Egin arweinwyr busnes yn ymweld â PDC ar ôl cwblhau'r cwrs Arweinyddiaeth

Newport High 6.jpg

Ymwelodd disgyblion o Ysgol Uwchradd Casnewydd â Phrifysgol De Cymru (PDC) yr wythnos diwethaf ar ôl cwblhau’n llwyddiannus y cwrs Sgiliau Arweinyddiaeth a gyflwynwyd gan Ysgol Fusnes De Cymru.

Newport High 3.jpgDaeth y grŵp o ddisgyblion chweched dosbarth, a gwblhaodd y cwrs deuddydd yn gynharach eleni, i Gampws Casnewydd PDC lle cyflwynwyd tystysgrifau iddynt a mwynhau taith o amgylch y cyfleusterau.

Yn ystod y cwrs, cafodd y myfyrwyr gyflwyniad i arweinyddiaeth a phwysigrwydd datblygu sgiliau arweinyddiaeth, cyn cael eu herio i feddwl am eu modelau rôl arweinyddiaeth a dadansoddi eu harddull a'u dull gweithredu. Buont yn gweithio mewn grwpiau i gyflwyno cyflwyniadau ar yr hyn sy'n gwneud arweinydd da, cyn myfyrio ar yr hyn yr oeddent wedi'i ddysgu a'r hyn y gallent wella arno yn y dyfodol.

Cyflwynwyd y cwrs gan Julie Prior, Dirprwy Gyfarwyddwr Ysgol Fusnes De Cymru, i grŵp o 45 o fyfyrwyr yn yr ysgol.  Meddai: “Cefais fy synnu gan yr ymgysylltiad cadarnhaol gan bob un o’r myfyrwyr, a gwnaethpwyd argraff fawr iawn arnaf wrth weld eu hyder yn tyfu trwy gydol yr amser byr y deuthum i’w hadnabod.

“Fe wnes i fwynhau eu gweld yn cyflwyno yn ôl i’w cyfoedion, yn trafod yr hyn sy’n gwneud arweinydd da, ac yn myfyrio ar eu harddulliau arweinyddiaeth eu hunain a sut y gallen nhw weithio ar ddatblygu ymhellach. Rydyn ni'n gobeithio parhau i gyflwyno'r cwrs hwn i fyfyrwyr y dyfodol yn Ysgol Uwchradd Casnewydd, ac ar draws y rhanbarth.”

Roedd Ieuan, 16, yn un o'r disgyblion a gwblhaodd y cwrs. Meddai: “Fe wnes i Astudiaethau Busnes ar lefel TGAU, ac roedd gen i ddiddordeb mewn gwneud y cwrs gan y byddwn i'n hoffi archwilio rolau arweinyddiaeth yn y dyfodol, efallai ym maes peirianneg meddalwedd. Fe wnes i fwynhau'r cwrs yn fawr, gan iddo fy helpu i nodi meysydd y mae angen i mi weithio arnyn nhw ar gyfer fy natblygiad personol."

Dysgodd Amelia, 16, a Madison, sydd hefyd yn 16, lawer o'r cwrs.  Dywedodd Amelia: “Mae gen i ddiddordeb mewn addysgu yn y dyfodol, a phenderfynais wneud y cwrs hwn gan fy mod i'n meddwl y byddai'n helpu i gael rhywbeth ychwanegol ar fy CV.  Roedd yn heriol gwneud araith ar ein modelau rôl, ond bu’n help mawr i gynyddu fy hyder.”

Ychwanegodd Madison: “Roedd y cwrs yn brofiad gwych i’w ychwanegu at fy CV a helpu gyda cheisiadau am swydd a’m datganiad personol ar gyfer ceisiadau prifysgol. Bu’n help i roi’r sgiliau ychwanegol hynny inni ar gyfer y dyfodol.”

Newport High group on stairs 2.jpgYchwanegodd Louise James, Pennaeth y Chweched Dosbarth yn Ysgol Uwchradd Casnewydd: “Mae ein hysgol yn canolbwyntio ar ddatblygu arweinyddiaeth - rydym yn cynnal Grwpiau Arweinyddiaeth Llais Myfyrwyr fel rhan o hyn - ac felly roedd y cwrs hwn yn gyfle gwych i'r disgyblion helpu i roi hwb i'w hunanhyder a chodi dyheadau.

Mae mwy o fyfyrwyr Ysgol Uwchradd Casnewydd nag erioed o'r blaen bellach yn datblygu eu haddysg yn y brifysgol, felly mae cael perthynas mor gadarnhaol â PDC yn wych i'r disgyblion; yn ogystal â gallu gweld prifysgol fel gobaith realistig a chyffrous, maent yn elwa o gymorth gwerthfawr gyda’u datganiadau personol a llawer o wybodaeth am yr ystod o gyfleoedd astudio a gynigir.”

Cyflwynwyd y tystysgrifau i’r myfyrwyr gan Mark Jackson, Cyfarwyddwr Ysgol Fusnes De Cymru. Dywedodd: “Roeddem yn falch iawn o allu cyflwyno’r cwrs Arweinyddiaeth i gynifer o fyfyrwyr o Ysgol Uwchradd Casnewydd, gan helpu i’w hymestyn a’u herio i feddwl yn feirniadol am ddamcaniaethau, fframweithiau a syniadau ym maes rheoli busnes a’u helpu i ddarganfod beth sy'n gwneud i fusnes weithio, a mireinio'u dyheadau i ddod yn arweinwyr busnes yfory.

“Yma yn Ysgol Fusnes De Cymru, mae cyflogadwyedd graddedigion wrth galon ein cwricwlwm. Cynlluniwyd pob un o'n cyrsiau mewn ymgynghoriad â busnesau ac mae llawer wedi'u hachredu gan gyrff proffesiynol, gan sicrhau bod gan ein graddedigion y sgiliau a'r cymwysterau i lwyddo mewn amgylchedd busnes sy'n newid yn barhaus.

“Mae cael perthnasoedd mor gadarnhaol ag ysgolion lleol, fel Ysgol Uwchradd Casnewydd, yn allweddol i ni allu paratoi myfyrwyr sydd â sgiliau gwerthfawr ar gyfer y gweithle, helpu i ddatblygu eu cyfleoedd gyrfa a chryfhau'r economi leol, genedlaethol a rhanbarthol.”