Cylchgrawn cerddoriaeth Gymreig newydd yn ennill Gwobr NatWest 2021 ar gyfer Graddedigion

Alexandra Jones.jpeg

Mae myfyrwraig a raddiodd mewn Busnes Cerddoriaeth o Brifysgol De Cymru wedi ennill Gwobr #Powerup NatWest i Raddedigion eleni, diolch i'w chylchgrawn cerddoriaeth a diwylliant newydd unigryw, o'r enw Crwth – a enwyd ar ôl yr offeryn Cymreig canoloesol.

Enwebwyd Alexandra Jones, a raddiodd ym mis Gorffennaf 2021, am y wobr gan ei darlithwyr yn PDC ar ôl cyflwyno cynllun busnes trawiadol ar gyfer y cylchgrawn, yn rhan o'i phrosiect blwyddyn olaf. Mae NatWest yn cefnogi myfyrwyr Busnes Cerddoriaeth yn eu blwyddyn olaf i ddatblygu ar eu hastudiaethau entrepreneuriaeth, i roi hwb i fentrau go iawn ac i lansio busnesau cerddoriaeth newydd.

Bob blwyddyn, mae myfyrwyr yn ymchwilio, cynllunio, datblygu, brandio, marchnata a rheoli prosiect sylweddol sydd â'r potensial i dyfu a llwyddo ar ôl graddio. Fe wnaeth Alexandra, sy'n 22 oed ac yn wreiddiol o Bontllan-fraith ond bellach yn byw yng Nghaerdydd, gael y syniad am gylchgrawn gan ei bod am ddathlu hanes Cymru a chynnig cyfraniad ffres a modern at y cyfryngau yng Nghymru.

Yn rhan o'r Wobr, bydd yn derbyn tair sesiwn hyfforddi gyda Rheolwr Cyflymu Entrepreneuriaeth NatWest, Blessing Mutamba, sydd â’r nod o’i chefnogi gyda sgiliau busnes.

Dywedodd Alexandra: "Diwydiant cerddoriaeth Cymru yw calon Crwth ond mae hefyd yn cynnwys sylw i ddiwylliant, celf a barddoniaeth cyfoes Cymru. Ar hyn o bryd yn ddigidol y mae e ar gael ond gobeithio y bydd ar fformat cylchgrawn papur hefyd yn y dyfodol.

Crwth logo_web.jpg"Rwy'n teimlo'n freintiedig fy mod wedi ennill Gwobr #Powerup Graddedigion NatWest ac rwy'n edrych ymlaen at y mentora a'r cyngor gyrfaol fydd ynghlwm wrtho! Yn ddiweddar rwyf wedi dechrau gweithio gyda Bannau Cymru, casgliad dwyieithog o adnoddau ar-lein ar gyfer dyfodol diwydiant cerddoriaeth Cymru. Mae wedi'i anelu at bobl ifanc a'i gyflwyno gan amryw o fodelau rôl ysbrydoledig o bob rhan o'r diwydiant cerddoriaeth, yn darparu gwybodaeth, mentoriaeth, rhwydweithiau a chyfleoedd.

"Rwyf hefyd yn dysgu Cymraeg, a hoffwn ddefnyddio fy sgiliau iaith i helpu i bontio bylchau yn nhirwedd gerddorol Cymru, yn enwedig y rhai rhwng y gogledd a'r de."

Dywedodd Gemma Casey, Rheolwr Ecosystemau NatWest yng Nghymru: "Mae Gwobr #Powerup Graddedigion NatWest yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ar y cwrs BA Busnes Cerddoriaeth ddysgu a datblygu sgiliau menter. Mae'r cyflwyniad hwn i fyd entrepreneuriaeth, ac i sgiliau’n cynnwys cyflwyno syniadau, yn amhrisiadwy i fyfyrwyr, boed yn mynd yn eu blaen i sefydlu eu busnesau eu hunain neu i gyflogaeth. Mae'r rhain yn sgiliau trosglwyddadwy a all roi mantais i fyfyrwyr, waeth beth fo'u llwybr yn y dyfodol.

"Fe wnaeth cynllun busnes Alexandra ar gyfer cylchgrawn yn dathlu diwylliant Cymru wir ddal dychymyg ei thiwtoriaid. Mae'n wych clywed ei bod eisoes wedi gallu defnyddio'r sgiliau a'r wybodaeth a ddatblygodd drwy'r prosiect hwn yn ei swydd newydd, ac edrychwn ymlaen at ei chefnogi ymhellach drwy sesiynau hyfforddi."

Ychwanegodd Lucy Squire, Pennaeth Cerddoriaeth PDC: "Rydyn ni yn y Brifysgol wrth ein bodd yn gweld Alexandra’n ennill gwobr eleni. Nododd ei phrosiect fwlch yn y farchnad ar gyfer cylchgrawn cerddoriaeth a diwylliant Cymraeg newydd; syniad a dynnodd sylw’r diwydiant ac a'i helpodd i gael gwaith gyda Bannau Cymru.

"Mae derbyn y Wobr yn gyfle enfawr i Alexandra fwrw ymlaen â'i thaith yrfaol, yn deyrnged i ansawdd ei gwaith a bydd yn ei helpu i fod ar flaen y gad mewn marchnad gystadleuol."