Michael Stevens governor

Mae Michael (a elwir yn y diwydiant yn Mo) Stevens wedi bod yn llywodraethwr yn PDC ers 2016, ac mae ganddo gefndir o weithio yn y sectorau amddiffyn, diogelwch, seiber ac awyrofod.

A allwch chi ddweud ychydig bach wrthym am gefndir eich teulu?

Daw teulu fy nhad o Antigua a daw fy mam o Jamaica. Fe wnaethant gwrdd â'i gilydd yn Llundain, lle'r oeddent yn byw, ac yna symudon nhw i fyw i Preston, Sir Gaerhirfryn.  Wn i ddim beth a barodd iddynt symud i'r gogledd, o ystyried yr enw sydd gan Swydd Gaerhirfryn am law ac oerfel, ond dyna a wnaethant! A dyna le cefais fy ngeni a’m magu gyda fy mrawd a’m chwaer.


A allwch chi ddweud wrthym am eich gyrfa?

Ar hyn o bryd mae gen i bortffolio o weithgareddau busnes. Rwy'n Cadeirio cwpl o fusnesau ac yn eistedd ar fyrddau cwpl o fusnesau, yn ogystal â gweithio mewn ecwiti preifat.  Yr wyf yn ffodus fy mod wedi gallu defnyddio'r wybodaeth a gefais yn ystod fy 30 mlynedd neu fwy yn gweithio i nifer o gorfforaethau mawr, i helpu busnesau eraill i ddatblygu a thyfu.

Yr wyf wedi gwneud llawer o rolau gwahanol, ac wedi bod yn ffodus i allu gweithio’n rhyngwladol, ond bob amser mewn busnesau technoleg uchel, arloesol, boed hynny yn y sectorau Awyrofod, Amddiffyn neu Ddiogelwch.

Fe allech chi ddweud bod fy ngyrfa waith wedi cychwyn ar lefel isaf yr ysgol fel Prentis y Weinyddiaeth Amddiffyn. Yr oeddwn yn ddigon ffodus i gael swydd mewn dylunio a datblygu, a ganiataodd imi weithio'n rhyngwladol yn Ewrop cyn symud i faes gweithgynhyrchu, masnachol, prosiect a busnes. Caniataodd caffael Ordnans Brenhinol gan British Aerospace (a ddaeth yn BAE SYSTEMS) i mi ddatblygu fy ngyrfa ymhellach mewn busnes byd-eang mwy. Yna symudais i Airbus Group (o'r enw EADS ar y pryd) fel Prif Swyddog Gweithredol Cassidian UK (dyna le y deuthum i gysylltiad â PDC gyntaf), cyn dod yn Bennaeth Datblygu'r Farchnad Ryngwladol ar gyfer Airbus Defence and Space. Yna newidiais fy ngyrfa i ddatblygu portffolio o weithgareddau busnes gan gynnwys rolau Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp, Cadeirydd, a’r rolau Cyfarwyddwyr Anweithredol sydd gennyf heddiw.

Felly, rwy'n ffodus iawn fy mod wedi cael y cyfle i weithio mewn nifer o rolau gweithredol uwch. Maent i gyd wedi bod yn ddiddorol iawn, yn eithaf heriol, ac wedi gweithredu'n rhyngwladol, gan ganiatáu imi weld yn uniongyrchol un agwedd ar botensial amrywiaeth.


A aethoch chi i'r brifysgol? Os felly, beth oedd eich profiad o Addysg Uwch?

Do, fe es i i'r brifysgol, ond nid yn y ffordd glasurol. Roeddwn yn ddigon ffodus fy mod bob amser wedi cael mynediad i AU trwy'r cwmnïau roeddwn i'n gweithio iddyn nhw. Ar ôl pasio fy 11+, (nid fy mod i'n gwybod mai dyna oeddwn i'n eistedd) mynychais yr Ysgol Ramadeg leol. Roedd ennill Lefelau ‘O’ yn golygu cael swydd a pheidio â pharhau ag AU.  Gyda fy mam a’m nhad yn dod o'r Caribî, nid oedd ganddynt fawr o fewnwelediad i AU y DU. Felly, dyna'r rheswm imi fynd i chwilio am swydd fel prentis gyda’r Ordnans Brenhinol. Fel prentis es i i'r coleg ac yna ymlaen i bolytechnig, lle astudiais beirianneg electronig, sef fy mlas cyntaf o addysg uwch. Rhaid imi ddweud nad oedd llawer o bobl â'm cefndir i yn y polytechnig.  Bu ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach cyn i mi fynd i Brifysgol Warwick lle gwnes i ddiploma Peirianneg ac, yn ddiweddarach, euthum i Brifysgol Lerpwl lle astudiais ar gyfer fy ngradd meistr.

Dwi wastad wedi bod wrth fy modd yn cael cyfle i ddysgu - dwi ddim wedi ei wneud yn y ffordd draddodiadol.  Yr wyf bob amser wedi gweithio ac astudio ar yr un pryd. Mae Addysg Uwch wedi caniatáu imi ddysgu, gwneud pethau newydd, yn enwedig fy ngradd Meistr, lle cwrddais â chymaint o bobl, gyda chymaint o wahanol gefndiroedd rhyngwladol. Ni fu erioed yn artaith dysgu; roeddwn bob amser yn gyffrous i ddysgu rhywbeth newydd ac yna ei gymhwyso. Nid ydych chi wir yn ei sylweddoli ar y pryd, ond fe agorodd pob cam o fy nhaith addysgol ddrws arall i mi. Mae addysg yn rhoi cyfleoedd i chi, cyfle i wneud pethau na wyddoch y gallech chi eu gwneud neu hyd yn oed wybod eich bod chi eisiau eu gwneud. Bydd yn agor drysau, ond mae angen pobl arnoch i’ch cyfeirio chi yno a dweud wrthych beth yw'r opsiynau.


Beth yw eich rôl gyda PDC?

Dechreuais ymwneud â PDC gyntaf yn 2016 tra’n gweithio fel Prif Swyddog Gweithredol Cassidian UK. Gofynnodd Julie Lydon, Is-Ganghellor PDC ar y pryd, imi ddod yn llywodraethwr. Roedd y strategaeth a'r weledigaeth a ddisgrifiodd Julie ar gyfer y brifysgol yn atseinio gyda mi, o ystyried fy nghefndir. Y flwyddyn honno, bûm hefyd yn ddigon ffodus i dderbyn gradd anrhydeddus gan PDC, a phum mlynedd yn ddiweddarach, rwy'n dal i wasanaethu fel llywodraethwr lleyg yn PDC. Yr wyf hefyd yn eistedd ar fwrdd busnes Gwasanaethau Masnachol PDC fel cynrychiolydd Llywodraethwr a'r Cyfarwyddwr Anweithredol.  Mae'r Gwasanaethau Masnachol yn gweithio i sicrhau bod gwybodaeth, arbenigedd ac adnoddau'r Brifysgol ar gael yn hawdd i sefydliadau sector preifat, cyhoeddus a gwirfoddol ar sail leol, genedlaethol a rhyngwladol.  Mae'n rhan mor ddiddorol a chyffrous o'r brifysgol, mae'r tîm yn wych, ac rydw i wrth fy modd yn ymwneud ag ef.

 

Beth yw eich barn am bwysigrwydd amrywiaeth mewn addysg uwch?

Rwy'n credu bod dau brif bwynt yma.

Yn gyntaf, i'r unigolion hynny sydd â'r anrhydedd o rannu dysgu a gwybodaeth, mae'n bwysig iawn bod sefydliadau AU yn cofleidio'r cyfoeth a'r amrywiaeth bosibl y gall eu darparu.  Hoffwn barhau â'r ymdrech i weld mwy o bobl o gefndiroedd amrywiol ar ochr addysgu AU. Nid oes gennyf y data, felly ni allaf ategu hyn, ond nid wyf yn sicr bod yr ôl troed ar lefel uwch mewn prifysgolion lle mae angen iddo fod. Hoffwn weld hynny'n gwella, nid yn unig o gefndir ethnigrwydd, ond o safbwynt rhyw a chydraddoldeb.

Yn ail, i'r rhai sy'n dymuno cymryd rhan mewn AU, mae'n ymddangos yn amlwg i mi fod angen i AU fod yn ddeniadol i bawb, oherwydd pŵer yr hyn y gall AU ei wneud a'i ddatgloi i fyfyrwyr - rhaid iddo fod yn hygyrch a rhaid iddo fod yn berthnasol. Mae gan AU y pŵer i agor drysau i bobl fwy amrywiol yn y gymuned, ac ni allaf bwysleisio digon ei bwysigrwydd. 

Mae angen i ni feddwl am amrywiaeth, yn ei ffurf ehangaf, cael cynrychiolaeth ar gyfer gwahanol bobl, sicrhau eu bod yn gallu cyrchu AU a chreu amgylchedd ymatebol a chefnogol. Yr wyf wrth fy modd gyda’m rôl fel llywodraethwr PDC a'r gwaith y mae'r brifysgol yn ei wneud i wneud addysg uwch yn hygyrch i bawb.


Pa gyngor allwch chi ei gynnig i bobl ifanc Duon sydd eisiau dechrau addysg uwch?

Mae addysg uwch yno ac ar gael, a bydd yn eich helpu chi yn y byd cystadleuol rydyn ni'n byw ynddo.

Peidiwch byth â chyfyngu'ch hun gyda golwg ar yr hyn y mae pobl eraill yn meddwl y gallwch ac y dylech ei wneud. Yr wyf wedi cael llawer o bobl yn dweud wrthyf beth na allwn ei wneud, nid yr hyn y gallwn ei wneud. Cadwch feddwl agored, ceisiwch gyngor, a gwrandewch ar y rhai sy'n siarad am yr hyn y gallwch chi ei wneud.

Mae AU yn agor drysau, mae'n rhoi cyfle i chi gwrdd â gwahanol bobl, i ddysgu, datblygu, gwneud pethau nad oeddech chi'n meddwl oedd yn bosibl, ac ysgogi eich barn am y byd o'ch cwmpas. Gall dorri'r ffiniau a thorri'r meddylfryd, gallwch wneud hyn, gallwch wneud gwahaniaeth.

A baswn i'n dweud beth sydd i’w golli o roi cynnig arni?  Ewch amdani. Dim ond trwy ei brofi y gwyddoch am bethau mewn bywyd. Bydd AU yn rhoi profiad i chi na fyddwch yn ei ddifaru. 


Beth yw arwyddocâd Mis Hanes Pobl Dduon i chi?

Mae cymaint o Hanes Pobl Dduon a threftadaeth na wyddom amdano.  Hanes a gafodd ei ddileu, y brwydrau, y llwyddiannau, y cyfraniad sylweddol i'r gorffennol a heddiw.  Rydw i mor falch ei fod yno i helpu i wella ein hymwybyddiaeth.

Pan edrychwch ar y Rhyfel Byd Cyntaf a'r Ail Ryfel Byd, er enghraifft, byddech chi'n meddwl na chyfranogodd unrhyw bobl groenliw. Ond gwn fod yna lawer o bobl o'r Caribî a ymladdodd a cholli eu bywydau. Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn wych oherwydd mae'n caniatáu i bobl siarad am y pethau a ddigwyddodd, eu gwneud yn ymwybodol, ei roi ar y bwrdd.

Ni wyddoch yr hyn na wyddoch, ac mae angen cyfryngau, mecanweithiau arnoch i'w roi yno a'i roi mewn ffordd nad yw'n fygythiol ac yn addysgiadol, i ddangos tapestri cyfoethog ein hanes ar y cyd. Gobeithio yn y dyfodol na fydd angen Mis Hanes Pobl Dduon arnom, dim ond ein hanes ni.


Mae'r ymgyrch ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon eleni yn falch o fod - a hoffech chi rannu'r hyn rydych chi'n falch o fod?

Cael fy mharchu gan y rhai rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i weithio a chymdeithasu â nhw.  Yr wyf hefyd bob amser wedi ceisio byw fy mywyd gan barchu pobl mewn ffordd y byddwn i eisiau i eraill fy mharchu i. Rwy'n falch bod pobl yn siarad amdanaf fel person parchus, mae pobl yn gweld hynny – rwy’n ddiymhongar o hynny.

Mae fy nheulu yn bwysig i mi. Felly, yr wyf hefyd yn falch o fod yn fab ac yn dad da, (wel dyna beth ddywedon nhw wrtha i, ha ha ha). Rwy'n wirioneddol falch o fy nheulu a'u cyflawniadau, Mam a Dad yn ein magu ni i gyd yn Chorley heb unrhyw gymorth teuluol uniongyrchol, fy chwaer a fy mrawd, sy'n unigolion cryf yn eu rhinwedd eu hunain ac mae gan y ddau fusnes eu hunain.

Yr wyf hefyd yn falch o fod yn dad i blant sydd wedi, ac sydd yn cofleidio AU.  Mae gan fy merch hynaf radd meistr mewn gwyddoniaeth gyfrifiadurol o Brifysgol Warwick, menyw mewn peirianneg. Mae fy mab yn astudio ffiseg a mathemateg ym Mhrifysgol Durham ac mae fy merch ieuengaf newydd ddechrau’r coleg.  Yr wyf mor falch ohonyn nhw i gyd, a'r llwybrau maen nhw wedi'u cymryd ac ar fin eu cymryd mewn AU.