Astudiaeth i gam-drin domestig yn canfod bod dynion yn debygol o roi gwybod am gamdriniaeth gan fenywod

Male domestic abuse resized.jpg


Dadansoddodd astudiaeth, a gyd-awdurwyd gan ymchwilydd o Brifysgol De Cymru (PDC),  Dr Sarah Wallace, ddata dynion a alwodd linell gymorth cam-drin domestig i ddynion yn y DU. Canfuwyd  bod 95% yn galw am gamdriniaeth wedi ei chyflawni gan fenyw. 

Yn y DU, mae ymchwil sy'n bodoli eisoes yn y maes hwn wedi defnyddio dulliau ansoddol yn bennaf. Defnyddiodd yr astudiaeth hon set ddata feintiol fawr, er mwyn deall proffil ac anghenion dynion sy'n cael eu cam-drin yn well.  Mae’r dadansoddiad wedi galluogi archwiliad unigryw a mewnwelediad cliriach i broffil dioddefwyr gwrywaidd i linellau cymorth a'u hanghenion cysylltiedig.

Dywedodd Dr Sarah Wallace, Uwch Gymrawd Ymchwil yn Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru, PDC: "Mae cam-drin domestig yn fater difrifol i unrhyw un, waeth beth fo'u hoedran, rhywedd, ethnigrwydd, neu unrhyw nodweddion gwarchodedig eraill. Mae sicrhau bod cydnabyddiaeth a chefnogaeth ar gael i bawb yn hanfodol.

"Mae canfyddiadau'r astudiaeth hon yn cynnig gwell dealltwriaeth o broffiliau demograffig galwyr gwrywaidd a'r mathau o gamdriniaeth y maen nhw wedi dioddef ohoni, neu’n dal i ddioddef ohoni."

Canfu'r astudiaeth hefyd fod y rhan fwyaf o alwyr yn dal i fod mewn perthynas â'r partner fu’n gyfrifol am y cam-drin a bod 25% wedi dweud bod un plentyn yn y cartref, 24% wedi dweud bod dau blentyn yn y cartref, a 12% wedi dweud bod tri neu fwy o blant yn y cartref. Fel y canfu ymchwil flaenorol, mae penderfyniadau ynghylch gadael neu adrodd am y cam-drin yn debygol o gael eu dylanwadu'n drwm gan bresenoldeb plant oherwydd ofn colli cysylltiad â nhw, ac awydd i’w hamddiffyn.

Ymhlith argymhellion yr astudiaeth hon mae pwysigrwydd hyfforddi gwasanaethau mewn anghenion rhyw-benodol dynion sy'n cael eu cam-drin. Er enghraifft, effaith stereoteipiau rhyw ar gydnabod a datgelu camdriniaeth; rhwystrau diwylliannol a strwythurol sy'n ymwneud ag awydd dynion i aros gyda'u plant; a sut mae stereoteipiau sy'n ymwneud â thrais domestig yn gwneud dioddefwyr gwrywaidd yn llai gweledol.