Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd | Anhwylder Personoliaeth Ffiniol - “O'r diwedd cefais gipolwg ar fy ymddygiadau fy hun.”

Andy Caress resized.jpg

Cwblhaodd Andy Caress o Ben-y-bont ar Ogwr ei radd meistr gyda rhagoriaeth, gan oresgyn materion iechyd meddwl sylweddol yn ystod ei astudiaethau.

Astudiodd Andy, sydd wedi cael diagnosis o anhwylder personoliaeth ffiniol (BPD), ar y cwrs MA CAMH (Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed) ym Mhrifysgol De Cymru (PDC). Mae'n angerddol am godi ymwybyddiaeth o salwch meddwl a lleihau'r stigma. Meddai:

“Astudiais ar gyfer y radd meistr, yn rhan-amser, ochr yn ochr â’m cyflogaeth. Fy swydd bob dydd yw Hyfforddwr Iechyd Meddwl llawrydd gydag Ymddiriedolaeth Charlie Waller, elusen iechyd meddwl ac atal hunanladdiad sy'n darparu hyfforddiant wedi'i ariannu'n llawn i ysgolion, colegau, gweithleoedd a phrifysgolion.

Pan oeddwn yn y brifysgol, yn astudio ar gyfer fy ngradd israddedig, gweithiais i PGL Travel fel hyfforddwr gweithgareddau awyr agored ac arweinydd grŵp. Fe wnes i fwynhau'r profiad yn fawr, a sbardunodd hyn fy niddordeb mewn gweithio gyda phobl ifanc.

Treuliais nifer o flynyddoedd yn gweithio fel gweithiwr ieuenctid a hyfforddwr gweithgareddau awyr agored, ac yna yn 2010 ymgymerais â TAR a dechrau gweithio mewn coleg AB.  Yn ystod y cyfnod hwn, dirywiodd fy iechyd meddwl.

Cefais ddiagnosis o bryder ac iselder yn 2012, ac yna yn llawer hwyrach ymlaen cefais y diagnosis ar gyfer BPD o'r diwedd. Mae BPD yn fwy cyffredin yn gysylltiedig â menywod neu'r rheini sydd wedi profi trawma yn ystod plentyndod, felly roedd hi'n frwydr gwirioneddol i gael y diagnosis.

Ar ôl cael diagnosis, cefais gipolwg ar fy ymddygiadau fy hun o'r diwedd, ond nid oeddwn yn cwrdd â meini prawf penodol ar gyfer triniaeth BPD.  Rwy'n dal i gael trafferth cael cymorth hyd heddiw. Fodd bynnag, yn ystod fy nghyfnod yn PDC, defnyddiais y cymorth sydd ar gael gan y Gwasanaeth Lles, a helpodd fi yn ystod nifer o eiliadau anodd.

Yn fy rôl bresennol, rwy'n addysgu pobl ar beth i edrych amdano - sut i adnabod arwyddion mewn plant a allai fod yn ei chael hi'n anodd yn feddyliol. Rwyf wedi gweithio gyda phlant o bob oed o gefndiroedd amrywiol ond credaf, gyda phob person ifanc, bod ymyrraeth gynnar gan oedolion dibynadwy yn allweddol.

Rwyf hefyd wedi gweithio fel Gwarchodwr Theatr ar gyfer actorion sy'n blant, sy'n gyfrifol am ofalu am eu lles tra'u bod ar daith.  Rwyf wedi teithio o amgylch y DU ac Ewrop gyda chynyrchiadau o The Lion King, Mary Poppins, a chyda Opera Cenedlaethol Cymru.  Mewn gwirionedd, roedd fy nhraethawd estynedig yn ymwneud â rôl hebryngwyr wrth gefnogi lles meddyliol perfformwyr sy’n blant yn theatr broffesiynol y DU.

Fe wnes i fwynhau'r cwrs MA yn PDC yn fawr.  Gwnaethom ymdrin ag ystod eang o bynciau ac roedd gennym siaradwyr gwadd a oedd yn rhannu eu mewnwelediadau proffesiynol ac academaidd. Rhoddodd lawer mwy o ddealltwriaeth imi sy'n sail i'm gwaith.  Cefais gyfle hefyd i ymchwilio i'r gwahanol fodelau o strategaethau ac ymyrraeth iechyd meddwl, yn ogystal â'r rhyddid i archwilio meysydd newydd, megis iechyd meddwl Mwslimiaid ifanc a allai fod mewn perygl o radicaleiddio.

Tra’r oeddwn i'n astudio, cefais amser anodd gyda fy BPD. Yn amlwg, nid oedd y pandemig yn helpu pethau. Fodd bynnag, mae fy niolch yn fawr i Rebecca Haycock, fy Arweinydd Cwrs, am ei gofal academaidd a bugeiliol. Roeddwn i'n teimlo'n gyffyrddus yn ei gwneud hi'n ymwybodol o'm diagnosis. Roedd hi mewn cysylltiad gyda mi yn rheolaidd ac roedd bob amser yn ddeallgar iawn."

Bydd Andy yn cyflwyno gweithdai iechyd meddwl, ar gyfer myfyrwyr PDC, ar ran Ymddiriedolaeth Charlie Waller. Mae mwy o wybodaeth ar gael o dan Digwyddiadau ar dudalennau Lles PDC.