi cael effaith fawr’

Dywedodd Louise Evans, Cadeirydd Bwrdd Llywodraethwyr PDC: "Mae Julie wedi gwneud cyfraniad rhyfeddol, nid yn unig i'n Prifysgol dros flynyddoedd lawer, ond i'r sector addysg uwch ehangach. Fel yr Is-Ganghellor benywaidd cyntaf yng Nghymru, mae ei hymrwymiad a'i hangerdd dros gynwysoldeb a chydraddoldeb wedi bod yn wirioneddol ysbrydoledig.

"Mae arweinyddiaeth effeithiol Julie ym Mhrifysgol De Cymru wedi golygu ein bod wedi gallu newid bywydau er gwell, drwy ein haddysgu, ein partneriaethau diwydiannol, ac ymchwil.  Mae hi wedi bod yn esiampl o gyflawni drwy addysg, ac mae'n parhau felly."

 

Bydd Bwrdd Prifysgol De Cymru nawr yn dechrau chwilio am Is-Ganghellor newydd i ymgymryd ag arweinyddiaeth y Brifysgol a bwriedir penodi erbyn dechrau haf 2021.

 

#featured